تبیین تأثیر منابع نامشهود سازمانی بر عملکرد سازمان:بررسی دانشگاه‌های دولتی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/jmr.2015.2058

چکیده

 عمده پژوهش‌های انجام شده برای شناسائی تاثیر منابع نامشهود، حاصل تحلیل سازمان‌های خاص و مطالعات موردی است. برای وسعت‌بخشیدن به اعتبار تعمیم پذیری این تحقیقات انجام مطالعاتی با نمونه‌های بزرگ لازم است تا  معلوم شود که عناصر سازمانی چگونه به صورت مستقل، تکمیلی و تعاملی  با عملکرد سازمان رابطه دارند. علاوه بر این، تاکنون به این موضوع در دانشگاه ها توجه اندکی شده است. پژوهش حاضر با بررسی تأثیر «مجموعه‌ای از منابع سازمانی مستقل و نامشهود، و تعاملات میان آنان»، بر عملکرد سازمانی در نمونه‌ای متشکل از  دانشگاههای بزرگ دولتی، درصدد است تا شکاف موجود را پر نماید. در این پژوهش برای آزمون فرضیه­های تحقیق از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است و  جامعه آماری این تحقیق، دانشگاه­های بزرگ دولتی کشور ایران بوده و روش نمونه گیری به صورت هدفمند می­باشد. نتایج تحلیل معادلات ساختاری نشان می‌دهد عملکرد سازمان را می‌توان با پنج عنصر نامشهود (قابلیت‌های مدیریتی، سرمایه سازمانی، نظام ارزیابی، روابط کارکنان و فرهنگ سازمانی) و تعاملات میان آنان تشریح کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Effect of Intangible Organizational Resources on Organizational Performance in Iranian Institutes of Higher Education

چکیده [English]

Many researches have been done to identify the impact of intangible resources stem from some specific organization analysis and case studies. To generalize these researches validity, we have to see large-sample studies demonstrating how organizational elements may or may not enhance the organization’s performance in independence, complementary, or interactive manner. Moreover, So far, little attention has been centered on this issue in public universities. The present study aims to bridge this gap by investigating the impact of "a set of independent intangible organizational resources and their interactions" on organizational performance in a sample of Iranian institutes of higher education. In this research, the structural equation modeling method is used to test the proposed hypothesis. Also, the population of the present study included Iranian grand public universities, and the sample selected is based on purposeful sampling method. The results of structural equation analysis indicate that organizational performance can be well elucidated by five intangible organizational elements (managerial capabilities, human capital, evaluation system, employee relations, and organizational culture) and the interactions among them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational resources
  • intangible organizational resources
  • Organizational Performance