مطالعه و بررسی عوامل فرهنگی- اجتماعی موثر بر ارائه خدمات دولت سیار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/jmr.2014.1590

چکیده

در عصر حاضر استفاده از موبایل بستری گسترده جهت انجام بسیاری از خدمات بی سیم فراهم آورده است. بدلیل نوپا بودن استفاده از این فناوری جدید، عامه مردم در جوامع سنتی و نیمه سنتی به دلایل مختلفی از جمله فرهنگی-اجتماعی و عدم اعتماد کافی، تمایلی به رفع نیازهای خود از طریق این تکنولوژی ندارند. از این رو شناسایی و مرتفع ساختن عوامل موثر  فرهنگی-اجتماعی در زمینه خدمات دولت سیار در این جوامع، می­تواند باعث تسهیل در پیاده سازی و بکارگیری خدمات دولت سیار گردد. در ایران با وجود اینکه زیرساختهای فنی استفاده از دولت سیار فراهم شده است، اما دولت همراه (سیار) همچنان توسعه نیافته و مردم از مزیت­های آن بهره نمی­گیرند و استان سیستان و بلوچستان نیز از این مساله مستثنی نیست. پژوهش حاضر ضمن بررسی مفاهیم دولت سیار، عوامل فرهنگی-اجتماعی موثر در ارائه خدمات دولت سیار در استان سیستان وبلوچستان را مورد بررسی قرار می­دهد که با استفاده از    نرم­افزار  spss 18 و آزمون t تک نمونه­ای و تحلیل واریانس فرید مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته­اند. جامعه آماری پژوهش 300 نفر(کارشناسان فناوری اطلاعات سازمان های دولتی استان) بوده و نمونه آماری مطابق جدول مورگان 169 نفر می­باشد که بصورت تصادفی از بین این کارشناسان فناوری اطلاعات در سراسر استان انتخاب شده­اند. برای جمع آوری اطلاعات این پژوهش از منابع کتابخانه­ای، مصاحبه با کارشناسان فناوری اطلاعات همچنین از پرسش نامه در قالب طیف لیکرت استفاده شده است. یافته­ها نشان­دهنده آن است که بعد آموزش ومهارت رتبه اول، بعد پذیرش فناوری رتبه دوم همچنین بعد اعتماد در رتبه سوم قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review on Effects of Socio-Cultural Factors of Mobile Government Services (Case: Sistan and Baluchestan Province)

چکیده [English]

In current age the usage of mobile has provided the extreme infrastructure for many wireless Services because usage of new technology general people in traditional and semi-traditional societies have no tendency to solve their demands such as socio-cultural and lack of enough confidence to it. Therefore, Identifying and solving the effective factors of socio-cultural about mobile government services background can accelerate the implementation and application of mobile government. In Iran, although the usage of technical infrastructure of mobile government have been provided, It has not been developed and people do not benefit of them , and Sistan and Baluchestan province has same problem. The present study investigate the concepts of mobile government and effective factors of socio-cultural to the present the mobile government services in Sistan and Baluchestan were analyzed by spss18 and one T-test and so Freidman variance test was applied. The sample size of present study consisted of 300 employees of IT experts in governmental sectors of Sistan and Baluchestan province that they were selected randomly, Based on Morgan table Research was used from library resources, interview with experts of IT and questionnaires in accordance to likert continuum. The Results demonstrated that dimensions of training and skills, acceptance of IT and confidence were place in first to third ranks , respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mobile Government
  • Mobile
  • Wireless services
  • Socio-cultural factors