بررسی تأثیر برنامه ریزی استراتژیک کارآفرینانه بر عملکرد سازمانی صنایع غذایی شهرستان شیراز از دیدگاه مدیران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jmr.2013.1511

چکیده

در محیط رقابتی امروز، سازمان­ها با چالش­های زیادی رو به رو هستند. میزان تغییر در محصولات جدید، فناوری­ها و تـغییر در تـرجیحات مصـرف­کـنندگان بـه شدت افزایش یافته است. بقا در چنین محیط­هایی تنها از طریق به­دست آوردن عملکرد سازمانی برتر امکان­پذیر است که لازمه آن توجه به عوامل مؤثر بر عملکرد سازمانی است. یکی از عوامل مؤثر بر عملکرد سازمانی، برنامه­ریزی استراتژیک کارآفرینانه است. هدف این مقاله بررسی تأثیر ابعاد برنامه­ریزی استراتژیک کارآفرینانه، شامل رویکرد کارآفرینانه، کاوش محیطی، مشارکت در برنامه­ریزی و انعطاف­پذیری در برنامه­ریزی بر عملکرد سازمانی در صنایع غذایی شهرستان شیراز است. جامعه آماری تحقیق، 90 نفر از مدیران ارشد صنایع غذایی در شهرستان شیراز می­باشند. از پرسشنامه استاندارد برای گردآوری داده­ها استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش از طریق مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر با استفاده از نرم­افزار PLS انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد به جز کاوش محیطی، سایر ابعاد برنامه­ریزی استراتژیک کارآفرینانه بر عملکرد تأثیر مثبت و معنی­دار می­گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Entrepreneurial Strategic Planning on the Firm Performance of Food Industry in Shiraz from the Perspective of Managers

چکیده [English]

All organizations are experiencing increasing competitive challenges in today̛s competitive environment. The rate of changes in new products and technologies and shifting in customer preferences has increased. The survival in such an environment is only possible thorough obtaining superior organizational performance. Therefore, it is necessary to consider the factors affecting the organizational performance. Entrepreneurial strategic planning is one of the factors affecting organizational performance. The aim of this study is to investigate the impact of entrepreneurial strategic planning dimensions including entrepreneurial orientation, environmental scanning, participation in planning and flexibility  of planning on the  organizational performance of food industry in Shiraz province. The population for this research involved 90 principal managers of the food industry in Shiraz. The standard questionnaires were used for data collection and data analysis was done using structural equation modeling and path analysis by PLS software. The results of this research indicate that entrepreneurial orientation, participation in planning and flexibility of planning are positively related to the firm performance, but  the effect  of scanning intensity is not supported.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial Strategic Planning
  • performance
  • Food Industry