چابکی سازمانی و هوش رقابتی در بانک‌های خصوصی و دولتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jmr.2013.1514

چکیده

       این پژوهش، با هدف بررسی رابطه بین چابکی سازمانی و هوش رقابتی در شعب بانکی، طرح و اجرا شده است. به این منظور، کارکنان 7 بانک خصوصی و دولتی شهر سنندج، به عنوان جامعه آماری، لحاظ و مورد بررسی قرار گرفتند. پژوهش از نظر روش‌شناسی، توصیفی و از شاخه همبستگی می‌باشد. برای سنجش مفاهیم اساسی پژوهش، پرسشنامه چابکی سازمانی گلدمن و همکاران  در قالب ابعاد پاسخ‌گویی به مشتری،آمادگی رویارویی با تغییرات، ارزش قائل شدن یرای مهارت‌ها و دانش انسانی و تشکیل دادن مشارکت مجازی و پرسشنامه محقق ساخته هوش رقابتی با تکیه بر مدل هوش رقابتی فاهی، شامل ابعاد فرصت‌های بازار، تهدیدات رقبا، ریسک‌های رقابتی، مفروضات محوری و آسیب‌پذیری کلیدی مورد استفاده قرار گرفت. پایایی پرسشنامه‌ها به روش آلفای کرونباخ برای دو متغیر اشاره شده به ترتیب برابر با 0.91 و 0.89 محاسبه گردید. روایی آزمون نیز از دو روش اعتبار محتوا و اعتبار سازه با استفاده از روش‌های تحلیل عاملی اکتشافی و شاخص KMO تأیید شد.یافته‌های نهایی پژوهش ، حاکی از وجود ارتباط معنی‌دار، بین چابکی سازمانی و ابعاد آن با هوش رقابتی در شعب بانکی موردمطالعه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organizational Agility and Competitive Intelligence in the Governmental and Private Banks (Case Study: Sanandaj City)

چکیده [English]

The present research with purpose of the survey of relationship between organizational agility and competitive intelligence in bank branches has been designed and implemented. For this purpose, the staff of 7 governmental and private banks of Sanandaj city were considered and evaluated as statistical population.
Method of this research is descriptive study, in kinds of the correlation and in particular, is based on Structural Equation Models. For measure the basic concepts of research, organizational agility questionnaire of Goldman et al included dimensions(delivering value to the customers, being ready for change, valuing human knowledge and forming virtual partnerships) and researcher made competitive intelligence questionnaire with reliance on the "Fahey" model consists dimensions) marketplace opportunities, competitor threats, competitive risks, core assumptions and key vulnerabilities) were used. Reliability of questionnaires with Cronbach's alpha, respectively for the two variables, was calculated to be 0.91 and 0.89, and accepted. Test validity too, with two methods of content validity and  construct validity using, results of exploratory and confirmatory factor analysis and the KMO index was confirmed.
Final results of research, in software's spss and lisrel, showed significant relationship between organizational agility and its dimensions with competitive intelligence in bank branches is studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Agility
  • competitive intelligence
  • delivering value to the customers
  • governmental and private banks