طراحی الگوی مدیریت مشارکتی (مطالعه موردی: مدارس شهر زاهدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/jmr.2013.1512

چکیده

       هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی مشارکت سازمانی برای مدارس شهر زاهدان می باشد. این پژوهش توصیفی– همبستگی بوده که 548 مدیر و معلم مدارس شهر زاهدان در سال تحصیلی 93-92 به شیوه نمونه­گیری خوشه­ای و تصادفی- طبقه­ای انتخاب و به وسیله پرسشنامه­ای هفت بعدی (شامل فرهنگ مشارکتی، ساختار سازمانی، رهبری تحولگرا، نگرش به مشارکت، اعتماد بین فردی، تعهد سازمانی و مشارکت سازمانی) مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تحلیل داده­ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با کمک نرم افزار SPSS17 استفاده شد. یافته­ها نشان از رابطه مثبت و معنی­دار بین موارد زیر داشت: 1) فرهنگ مشارکتی با مشارکت سازمانی، 2) ساختار سازمانی با مشارکت سازمانی، 3) سبک رهبری تحولگرا با مشارکت سازمانی، 4) بین نگرش به مشارکت با مشارکت سازمانی 5) اعتماد بین فردی با مشارکت سازمانی، 6) تعهدسازمانی با مشارکت سازمانی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model of organizational participation (Case study: Zahedan schools)

چکیده [English]

The purpose of this study is designing a model of organizational participation for use in Zahedan schools. This is a descriptive- correlation study and its population were principals and teachers of Zahedan schools in academic year 2012-2013. 548 principals and teachers from them were selected by random sampling method. The study instrument was a questionnaire with seven dimensions (participatory culture, organizational structre, transformational leadership, attitude to participation, interpersonal trust, organizational commitment, and organizational participation). The scores were analyzed using the Spearman correlation coefficient and multiple regression by Software SPSS17. Results showed that were significant positive correlation between participatory culture with organizational participation, organizational structre with organizational participation, transformational leadership with organizational participation, attitude to participation with organizational participation, interpersonal trust with organizational participation, organizational commitment with organizational participation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Participatory Management
  • Organizational Participation
  • Zahedan schools