طراحی مدل مفهومی برای توسعه نوآوری باز در پارک های علم و فناوری با استفاده از تحلیل عاملی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jmr.2015.2063

چکیده

       نوآوری باز جریان هدفمند دانش برای سرعت بخشیدن به نوآوری داخلی و گسترش بازار با استفاده از نوآوری خارجی است. امروزه ضرورت بکارگیری نوآوری باز برای افزایش توان رقابتی شرکت­ها در بازارهای داخلی و خارجی به عنوان موضوعی جدید احساس می­شود. پارک­های علم و فناوری با تحت پوشش قرار دادن شرکت­های دانش بنیان نقش بزرگی را در بوجود آوردن نوآوری در عرصه­های مختلف یک کشور ایفا می­کنند. با توجه به ضرورت نوآوری در این نوع سازمان­ها، پارک­ها باید برای فراهم کردن بستری برای بکارگیری نوآوری در موسسات مستقر خود بپردازند. یکی از راه­های رسیدن به موفقیت در این راه اجرای نوآوری باز می­باشد.  بر این اساس این پژوهش درصدد طراحی مدلی جهت توسعه نوآوری باز در پارک­های علم و فناوری  می­باشد. جهت طراحی مدل، ابتدا با بررسی ادبیات پژوهشی و نظر خواهی از 126 نفر از محققان و صاحبنظران در دانشگاه­ها و پارک­های علم و فناوری، ابعاد نوآوری باز مورد شناسایی گردید. سپس از طریق اعتبار سنجی با استفاده از نظرات 45 تن از مدیران، معاونان و کارشناسان پژوهشی شرکت های مستقر در  پارک علم و فناوری مدل توسعه نوآوری باز تدوین گردید. مدل بیان شده در این پژوهش شامل چهار نقش تسهیل­گری، نقش حمایتی، نقش تنظیم­گری و نقش شناختی-هنجاری برای ایجاد نوآوری باز در پارک­های علم و فناوری  و 19 نقش فرعی می باشد.  در ادامه این پژوهش مدل استخراج شده با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفت. محاسبات با استفاده از نرم افزار spss18 و lisrel8.8 انجام گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing Conceptual Model for the Development of Open Innovation in Science and Technology Parks Using Factor Analysis

چکیده [English]

Open innovation is targeted from flow of knowledge for accelerate internal innovation and market expansion using external innovation. Todays, the necessity of applying open innovation to enhance competitiveness of companies in domestic and foreign markets is as a new topic. Science and technology Parks plays large role in the creation of a national innovation to cover knowledge based companies. Because Necessity of innovation in this type of companies, Parks have to provide a platform for innovation in the use of their Sections. One method to achieve success is the implementation of open innovation.
Accordingly, this research seeks to develop a model of open innovation in Science and technology parks. For design of the model, firstly. By investigating the research literature and surveys of 126 researchers and experts in universities and Science and technology parks, Dimension of open innovation were identified. Then, through the validation by 45 people of Directors, Officers and Staff in companies of science and technology park the development model of open innovation was Confirmed. The model presented in this study includes four the role of facilitating: Facilitation role, Supportive role, regulation role and Cognitive-normative role for open innovation in science and technology parks and 19 sub role. finally In this study, mining models was confirmed using confirmatory factor analysis. It should be mentioned Calculations were performed using the software spss18 and lisrel8.8.

innovation, open innovation, science and technology parks, confirmatory factor analysis