طراحی ساختار سازمانی تحت محیط فازی تصمیم گیری گروهی (مطالعه موردی: یکی از مراکز تحقیقاتی صنعت هوایی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jmr.2014.1909

چکیده

       اهمیتسازماندهیپویادرسازمان­هایکنونیولزومطراحیمجددسازمانبرکسیپوشیدهنیست.سازمان­های امروزیدائماًدرپیبهبودوطراحیمجددساختارهایخوددرمرزهایفازیهستندوبهتجربهثابتشده استوجودپویاییسازمانیموجبموفقیتمدیرانوسازمان دررسیدنبهاهدافمی­گردد .جهتنیلبدینمقصود، بمنظورتاثیرمتغیرهای اقتضایی برانتخابنوعساختارسازمانی یکی از مراکز تحقیقاتی صنعت هوایی مدلی تحت محیط فازی تصمیم­گیری چند معیاره ارائه می گردد. در ابتدا ساختارهای­ سازمانی مناسب مراکز تحقیقاتی به عنوان گزینه­های مورد بررسی و متغیرهای اقتضایی سازمان نیز به عنوان معیارهای ارزیابی در نظر گرفته می شود. سپس درجه اهمیت هریک از معیارها با استفاده از تکنیک تحلیل توسعه­ای محاسبه گردیده و با استفاده از روش الکترِ فازی ، ساختارهای­سازمانی بر اساس میزان تأمین استراتژی، تکنولوژی، اندازه، محیط و قدرت­-کنترل در مرکز­ تحقیقاتی مورد مطالعه اولویت بندی می­شوند و جهت اطمینان از نتایج حاصله، بار دیگر مدل تصمیم با استفاده از روش مجموع ساده وزین فازی نیز تجزیه و تحلیل گردیده و نتایج حاصل از روش الکترِ فازی و مجموع ساده وزین فازی با یکدیگر مقایسه می­شود که در نهایت ساختار پارندی به عنوان مناسب­ترین ساختار سازمانی مرکز­ مورد مطالعه مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing Organization Structure under Fuzzy Group Decision Making Environment (Case study:on a research center of Aerial industries)

چکیده [English]

The Necessity of having an active & diligent management over current organizations & redesigning organization structure is very critical. Contemporary organizations have constantly extended their attempts to design & improve their structures according to fuzzy model. The experience shows that, active sense overwhelming an organization may lead the managers and also the organization to succeed in obtaining designed goals. Accordingly, to estimate contextual dimensions effects on selecting organization structure for a research center associated with aerial industries, a fuzzy multi criteria decision making model is provided. The structures appropriate for the research center are initially considered as the examples, their contextual dimensions also assumed as measuring criteria. The value of each criterion is then estimated using Extent Analysis" and organization structure of under study research centers are prioritized using Fuzzy ELECTRE approach considering their size, environment, control & potency, technology and strategy supply. To confirm the results, decision making model is re-analyzed using Fuzzy Simple Additive weighting models are compared. It is concluded that modular structure is the optimum organization structure for intended research center

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational structure
  • contigeny variables
  • FUZZY ELECTER
  • development analysis