ارائه چارچوب نظری در ارزیابی بلوغ همسویی فناوری اطلاعات و کسب و کار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/jmr.2014.1592

چکیده

        در این مقاله تلاش شده است با شناسایی عوامل موثر بر بلوغ همسویی فناوری اطلاعات و کسب و کار، چارچوب نظری ارائه شود . مدل ارائه شده در این نوشتار، یک مدل ترکیبی از مدل بلوغ همسویی لوفتمن(2001) و حوزه­هایی از چارچوب کوبیت(2007) که تمرکز بر همسویی استراتژیک دارد می­باشد . روش آماری پژوهش تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تائیدی می­باشد و به کمک مقدار عددی و کمی، میزان بلوغ همسویی استراتژیک سازمان را اندازه­گیری می­نماید. روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است.بدین منظور پرسشنامه بین 150 نفر از مدیران ارشد، میانی و پایه استانداری خراسان جنوبی توزیع گردید و به کمک تحلیل عاملی اکتشافی ابعاد مدل پیشنهادی استخراج گردید و به کمک تحلیل عاملی تائیدی معناداری رابطه شاخص­ها با ابعاد و معناداری رابطه ابعاد با مفهوم بلوغ همسویی تائید گردید. در نهایت مدل ارائه شده به کمک شاخص­های برازش به عنوان مدل معتبر مورد تایید قرار گرفت. نتایج پژوهش بیان کننده مدل مفهومی است که میزان بلوغ همسویی در سازمان را بوسیله 4 بعد اصلی (متغیر مکنون) و 32 شاخص آشکار، اندازه­گیری می­کند تا سازمانها به کمک این مدل میزان بلوغ همسویی خود را اندازه­گیری نموده و شرایط خود را بسنجند. ابعاد مدل پیشنهادی عبارتند از : بلوغ مشارکت و ارتباطات، بلوغ مهارتها، بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات، بلوغ شایستگی­های سازمانی. بعد بلوغ حاکمیت و شایستگی­های سازمانی بیشترین تأثیر را دارد (0.92) و بعد بلوغ مشارکت و ارتباطات (0.76) و بعد بلوغ مهارتها (0.76) کمترین تأثیر رادارند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a Theoretical Framework for Alignment Maturity Assessment of Information Technology and Business

چکیده [English]

In this article it is tried to provide the theoretical framework using the effective factors on alignment maturity assessment of information technology (IT) and business. The model presented in this paper is a combination of the Luftman's alignment maturity model (2003) and the COBIT's Framework(2007) that concentrating on strategic alignment. The statistical methods of this research is exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis that measure the organization strategic alignment maturity by use of numeric and quantitative value. The method of the present research is descriptive of correlation type. For this purpose, a questionnaire was distributed among senior, middle and base managers of South Khorasan Province and the dimension of proposed model is obtained using exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis was confirmed by use of meaningful relationship with the size and significance of the relationship of the alignment maturity concept. Finally the provided model is approved as a valid model using Fitting parameters. The results of this research represent the conceptual model that measures alignment maturity level of the organization by four main dimensions (Latent variables) and 32 clear indicators to help organizations measure their alignment maturity level model and measure their terms and conditions. Dimensions of the proposed model are: Participation and communication maturity, Skills Maturity, IT governance maturity, organizational competencies Maturity. the organizational competencies Maturity has the most affect (0.92) and Participation and communication maturity (0.76) and Skills Maturity (0.76) have the least affect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Alignment Maturity
  • Luftman's model
  • COBIT 's Framework
  • Factor Analysis