شناسایی آموزه¬های دینی مؤثر بر شکل¬گیری رهبری تحول¬گرای موثق (ATL) بر اساس مطالعه تطبیقی متون اسلامی و غربی (با استفاده از تکنیک دلفی فازی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/jmr.2013.1018

چکیده

سبک رهبری تحول آفرین یکی از سبک های جدید و مؤثر رهبری در محیط­های پویا و ناپایدار جامعه جهانی امروز می­باشد. در ادبیات مربوط، دو نوع رهبری تحول­گرای موثق و کاذب معرفی شده است.  در این پژوهش سعی بر آن است که با مطالعه تطبیقی متون اسلامی و غربی در این زمینه، آموزه­های دینی مؤثر در شکل­گیری رهبری تحول­گرای موثق شناسایی شود. جهت دستیابی به این هدف، با استفاده از تکنیک دلفی فازی و با کمک گرفتن از 12 نفر از خبرگان دانشگاهی آگاه به مسایل دینی اسلام عوامل مزبور مورد بررسی قرار گرفتند. فرایند دلفی در دو مرحله انجام شد  که در نتیجه 13 عامل  به ترتیب اهمیت عبارتند از: «خودشناسی و خودآگاهی»،  «روح حق­جویی و عدم تبعیض»، «تقوی الهی»، «بصیرت ناشی از معنویت»، «توکل»، «اخلاق دینی و توجه به ارزش­ها»، «تزکیه نفس»، «ایمان به غیب»، «امر به معروف و نهی از منکر»، «انفاق»، «اخلاص در عمل»، «آخرت­گرایی»، و در نهایت «رعایت احکام»

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on Islamic Factors Formed Authentic Transformational Leadership (ATL) base on Comparison Study between Islamic and Western Issues (By Using Delphi Fuzzy Technique)

چکیده [English]

