تبیین نقش عدالت سازمانی و مؤلفه های آن بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان از طریق سیستم استنتاج علّی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jmr.2015.2065

چکیده

رفتار شهروندی سازمانی مجموعه رفتارهایی است که خارج از محدودة رفتارهای الزامی افراد در محیط محسوب می­شود. اما در ایجاد فضای روانی و اجتماعی مطلوب در محیط کار نقش اساسی و محوری ایفاء می­کند. در این بین ادراک کارکنان از منصفانه بودن پرداخت­ها و برابری در رویه‌های سازمانی و هم­چنین منصفانه بودن رفتارهای بین شخصی در سازمان نقش بسزایی در تشویق و توسعه‌ی رفتارشهروندی سازمانی دارد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان رفتار شهروندی سازمانی و عدالت سازمانی کارکنانصنایع نساجی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران می­باشد. جامعه آماری این تحقیق، 180 نفر از کارکنان صنایع نساجی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران می­باشد، که 106 نفر به عنوان نمونه انتخاب، و برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه­های استاندارد استفاده شده، و تجزیه و تحلیل داده­ها بوسیله نرم­افزارهای SPSS و LISREL انجام شده است. یافته­ها نشان داده است که رابطه­ی بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی مثبت و معنی‌دار است. هم­چنین این ارتباط مثبت و معنی­دار میان ابعاد عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی نیز یافت شد. امروزه سازمان­ها برای پیشرفت و اثربخشی نیازمند به کارکنان کارآمد و متعهد هستند، تا به اهداف خود در جهت رشد و تعالی برسند، از این رو باید حرکت و توجه بیشتر به سمت عدالت سازمانی و تعهد بیشتر در کارکنان، از وظایف اصلی سازمان­ها باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploration the Role of Organizational Justice and its Components on the Development of Organizational Citizenship Behavior through (SEM) Inference System

چکیده [English]

Organizational citizenship behavior is a set of behaviors that accounts beyond confined individuals’ obligatory behaviors within work setting, but plays a basic and pedestal role for creating desirable social and psychological space within it. Among it, employees’ perception of justly payments and equity in organizational procedures and so justly interpersonal behaviors within organization play a significant role in encouraging and development of organizational citizenship behavior. The main purpose of present research is investigation of relationship between employees organizational citizenship behavior and organizational justice of Red Crescent Society’s Textile Industries of Islamic Republic of Iran. Statistical population of present study includes 180 persons of Red Crescent Society’s Textile Industries of Islamic Republic of Iran and its equal sample includes 106 employees. Data is collected by using standard questionnaires, and analyzed by SPSS and LISREL. Results show that the relationship between employees organizational citizenship behavior and organizational justice is positive and significant. This positive and significant relationship so found between organizational citizenship behavior dimensions and organizational justice dimensions. Nowadays, for progression and effectiveness, organizations need to effective and undertaker employees that go beyond their duties and achieve to growth and maturity. Thus, organizations should pay more attention to improvement their employees' justice and commitment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Citizenship Behavior
  • Justice Organizational
  • Distributional Justice
  • Procedural Justice
  • Transactional Justice