بررسی اثر رهبری معنوی بر عدالت سازمانی از طریق نقش واسط سلامت معنوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/jmr.2015.2060

چکیده

       معنویت در محیط کار به ویژه در حوزه رهبری، چه از منظر نظری و چه  کاربردی، رشد قابل توجهی را  به خود اختصاص داده است. در این راستا  مقاله حاضر به بررسی و تعیین میزان اثر رهبری  معنوی بر عدالت سازمانی با در نظر گرفتن نقش  واسط سلامت معنوی پرداخت. نمونهآماری پژوهش را کارکنان شرکت الکتریک خودرو شرق به عنوان یکی از قطعه سازان بزرگ خودرو در شرق کشور  به تعداد 234 نفر، به روش نمونه گیری تصادفی تشکیل داد.  برای جمع آوری داده‌ها  از پرسشنامه و برای آزمون مدل معادلات ساختاری از نرم افزار پی.ال.اس استفاده به عمل آمد. یافته­های حاصل از برازش مدل ساختاری نشان داد که اثر رهبری معنوی بر عدالت سازمانی تحت تأثیر متغیر سلامت معنوی قرار دارد، به نحوی که بدون وجود سلامت معنوی به عنوان متغیر واسط نمی­توان تغییرات عدالت سازمانی را به طور معنی دار پیش بینی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Spiritual Leadership on Organizational Justice Through Mediating Role of Spiritual well-being

چکیده [English]

Spirituality in the workplace, particularly in the areas of leadership, both from a theoretical and practical perspective, has allocated substantial growth to itself. In this regard, this paper investigates and quantifies the impact of spiritual leadership on organizational justice, considering the mediating role of spiritual wellbeing. The sample consisted of 234 employees of the Electric Khodro Shargh Company by random sampling. A questionnaire was used to collect data, and P.L.S. software was used to test structural equation modeling. The results of the structural model fitting showed that the effect of spiritual leadership on organizational justice is influenced by the spiritual well-being variable, so that changes in organizational justice cannot be significantly predicted without spiritual well-being as a mediating variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spiritual Leadership
  • spiritual well-being
  • organizational justice