بررسی تأثیر فرهنگ مبتنی بر دانش بر اشتراک دانش با تعدیل‌گری نقش گرایش به اعتماد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/jmr.2015.2064

چکیده

       پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر فرهنگ مبتنی بر دانش بر اشتراک دانش می­پردازد. با توجه به این که گرایش به اعتماد، ویژگی ثابت شخصی است که در ارتباط بین فرهنگ مبتنی بر دانش و اشتراک دانش تغییر می‌کند، نقش تعدیل‌گری این سازه نیز مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، پرسشنامه هایی که اعتبار و روایی آنها احراز شده بود، توسط 240 نفر از کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد تکمیل شده است. به دنبال آن، الگوی ارتباطی میان سازه‌های ذکر شده، از طریق معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار پی ال اس، مورد آزمون قرار گرفت. یافته‌ها نشان می‌دهد الگوی پیشنهادی، از برازش خوبی برخوردار است. همچنین فرضیه های تحقیق مبنی بر ارتباط مثبت و معنی دار فرهنگ مبتنی بر دانش بر اشتراک دانش و ارتباط مثبت و معنی­دار و نقش تعدیل­گری گرایش به اعتماد نیز مورد تائید قرار گرفتند. یافته های به دست آمده به سیاست‌گذاران دانشگاهی و محققان متذکر می‌شود که با ایجاد و تقویت اعتماد به عنوان یک ویژگی شخصیتی در افراد، زمینه هر چه بیشتر رشد دانش و اشتراک آن را در بستر فرهنگ مبتنی‌بر دانش فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Impact of Knowledge-Centered Culture on Knowledge Sharing with Moderator of Role of Trust Propensity

چکیده [English]

Current research studies the influence of Knowledge-centered culture on knowledge sharing. Regarding trust propensity, as a fixed personal trait changed in communication between Knowledge-centered culture and knowledge sharing. The moderator role of this structure has also been studied. To do this, questionnaires that had valid reliability and validity were completed by 240 employees of Ferdowsi University of Mashhad, Iran. Relationship patterns among mentioned structures through structural equations and PLS computer application have been assessed. Results show that suggested pattern has a good fitness. Also research hypotheses based on positive and meaningful relationships based on knowledge on knowledge sharing and positive and meaningful relationship and trust as a moderator have been proved. Results mind university policy makers and researchers to create and improve trust as a personal trait in individuals providing growth for knowledge and sharing that through Knowledge-centered culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge-centered culture
  • Knowledge Sharing
  • trust propensity