ارائه مدل تبیین رابطه فرایندهای مدیریت دانش با توسعه منابع انسانی در آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/jmr.2014.1588

چکیده

هدف از انجام این پژوهش ارائه مدلی از رابطه فرایندهای مدیریت دانش با توسعه منابع انسانی در آموزش عالی می­باشد بدین منطور با بررسی پیشینه و مبانی نظری تحقیق , متغیرهای میانجی مورد شناسایی قرار گرفتند و سپس مدل اولیه تحقیق طراحی شده و بر اساس آن پرسشنامه­ای آماده پس از تایید روایی و پایایی آن در اختیار جامعه آماری(اساتید دانشگاه تهران) قرار گرفت نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده­ها بیانگر آن است که فرایندهای مدیریت دانش ,شامل تولید دانش ,تسهیم دانش, بکارگیری و ذخیره دانش با تاثیر گذاری بر فرهنگ سازمان ,ساختار ,استراتژی دانشی سازمان وفناوری می­تواند منجر به توسعه منابع انسانی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Model of the Relationship Between Procceccs of Knowledge Management and Resources Development in Higher Education

چکیده [English]

Parpose  of this study was to design a model on the relationship of knowledge management whit human resource management in higher education .for this purpose the research background and theoretical framework of meditor variables were identified  and then the primary of research model was designed and in according it a questionnsier was prepeared then after confirmation of the validity and reliability it was given to faculty members of the Tehran university.the results demoenstration than aspects of knowledge management Understanding aspects developmentof human resources in higher education; aspects recognizing the substantive factors that can influence development of human resources, including the organization stractuer, strategy, organization knowledge, technology, and culture.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • human resources development؛ knowledge managemet
  • cultuer-structer-tecnologye