طراحی مدل بومی مدیریت منابع انسانی با تاکید بر عوامل زمینه‏ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/jmr.2015.2055

چکیده

هدف از بومی سازی، متناسب سازی نظریه‌ها، برای توضیح بهتر پدیده‌‏های مرتبط با زمینه شکل­گیری و وجودی پدیده مورد مطالعه است. با استفاده از این روش می‌توان برخی نظریه‌ها را در زمینه اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و اقتصادی خاص خود مورد بررسی و آزمون مجدد قرار داد، و اگر تغییراتی برای توضیح بهتر پدیده‌های مورد مطالعه مورد نیاز باشد در آن‌ها اعمال نمود. این تحقیق با هدف طراحی و تبیین ابعاد زمینه‏ای برای مدیریت منابع انسانی در نظام اداری ایران به دنبال دست‏یابی به ابعاد و مولفه‏های عوامل زمینه‏ای موثر می‏باشد. برای رسیدن به این مهم ار تکنیک دلفی بهره برده و پس از پیاده سازی سه مرحله دلفی، با استفاده از نظرات ارزنده خبرگان ابعاد و مؤلفه‏های تأثیرگذار شناسایی گردید و بعد از حذف مولفه‏های با میانگین پایین 7 بعد اصلی شامل ابعاد قانونی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، ساختار سازمانی نظام اداری کشور،  جمعیت و تغییرات تکنولوژی و33 مؤلفه به عنوان عوامل زمینه‏ای تأثیرگذار بر مدیریت منابع انسانی در نظام اداری ایران شناسایی گردیدند. این مدل می‏تواند الگویی جهت توسعه آتی در اختیار سازمان‏ها قرار دهد و روند علمی­ و اصولی‏تری را جهت تدوین خط مشی‏ها و سیاستهای سازمان ارائه نماید و به تفکر مدیران در تصمیم‏گیری جهت دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Native Model of Human Resource Management With on Emphasis on Contextual Factor of the Administrative System

چکیده [English]

The purpose of localization is to adjusting the theories for a better explanation of the related phenomena to the field of forming and existential of the phenomena. Some theories in social, cultural, religious and economic fields could be investigated in their special cases and retest them using this method, and make some changes if they are necessary for explaining the phenomena under study in a better way. This research is seeking for achieving the effective filed aspects and factors to management of human resources in administrative system of Iran with the goal of planning and explaining the field aspects. The Delphi technique has been used to gain this crucial issue and the effective factors were identified after applying the three phases Delphi using fruitful experts' viewpoints. Seven basic aspects including legal, cultural, economic, political, the organizational structure of administrative system of the country, population and changes in technology and 33 factors as the effective field factors on the management of human resources in the administrative system of Iran were identified after eliminating the factors at a low average. Using this model can be a pattern to future development to be given to organizations and a more scientific and principled procedure can be provided to codify the strategies and policies of the organization and orient the managers' thoughts in making decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • management
  • Human Resources
  • contextual factors