تدوین شاخص های شناسائی استعدادها در مشاغل استراتژیک شرکت ساپکو (مورد مطالعه : حوزه ساخت و تامین قطعه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jmr.2013.1358

چکیده

امروزه مدیریت استعدادها به موضوعی بسیار مهم و کلیدی در حوزه منابع انسانی تبدیل شده است. سازمان­ها دریافته­اند که جذب و نگهداشت بهترین افراد می­تواند مزیت رقابتی اصلی محسوب شده و نقش مؤثری در ارتقای عملکرد داشته باشد. هدف از این پژوهش تدوین شاخص­های شناسائی استعدادها در مشاغل استراتژیک است. پژوهش به روش کیفی، مبتنی بر تحلیل تم، با استفاده از ابزار مصاحبه و در شرکت ساپکو انجام شده است. نمونه گیری به روش نمونه گیری نظری و با استفاده از تکنیک گلوله برفی انجام شده که بر مبنای آن تعداد 17 مصاحبه با کارشناسان و مدیران حوزه ساخت و تامین قطعه در شرکت ساپکو صورت گرفته است. نتایج تحلیل داده­ها منجر به شناسایی دو دسته شاخص­های تخصصی و عمومی مرتبط با استعدادها در حوزه مذکور گشته که با طراحی ابزار مناسب جهت سنجش و اندازه­گیری آن­ها می­توان به نحو مناسبی استعدادها را شناسایی و تفکیک نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of Factors for Identification of Talents in SAPCO`s Strategic Jobs (Case Study: Manufacturing and supply of parts)

چکیده [English]

The topic of talent management has received a remarkable degree of interest by practitioners and academicians. Talent Management includes a complete set of processes for identifying, applying and managing talented people with 3 cycle include: identify and attract talent, retain talent and maintain, and develop talents.One of the most important stage in TM is talent identification. The main purpose of this research is to develop players competencies in SAPCO`s strategic jobs. Research has been done by qualitative method, based on theme analysis and using interview in SAPCO. Using theorical sampling, 17 interview was done with managers and experts  in SAPCO. Data analysis led to the identification of two categories: general and specialized index has been associated with the talents in the field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Talent
  • Talent Management
  • Competency
  • Strategic jobs
  • Manufacturing and supply of parts