مطالعه پیشرانه های قابلیت ائتلاف استراتژیک در سطح بنگاه؛ مورد صنعت زیست داروئی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/jmr.2015.2062

چکیده

       در صنعت زیست­فناوری یکی از موارد ضروری برای توسعه، مقوله تجاری­سازی است. تجاری­سازی نقطه تقابل نوآوری و کارآفرینی است، و شامل فرآیندها و فعالیت­هایی است که شکاف بین خلق ارزش اقتصادی و تحقق واقعی ارزش اقتصادی را پر می­کنند. در صنعت زیست­داروئی، برقراری ائتلاف بین شرکت­های زیست­داروئی و شرکت­های داروئی با سرعت به وضعیت و حالت غالب برای تجاری­سازی نوآوری تبدیل شده­است. مطالعه پیشرانه­های برقراری ائتلاف­ استراتژیک بین بنگاه­ها یکی از موضوعات مهم و قابل توجه است که در مقاله حاضر بدان پرداخته شده­است. براساس پیمایش انجام­شده برروی30 نفر از خبرگان صنعت داروئی کشور، نتایج آزمون هفت فرضیه با روش آماری تی-استیودنت و آزمون فرضیه هشتم با آنالیز واریانس درون­موردی تک­فاکتوری بدین قرار است. به­موجب تأیید فرضیه هشتم و نیز تأیید پنج فرضیه از هفت فرضیه مزبور، پیشرانه­های قابلیت ائتلاف استراتژیک به ترتیب اولویت عبارتند از: دسترسی به دارائی­های مکمل متناسب، قابلیت پویای مدیریت ائتلاف، یادگیری سازمانی، سرمایه اجتماعی، و وجود مکانیسم­های کاهش عدم­قطعیت انتخاب شرکای ائتلاف.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of firm-level strategic alliances drivers; case study Pharmaceutical industry

چکیده [English]

Commercialization is one of the essential element for development in The biotechnology industry. Nowadays Successful Commercialization  is critical for surviving in the competitive markets. Commercialization is delivering of technical inventions to the market for profits, and includes the processes and activities that bridge the gap between the economic value and the realization that the true economic value. establishing strategic alliances between pharmaceutical companies and biopharmaceutical companies in biomedical industry has become the dominant mode  of innovation commercialization. Establishing strategic alliances between firms is one of the important issues that have been addressed in this paper. The survey of 30 experts on the pharmaceutical industry, seven hypotheses using t- student test results - and 8 hypothesis testing by factor analysis within  cases led to the eight hypothesis supported and five of the seven hypotheses confirmed the drivers of strategic alliance capability in priority order are: access to complementary assets, the dynamic capability of alliance management, organizational learning, social capital, and mechanisms that reduce the choice uncertainty of coalition partners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategic alliance
  • Commercialization
  • bio-technology
  • biopharmaceutical