بررسی و تحلیل اثربخشی آموزش کارآفرینی در رشته های کارآفرینی با استفاده از مدل ماتریس رضایت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/jmr.2014.1591

چکیده

هدف اصلی از پژوهش حاضر بررسی و تحلیل اثربخشی آموزش کارآفرینی در رشته های کارآفرینی با استفاده از مدل ماتریس رضایت می باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی و از لحاظ اجرا پیمایشی می باشد، جامعه­ی آماری شامل کلیه­ی دانش آموختگان رشته ی کارآفرینی دانشگاه سیستان و بلوچستان به تعداد 57 نفر می­باشد. از آنجا که روش نمونه­گیری از نوع سرشماری بوده است کل جامعه­ی آماری که 57 نفر بودند مورد بررسی فرار گرفت که از این تعداد 52 پرسشنامه به طور کامل بازگشت داده شد (5پرسشنامه ناقص). در این پژوهش از پرسشنامه­ی محقق ساخته استفاده گردید که شامل 5 سؤال بسته و 10 سؤال باز می باشد، که وضعیت مطلوب و موجود آموزش کارآفرینی را مورد سنجش قرار داده است، روایی آن از نوع محتوایی و پایایی آن در دو وضعیت با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 0.96و 0.93 برآورد گردید. برای توصیف و تحلیل داده­ها از فراوانی، درصد و میانگین استفاده شد. یافته­های پژوهش حاکی از آن است که محتوا، روش­ها، پیامدهای فردی، سازمانی و اجتماعی- اقتصادی حاصل از آموزش کارآفرینی در دانشجویان رشته­های کارآفرینی دانشگاه سیستان و  بلوچستان اثربخش نبوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study and Analyzing Effectiveness of Entrepreneurships Education in the Field of Entrepreneurships by Using of Satisfaction Matrix Model

چکیده [English]

The main purpose of this study is the investigation and analysis of effectiveness of entrepreneurship education in the field of Entrepreneurship with using Satisfaction Matrix model. The method of research is descriptive. Population comprised all graduates of the university of Sistan and Baluchestan in Entrepreneurship field that is the number 57. Since the sampling method is head counting, this study investigated 57 person and 52 questionnaire returned completely (5 questionnaires were incomplete). In this study, the researcher made questionnaire was used which included 5 closed question and 10 open question. The ideal situation and current status of entrepreneurship education has been measured. It’s validity is content-based and it’s reliability in 2 situation (ideal, current) was 0.96 and 0.93 that using cronbach’s Alpha coefficient was calculated respectively. For descriptive statistics uses frequency, percentage and mean. The result show that content, method’s, Individual, Organizational and Social-Economical outcomes of entrepreneurship education had a highest level of dissatisfaction and they are not effectiveness between student of Sistan & Baluchestan university.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Entrepreneurship education
  • entrepreneur university
  • Satisfaction Matrix
  • Effectiveness