طراحی مدل تأثیر سبک رهبری بر فراموشی سازمانی هدفمند و عملکرد سازمانی با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jmr.2014.1906

چکیده

پژوهش حاضر با هدف کلی بررسی ارتباط و تأثیر سبک رهبری بر فراموشی سازمانی هدفمند و عملکرد سازمانی با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری انجام شده است. روش تحقیق توصیفی ـ همبستگی و از حیث هدف کاربردی است. جامعه آماری، شامل مدیران و اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور ارومیه است که از بین آنها حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول برآورد نمونه و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 210 نفر انتخاب شد. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه رهبری مبادله ای و رهبری تحولآفرین، فراموشی سازمانی هدفمند و عملکرد سازمانی است که روایی و پایایی آنها در حد مطلوب برآورد شد. تجزیه و تحلیل داده هابااستفادهازروشمدلسازیمعادلاتساختاریو به کمک نرم افزار لیزرل انجام شد و برازش آن با شاخص های برازش بررسی شد. اهم نتایج حاصل از مدل با برازندگی خوب نشان می­دهد که سبک رهبری(مبادله ای و تحول آفرین) تأثیر مستقیم و معنادار بر فراموشی سازمانی هدفمند دارد. سبک رهبری(مبادله ای و تحول آفرین) اثر مستقیم و مثبت بر عملکرد سازمانی دارد و نیز سبک رهبری به واسطه فراموشی سازمانی هدفمند بر عملکرد سازمانی تاثیر غیر مستقیم را نشان داد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model on Impact of Leadership Style on Purposeful Organizational Forgetting and Organizational Performance by Using of Structural Equation Modeling

چکیده [English]

The goal of present study is review on the relationship and impact of leadership style on purposeful organizational forgetting and organizational performance by using Structural equation modeling. Research method is descriptive and correlation and from the purpose aspect is applied one. The statistical population includes administrators and academic faculty members of Payame Noor University, and the sample size is selected 220 individuals by using the formula and stratified random sampling. Tools include 3 questionnaires consist of the transactional and transformational leadership, purposeful organizational forgetting and organizational performance with optimal validities and reliabilities. Data analyses are done by structural equation modeling and with Lisrel Software and fitness of model is checked by fitness’s indexes.
The main results of model with optimum fitness show that leadership styles (transformational and transactional) have direct and significant impact on purposeful organizational forgetting. Leadership styles (transactional and transformative) have direct and positive effect on organizational performance and leadership style has indirect impact on organizational performance by mediating of purposeful organizational forgetting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformational Leadership
  • Transactional leadership
  • Purposeful organizational forgetting Organizational performance