واکاوی پیش آیندهای فردی و موقعیتی موثر بر چاپلوسی و تأثیر آن بر پیشرفت شغلی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/jmr.2014.1586

چکیده

     
      اگرچه سازمانها سیستم‌های مدیریت مسیر شغلی و استراتژی‌های ترفیع را برای کارکنانی که دارای سطح بهره‌وری بالا و عملکرد مطلوب هستند، طراحی و اجرا می‌کنند اما مطالعات، حاکی از تأثیر فرایندها و رفتارهای سیاسی از جمله چاپلوسی بر پیشرفت حرفه‌ای کارکنان است. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی پیش­بینی­پذیری پیشرفت شغلی کارکنان از طریق چاپلوسی، و واکاوی دو دسته عوامل فردی و موقعیتی مؤثر بر آن پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد می­باشد. با استفاده از سنجه­های مطالعات پیشین پرسش­نامه تحقیق طراحی، و روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت. داده­های اخذ شده از یک نمونه 218 تایی از کارکنان مبنای تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد متغیرهای فردی یعنی کانون کنترل و ماکیاولیزم بر چاپلوسی از تأثیر معناداری برخوردار بوده­اند اما از بین دو متغیر موقعیتی شامل سبک رهبری و ابهام نقش تنها تأثیر متغیر سبک رهبری بر چاپلوسی تأیید شد. هم­چنین، معناداری رابطه مثبت بین چاپلوسی کارکنان و پیشرفت شغلی آن­ها مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the Individual and Situational Antecedents of Ingratiation and its Impact on Employees' Career Progress (The case of Ferdowsi University of Mashhad)

چکیده [English]

Although, the organizations come to design and implement the career management systems and promotion strategies for employees who have a high level of productivity and performance but, previous studies indicate the influence of political processes and behaviors including ingratiation on employee's professional success. In this regard, this study is aimed to investigate the predictability of employees' career progress through ingratiatory behaviors and to explore the two types of individual and situational factors which affect ingratiation. The research questionnaire was designed using the various measures of previous studies reaffirming the validity and reliability and was responded by a 218 pcs sample of the Ferdowsi University of Mashhad. In doing so, the obtained data was analyzed by conducting a structural equation modeling in Amos v.20. The results indicated that the individual factors i.e. locus of control and Machiavellism have a significant influence on ingratiatory behaviors. While, among two variables of leadership style and task ambiguity only the influence of leadership style on ingratiation was confirmed. In addition, the significance of the positive relationship between employees' ingratiation and career progress was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ingratiation
  • Individual Factors
  • Situational Factors
  • Career Progress