بررسی رابطه مدیریت دانش با استرس شغلی بر اساس مدل HSE در اعضای هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/jmr.2015.2057

چکیده

دانش کلید ایجاد ارزش در سازمانهاست. نقش و اهمیت دانش در سازمان های امروزی روز به روز در حال افزایش می باشد. جامعه دانایی محور، جامعه­ای است که در آن دانایی سرمایه محسوب میشود و دانشگران سرمایه داران این جامعه­اند. چنانچه سازمانی بتواند سرمایه­های دانشی خود را بدرستی هدایت نماید رقابت­پذیری در سازمان افزایش می یابد. از طرفی استرس اگر از حد بهینه آن بیشتر یا کمتر شود می­تواند سلامت دانشگران را مورد تهدید قرار دهد .از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان مدیریت دانش و استرس در دانشگاه سیستان و بلوچستان  انجام پذیرفته است . جامعه آماری شامل اعضای هیئت علمی این دانشگاه به تعداد 440 نفر بوده که نمونه آماری آن بر اساس جدول مورگان  به تعداد 205 نفر انتخاب گردیدند . پژوهش حاضر با توجه به هدف آن، عمدتاً پژوهشی کاربردی است . از لحاظ ماهیت و روش تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی است. به منظور بررسی روابط بین متغییرهای پژوهش از تکنیک های مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل حاکی از آن است که فرایندهای مدیریت دانش به‌طور طبیعی استرس را افزایش می‌دهد و می­تواند بر مؤلفه­های تقاضا- کنترل حمایت سرپرستان-ارتباطات-تغییرات تاثیر بگذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review on Relationship of Knowledge Management with Job Stress Based on HSE in Faculty Members of Sistanand and Bbaluchestan University

چکیده [English]

Knowledge is the key value producing in organizations.its role and importance is increasing day after today in current organizations. In Knowledge base societies there is a society that say the knowledge is capital and societies are capital owners. So competitive of organization is depend on the leading its knowledge  values. If the amount of stress is lower or upper than the optimum level it health of scientists. For her more the purpose of present study was to investigate the relationship of knowledge management and stress in faculty members in university of sistanand baluchestan .the population of this study included 660 faculty members that 205 of them were selected in accordance to morgan table as sample. The present study withregard to its purpose is applied research and with regard to its nature and research methodology is correlation – descriptive. To investigate the relationship between research variables structural equation models were used. The results revealed that the process of financial knowledge management increases naturally the amount of stress and it come effect on the dimensions of demand control of supervisors support communications and changes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • job stress- knowledge base mental stress- knowledge management