تحلیل نقش رهبری خدمتگزار در کارآفرینی سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/jmr.2015.2054

چکیده

       ‏رهبری خدمتگزار از مفاهیم جدید در حوزه رهبری و رفتار سازمانی محسوب می‌شود. این نظریه آموزه‌های خوبی برای مدیران و مدیریت زیردستان ارایه می‌کند و نقش اساسی در هدایت پیروان و ایجاد جو سازمانی مناسب برای خلاقیت و کارآفرینی دارد. از اینرو تحقیق حاضر به بررسی نقش ‏رهبری خدمتگزار بر کارآفرینی سازمانی می‌پردازد. تحقیق از نظر هدف کاربردی و به روش همبستگی انجام شده است. جامعه آماری ‏کارکنان اداره آموزش ‏بانک رفاه کارگران استان تهران به تعداد 350 نفر است که تعداد 169 نفر با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه‌گیری ساده به عنوان نمونه انتخاب ‏شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بود و برای تحلیل آن از آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چند ‏متغیره(به روش گام به گام)، مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه‌ها نشان داد که رابطه مثبت و معنی‌داری بین رهبری ‏خدمتگزار و کارآفرینی سازمانی در سطح اطمینان 99/0 وجود دارد. همچنین نتایج معیارهای نیکویی برازش نشان دهنده برازش خوب مدل تحقیق است. مدل معادلات ساختاری نیز مبین نقش مثبت رهبری خدمتگزار بر کارآفرینی سازمانی است. در نهایت با توجه به نتایج آزمون فرضیه‌ها، ‏پیشنهادهایی ارائه گردید.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role Analysis of Servant Leadership on Corporate Entrepreneurship

چکیده [English]

The servant leadeship is new concepts in the domain of leadership and organisation behavior. This theory provide good learning for managing sobordinates, and it has basic role in leading employees and making suit organisational climate for creation and entrepreneurship. In this article we want to survey of the effect servant leadeship on corporate entrepreneurship. The Statistical population comprises 350 employees of Refah Bank of Tehran and 169 individuals were studied according to Morgan's table in order simple random method. The research is an applied one, using correlation method. Questionnaire is used to collecting data. We used Pearson correlationtest, Multi-variate Regression(enter), structural equation modeling for data analysis and hypothesis testing. The analysis results indicate that the servant leadeship has a significant and positive effect on corporate entrepreneurship. The model outputs indicate good fitness of the model. Finally, recommendations for improving servant leadeship and corporate entrepreneurship are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leadership
  • Servant Leadership
  • Enterpreneurship
  • Corporate Entrepreneurship