تحلیل استراتژیک توسعه کارآفرینی در صنایع شیلاتی استان بوشهر با رویکرد ترکیبی SWOT-AHP

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jmr.2014.1907

چکیده

هدف در این مقاله بهره­گیری از تفکر کارآفرینانه برای تدوین استراتژی­هایی است که فعالیت­های سنتی شیلاتی در استان بوشهر را به سمت فعالیت­هایی نوآورانه سوق دهد. بر همین اساس، با بکارگیری مدل SWOT ، پس از بررسی نقاط قوت و ضعف، فرصت­ها و تهدیدهای محیطی، استراتژی­هایی برای توسعه کارآفرینی در فعالیت­های شیلاتی پیشنهاد شده است. برای شناسایی نقاط قوت و ضعف، فرصت­ها و تهدیدها از مصاحبه با کارشناسان و فعالان شیلاتی استان در کنار مطالعه اسناد و متون مرتبط استفاده شدکه در نهایت پس از غربال­گری فاکتورهای داخلی و خارجی بدست آمده گروه ضعف­های داخلی با وزن نسبی 483/0 مهمترین فاکتور استراتژیک در میان گروه­های SWOT و پس از آن گروه فرصت‏های بیرونی با وزن نسبی 247/0 ، قوت­های درونی با وزن نسبی 176/0 و تهدیدهای بیرونی نیز با 094/0 در رتبه­های بعدی قرار دارند. SWOT علیرغم سادگی، تحلیلی از اهمیت و اولویت­های فاکتورها و همچنین گزینه­های تصمیم بدست آمده را ارائه نمی­دهد. برای حذف این ایراد، تحلیل SWOT در ترکیب با روش AHP جهت اولویت­بندی فاکتورها به بکار گرفته شد. سپس یک مکانیسم مقیاس رتبه­بندی برای ارزیابی رابطه استراتژیک میان فاکتورهای SWOT  و توسعه استراتژی های برتر توسعه کارآفرینی بکارگرفته شد. نتایج بدست آمده  نشان می­دهد که مهمترین استراتژی کاربردی برای توسعه کارافرینی در صنعت شیلات استان استرتژی اختصاص یارانه تولید و کمک­های بلاعوض به پدیدآورندگان فکر و خلاقیت با شاخص مطلوبیت 238/0 می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic analysis of Entrepreneurial Development in Fishery Industries within a SWOT-AHP Approach (A case study in Bushehr province)

چکیده [English]

The purpose of this paper is to apply entrepreneurial thinking to develop strategies that lead the traditional fisheries activities to innovative and Wealth-generating activities. Therefore, by considering the strengths, weaknesses, opportunities and threats analysis (SWOT), some strategies for entrepreneurial development in fisheries activities are suggested. To identify strengths and weaknesses, opportunities and threats, relevant documents and interviews have been applied. Finally, after screening the internal and external factors, 5 strengths and 6 weaknesses as internal factors and 5 Opportunities and 6 threats as external factors were identified. Despite the simplicity, SWOT model do not report the importance and priority of the factors. To remove this objection, SWOT analysis has been combined with Analytic Hierarchy Process (AHP) to prioritize the strategic factors, by using comparison matrix. Then, a scale rating mechanism was used to assess the strategic relationship between the SWOT factors and provide the best strategies to develop entrepreneurship in the fishery industry in Boushehr province. The results indicate that the most practical strategy to develop entrepreneurship in fisheries is to assign production subsidies and grants for creative and innovative people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy
  • Entrepreneurship
  • SWOT model
  • Fishery Industries