بررسی تأثیر رهبری معنوی بر سلامت سازمانی (مطالعه‌ای در بین کارکنان سازمان تأمین اجتماعی زاهدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/jmr.2015.2059

چکیده

       رهبری معنوی یکی از شیوه­های نوین رهبری در سازمان­ها است و به دنبال تأمین بقای معنوی کارکنان می­باشد که در این مسیر می­تواند موجب پرورش سلامت روانی کارکنان در سازمان شود. پژوهش حاضر به شناسایی تأثیر رهبری معنوی بر سلامت سازمانی در بین کارکنان سازمان تأمین اجتماعی زاهدان پرداخته است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش اجرا یک تحقیق پیمایشی است. پژوهش در نیمه دوم سال 1392 انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 155 نفر از کارکنان سازمان تامین اجتماعی زاهدان بود. به منظور تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد که با توجه به اعضای جامعه آماری 110 نفر به روش تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور جمع­آوری داده­ها از دو پرسشنامه جداگانه برای رهبری معنوی و سلامت سازمانی استفاده شد. برای بررسی آلفای کرونباخ متغیرها از نرم­افزار spss و برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش تحلیل مسیر و نمودار آماره T استفاده شد که این کار به کمک نرم افزار lisrel صورت گرفته است. نتایج نشان داد که رهبری معنوی بر سلامت سازمانی تأثیر مستقیم و معناداری دارد. همچنین از بین ابعاد رهبری معنوی، عضویت و بازخور تأثیر مستقیم و معناداری بر سلامت سازمانی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Spiritual Leadership Effect on Organizational Health (Case study in Zahedan social security staff)

چکیده [English]

spiritual leadership is One of the modern leadership methods which is looking to provide spiritual survival staff that  in this way can cause mental health of staff in the organization. In this Study the impact of spiritual leadership on organizational health among Zahedan social security staff is identified. It is a survey research for practical purpose and execution methods  . The research was conducted in the second half of 1392. The population of the study consisted of 155 staff of the Social Security Organization Zahedan. Morgan table was used to determine the sample size  that investigated according to the population of 110 person using simple random mehod. In order to collect data there were used two separate questionnaires for spiritual leadership and organizational health. For Investigation, Cronbach's alpha variables ​​ used from spss software and  for data analysis used path analysis and T chart method  that has been done by the help of  lisrel software. The results showed that the spiritual leaderdship  have  a significant impact on organizational health. As well as among of dimensions of spiritual leadership, membership and feedback have a significant direct impact on organizational health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spiritual Leadership
  • Organizational Health
  • staff
  • Social security