الگوی استراتژی‌های مدیریت دانش متناسب با وظایف مدیریت منابع انسانی و نوع مشاغل (مورد مطالعه شهرداری تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/jmr.2015.2056

چکیده

فعالیت‌های منابع انسانی نقش مهمی در تولید و انتقال دانش ایفا می‌کند. با این وجود تاکنون مطالعات جامعی در خصوص هماهنگی بین وظایف مدیریت منابع انسانی و استراتژی‌های مدیریت دانش بطور همزمان انجام نشده است. هدف از انجام این پژوهش ارائه مدلی جهت تعیین استراتژی‌های مناسب مدیریت دانش و فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی متناسب با هر دسته از مشاغل سازمانی می‌باشد. در این پژوهش مشاغل سازمانی مطابق با مدل ارائه شده توسط لپک و اسنل، به چهار دسته دانش‌محور،‏‏‏‏ شغل محور،‏‌ مشارکتی و قراردادی تقسیم شده و سپس رابطه بین نوع مشاغل واستراتژی‌های مدیریت دانش(کدگذاری و شخصی سازی)‌‌‌‌بر اساس نطریه هانسن با وظایف مدیریت منابع انسانی نطیر آموزش، برنامه­ریزی، کنترل و پاداش سنجیده شده است. روش تحقیق به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی است. جهت گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش متشکل از مدیران و کارشناسان درحوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران می‌باشد که به استناد جدول کوکران 196 نفر به عنوان نمونه تصادفی در تحقیق مشارکت داشته اند. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار smart pls, spss  استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که رابطه معنی‌داری بین نوع مشاغل و استراتژی‌های مدیریت دانش و وظایف مدیریت منابع انسانی وجود دارد.بدین معنی که هر چقدر که مشاغل از سمت شغل محوری به سمت دانش محوری حرکت می‌کند، استراتژی مدیریت دانش نیز به موازات آن از کدگذاری به سمت شخصی‌سازی تمایل پیدا کرده و وظایف مدیریت منابع انسانی نیز به تبع آن تغییر پیدا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Model of Knowledge Management Strategies in Coordination with HRM Tasks and Jobs (case study ofTehran Municipality)

چکیده [English]

Activities, human resources and knowledge transfer plays an important role in the production. However, comprehensive studies on the coordination between the tasks of human resource management and knowledge management strategies have been carried out simultaneously. The aim of this study is to provide a model for determining appropriate strategies for knowledge management and human resource management activities appropriate to each category of business organizations. The organization cited research jobs and Snell Alburnoides bipunctatus model, the four categories of knowledge-based, job-oriented, participatory and conventional division between jobs, then knowledge management strategies based on the theory Hansen (codification and personalization ) was measured with human resource management tasks. Research into the nature and methods, descriptive survey questionnaire was used to collect data. Data analysis software for smart pls, spss used. The results suggest that the relationship between jobs and strategies for knowledge management and human resource management functions there.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge management strategies
  • Tehran Municipality
  • Knowledge Management
  • Human resource management
  • jobs