مطالعه رابطه بین فرهنگ سازمانی کارآفرینانه و جهت‏گیری کارآفرینانه : مطالعه شرکت‏های کوچک و متوسط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/jmr.2013.1510

چکیده

پژوهش حاضر در صدد تبیین رابطه بین فرهنگ سازمانی کارآفرینانه و گرایش کارآفرینانه بوده‏است. برای این منظور از 2354 نفر شاغل در 129 شرکت‏ کوچک و متوسط که در پنج صنعت غذایی و آشامیدنی، سلولزی، شیمیایی، کانی غیرفلزی و کانی فلزی در شهر بیرجند فعال بودند، 247 نفر به تناسب طبقات پنج‏گانه فوق به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. به دلیل نبود مدل مناسب برای سنجش فرهنگ سازمانی کارآفرینانه سازگار با فرهنگ اسلامی – ایرانی، محقق به تدوین این مدل پرداخت و ابعاد و شاخص­های مدل فرهنگ سازمانی و گرایش کارآفرینانه به تایید خبرگان رسید. سپس با روش تحقیق توصیفی – همبستگی و با استفاده از تحلیل مسیر (بخش مدل ساختاری از SEM) و آزمون رگرسیون و به کمک نرم‏افزارهای AMOS و SPSS چگونگی ارتباط بین اجزا و عناصر مدل فرهنگ سازمانی کارآفرینانه با گرایش کارآفرینانه نشان داده‏شد. تحلیل‏ها نشان داد که بین فرهنگ سازمانی کارآفرینانه و ابعاد آن با گرایش کارآفرینانه شرکت‏ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، و این معنا‏داری در مورد مفهوم تحول‏گرایی و تعالی‏طلبی نسبت به سایر ابعاد بیشتر است (67/0). همچنین نتایج نشان داد که معناداری این رابطه بر اساس پاسخ‏های مدیران بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Entrepreneurial Corporate Culture and Entrepreneurial Orientation: Study in Small and Medium Enterprises

چکیده [English]

This research seeks to clarify the relationship between Entrepreneurial Corporate Culture (ECC) and Entrepreneurial Orientation (EO). For this purpose, 247 of the 2,354 people, that working in 129 small and medium enterprises (in five industries of food and beverage, cellulose, chemicals, metallic minerals and non-metallic minerals that have been active in Birjand), were selected to fit the above categories. Due to the lack of appropriate models to assess the ECC compatible with Iranian Islamic culture that is based on our country, researcher tried to formulate this model. Then dimensions and indicators of ECC and EO were confirmed by experts.
Then using descriptive – solidarity research method and using path analysis (Structural models of SEM) and regression testing and with the help of SPSS and AMOS software, relations between ECC and EO are shown. The results showed that there is a significant positive relationship between ECC (and its dimensions) and EO, and the significance of the concept of Development Orientation is greater than other dimensions (0.67). Results also showed that this relationship based on managers' responses is more significance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial Corporate Culture
  • Entrepreneurial Orientation
  • Small and Medium Enterprises