بهبود فرایند QFDبه کمک تحلیل ذینفعان: ابزاری کارا برای برنامه‌ریزی استراتژیک ملی( مطالعه موردی نقشه جامع علمی کشور)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jmr.2013.1355

چکیده

       QFD ابزاری برای تبدیل خواسته­های مشتریان به ویژگی­های فنی محصولات است و یکی از زمینه‌هایی که اخیراً استفاده از QFD در آن مورد توجه قرار گرفته، برنامه‌ریزی استراتژیک می­باشد. اما موضوع اینست که اگر این خواسته‌ها حقیقتاً اهم خواسته‌های مهم­ترین ذینفعان سازمان نباشند، خسارات سنگین به­بار می­آید. این مشکل بخصوص در مورد برنامه‌ریزی استراتژیک صادق است. لذا پیش از شروع فرایندQFD ابتدا شناسایی، طبقه‌بندی و ارزیابی ذینفعان از اهمیت بالایی برخوردار است. این مقاله تلاش میکند برای هدف مزبور راهی بیابد یعنی با بکارگیری مدلی تلفیقی از فرایندQFD و رویکرد ارزیابی ذینفعان، ابزاری بسازد که با آن بتوان برنامه­ریزی استراتژیک در سطح ملی را با اطمینان خاطر و اعتبار بیشتری انجام داد. به عنوان یک مطالعه موردی، اولویت بندی راهبردهای مندرج در نقشه جامع علمی کشور مورد توجه بوده است. برای این منظور، یک مدل دومرحله‌ایQFD برای ترجمان نیازهای ذینفعان به اقدامات اجرایی در نظر گرفته شده است. نیازمندیهای ذینفعان مختلف استخراج شده، سپس پرسشنامه‌‌ای برای کشف نیازهای کلیدی آنان تهیه گردید. داده‌های گردآوری شده از پرسشنامه‌ها باتوجه به3 سناریوی تعریف شده: عدم طبقه‌بندی ذینفعان، طبقه‌بندی براساس معیار نوع شغل، و طیقه‌بندی براساس معیار سازمان محل خدمت ذینفعان بررسی و ملاحظه شد که اولویت‌بندی ذینفعان در هر دو حالت موجب تغییر در اقدامات اجرایی ملی مناسب برای پیاده‌سازی راهبردهای منتخب در راستای نیل به خواسته‌های ذینفعان نقشه جامع می­شود. در مجموع باید گفت که گرچهQFD در طراحی استراتژی، ابزاری شناخته شده است اما کاربرد آن بویژه در سطح ملی، زمانی از اثربخشی و اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود که توجه کافی بر شناسایی و دسته­بندی ذینفعان و خواسته­های آنان به عمل آمده باشد. ادغام تحلیل ذینفعان درQFD راهکار مناسبی برای این منظور است که در این مقاله تاثیر آن بررسی و تایید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improvement of QFD Process by Stakeholder Analysis, an Efficient Method in National Strategic Planning Process Case-Study: The Comprehensive Scientific Map of IRAN

چکیده [English]

QFD, a well-known method that converts customer requirements to product design requirements, has been recently used in strategic planning as well. The pint is, in general and particularly through a strategic planning process, it would suffer a huge lost if the organization follows the requirements which are not the most critical ones. So, stakeholders' determination, classification and assessment shall be implemented before the QFD process initiation, as the high priorities. This would be the purpose followed by the paper, namely, a combination of QFD process and stakeholders assessment approach is used to ensure in a reliable strategic planning process at the national level. And as a case-study, the strategies of the comprehensive scientific map of IRAN were considered. In order to ensure that functional requirements are driven by stakeholders’ requirements, a two-step QFD model was developed. The requirements of various stakeholders were determined firstly, and then a questionnaire was produced in order to find out the most critical ones. Then for further analysis, the gathered information put into three scenarios as: Not classified stakeholders; Classified stakeholders on the basis of their job-type; Classified stakeholders on the basis of the organization they are working in which proved that both two-last scenarios lead to an amendment in picked national functions which are supposed to meet the stakeholders' requirements via implementation of picked strategies. Comprehensively, it should be mentioned that nevertheless the QFD has settled in development of strategies, it shall consider determination and classification of stakeholders and their requirements as well, which lead to a more-effective and reliable method. The combination of stakeholders assessment and QFD seems a suitable solution which was analyzed and proved via this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Improvement of QFD Process
  • Stakeholder Analysis
  • Scientific Map of IRAN