مدل سازمان مربی گرا درصنعت بیمه ایران براساس عوامل منابع انسانی، زمینه های کسب و کار ونقش واسطه ای فرهنگ مربی گری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jmr.2013.1509

چکیده

سازمان مربی‌گرا یک چهره‌ جدید سازمانی است که بر موضوع مربی‌گری به عنوان یک استراتژی موثر در وسعه نیروی انسانی و یادگیری سازمانی تمرکز دارد.مساله این تحقیق شناسائی عوامل اثرگذار برایجاد یک سازمان مربی­گراست که پس از شناسائی در سه دسته عوامل منابع انسانی،زمینه­های کسب وکار وفرهنگ  مربی­گری خلاصه گردیده و از طریق روش تحقیق پیمایش به وسیله یک پرسشنامه توصیفی اثر زمینه­های منابع انسانی وکسب وکار به عنوان متغیرهای مستقل و فرهنگ مربی­گری به عنوان متغیر میانجی برایجادیک سازمان مربی­گرا به عنوان متغیر وابسته آزمون گردیده وتناسب مدل مفهومی تحقیق از طریق فن تحلیل عاملی و    نرم­افزار لیزرل بررسی شده است.یافته­های تحقیق شامل معرفی عوامل اثرگذار بر ایجاد سازمان مربی­گرا و ارائه الگویی برای یک سازمان مربی­گرا براساس مهارت­های ورزش وبازی،ارزش­های فرهنگ بومی و متغیرهای ذاتی صنعت بیمه ایران است که به صورت 7 فرضیه اصلی و28 فرضیه جزیی برای بیان روابط مستقیم و غیر مستقیم میان عوامل فوق الذکر با سازمان مربی­گرا سازماندهی و نهایتا همه فرضیات اصلی و تعداد22 فرضیه جزیی به تایید رسیده است.نتایج تحقیق همسو با ادبیات مربی­گری است؛ یعنی براساس میزان تأثیر به ترتیب عوامل منابع انسانی،زمینه­های کسب وکار و فرهنگ مربی­گری اولویت­بندی شده­اند.ضمنا اثر واسطه­ای فرهنگ     مربی­گری بر رابطه هردو عامل دیگر با سازمان مربی­گرا مثبت و قوی ارزیابی شده است.اهم پیشنهادهای تحقیق بر مبنای همین اثرات ارائه و به محققین بعدی نیز بررسی  مدل تحقیق در بخش خصوصی بیمه و سایر سازمانها برای تبدیل شدن آن به یک مدل عمومی توصیه شده است.     

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Coaching Organization Model in Iran’s Insurance Industry According to Human Resources, Business Fields, and Mediatory Role of Coaching Culture

چکیده [English]

Coaching organization is a new organizational face that focuses on coaching as an effective strategy for developing human resources and organizational learning. The problem of this study is the affecting factors on developing a coaching organization which identified and summarized in three categories: human resources factors, business contexts and coaching culture.Then by Survey research method via a descriptive questionnaire the impact of human resources and business contexts as independent variables and coaching culture as mediator variable on developing a coaching organization as dependent variable has tested and examined the fitness of research conceptual model via factor analyses and lisrel software.
Research findings are: introducing the impacting factors on developing a coaching organization and presenting a model for a coaching organization on the bases of sport and playing skills, indigenous cultural values and inherent variables of Iran,s Insurance industry which organized in 7 original and 28 partial hypotheses to explain the direct and indirect relationship between mentioned factors and the coaching organization and Finally all of original and 22 of partial hypotheses verified.
The research results are according to coaching literature and hypotheses testing results on the bases of  factors impact priority are:human resources factors, business context and coaching culture. The mediating effect of coaching culture on the relationship of two other factors with coaching organization assessed positive and strong.The most important research suggestions offered on the bases of these effects and also suggested to other researchers the examining of the research model in private insurance sector and other organizations to develop a general model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coaching Coaching Organization Ijtihad Wise Organization Wisdom