Transformational leadership style is one of the effective and new leadership styles in today’s dynamic global environment. In literature review, there is two kind of transformational leadership: authentic and inauthentic (or pseudo-Transformational Leadership). In this research a comparison study in Islamic and western literature was carried out to find (religion) factors which are effective to form ALT. For this purpose, Delphi fuzzy technique was used and twelve scholars who are master of Islamic issue analyzed these factors.ِ Delphi process conducted two times. At the end, 13 factors were found which are effective to forming ALT. They consequently are: Self-awareness and Self-Consciousness, Rightness and Unbiased Morality, Piety, Spiritual Intuition, Rely on GOD, Region ethic and Value consideration, Self Refining, Believe in GOD, Invitation to right and Prohibit of evils, Devotion, Sincerity, Hereafter oriented, and Doing the religion duties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Authentic Transformational Leadership (ATL)
  • Comparison Study between Islamic and Western Issues
  • Delphi Fuzzy Technique
منابع فارسی
1-اصغرپور، م.ج. (1382)، تصمیم گیری گروهی و نظریه بازی با رویکردی به پژوهش عملیاتی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
2-جوادی آملی، (1388)، تفسیر قرآن کریم،انتشارات جامعه القرآن،مرکز نشر اسرا، چاپ دوم، قم.
3-رستگار، طاهره ، (1383)، ارزیابی خدمات آموزشی، انتشارات مدرسه، تهران.
4-رضائیان، علی (1385) مبانی سازمان و مدیریت، انتشارات سمت تهران.
5-عادل، آذر؛ فرجی، حجت، (1381)، علم مدیریت فازی، چاپ اول، انتشارات جامعه نشر، تهران.
6-علاقه بند، علی،(1383)، اصول مدیریت آموزشی، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران.
7-غضنفری، علی؛ (1388)، ما و ابلیس، انتشارات نیلوفرانه، تهران. صفحات 113-114.
8-فرهنگی،علی اکبر؛ خادمی، مهدی و صفرزاده، حسین، (1386)، تئوریها رفتار سازمانی، انتشارات رسا تهران.
9-نصری، عبدالله،(1383)؛ حاصل عمر سیری در اندیشه های استاد مطهری، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران ، صفحات 446-434.
10-مطهری، علی، (1354)؛ امدادهای غیبی، انتشارات صدرا، تهران ، صفحات115-109
11-مطهری، علی، (1356)؛ دیباچه رهبری،انتشارات صدرا، تهران ،ص 48.
12-مطهری، علی، (1377)؛ سیره نبوی، انتشارات صدرا، تهران ،ص75.
13-مطهری، علی، (1390)؛ جاذبه و دافعه علی،انتشارات صدرا،چاپ هفتادوهفتم، ص61-62.
14-الهی، عزت السادات؛(1375)، خداوند پیروزی پیامبر اسلام را تضمین کرده است، مجموعه راهی به سوی حق، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، ص 15
15-ترکمنی، محمد، (1389)؛ طراحی و تبیین مدل رهبری برای مدیران کشور بر اساس مبانی اسلام با تاکید بر سیره فردی و مدیریتی امام خمینی(ره)، رساله دکتری رشته مدیریت بازرگانی،دانشگاه پیام نور،ص 95.
16-سید نقوی، امیر علی، جعفری فرسانی، جواد، (1389)، رابطه بین کیفیت ادراک شده شیوه رهبری تحول گرا و رفتار شهروندی سازمانی اعضا ، مجله تحقیقات و برنامه ریزی تحصیلات تکمیلی، 16(2)، ص 115-126.
17-قوامی، سید صمصام الدین،(1389)؛ رهبری در فرهنگ اسلامی از دیدگاه شهید مطهری، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره 31.
18-منتظر، غلام علی و جعفری، نیلوفر، (1387)، استفاده از تکنیک دلفی فازی برای مشخص کردن سیاست های مالیاتی کشور، مجله پژوهش های اقتصادی، سال هشتم، شماره 1، ص 91-118.
19-موغلی، علیرضا(1382)؛ طراحی الگوی رهبری تحول آفرین در سازمانهای اداری ایران، مجله دانش مدیریت ، شماره 62 ، 100 – 77 
20-یعقوبی، نورمحمد؛ مقدمی، مجید و کیاخواه، عالمه، (1389)، بررسی رابطه بین رهبری تحول گرا رفتار شهروندی سازمانی کارکنان، مجله پژوهش مدیریت تحول، سال دوم، شماره 5.
 
منابع انگلیسی
1-Bass, B.M. & Avolio, B.J. (Eds.). (1994). Improving organizational effectiveness through transformational leadership. Thousand Oaks, CA: Sage Publications
2-Bass, B.M. (1998). Transformational leadership: Industrial, military, and educational impact. Mahwah, NJ: Erlbaum
3-Delbecq, A. L., Van de Ven, A. H., & Gustafson, D. H. (1975). Group techniques for program planning. Glenview, IL: Scott, Foresman, and Co.
4-Barling, J. Slater, F. & Kelloway,E. K (2000) Transformational Leadership and Emotional Intelligence: An Exploratory Study Leadership and Organizational Development Journal, 21 , 157 – 161
5-Bass, B.M., 1985, Transformational Leadership Theory,[online], 25 June 2012, available at: http://www.leadership-central.com/bass-transformational-leadership-theory.html#ixzz1tSJpxge1
6-Bass, B.M., Steidlmeier, P., (1999) “Ethics, Character, and, Authentic Transformational Leadership Behavior’, The Leadership Quarterly, 10(2), 181-217.
7-Bass, B. M & Avolio, B. J., (1995). Individual consideration viewed at multiple levels of analysis: A multi-level framework for examining the influence of transformational leadership. The Leadership Quarterly, 6, 199–218
8-Higgs, M. (2003). How can we make sense of leadership in the 21st century? Leadership and Organization Development Journal, Vol. 24, No. 5, PP: 273-284
9-Neal, J. & Biberman, J. (2003) “Introduction: the learning edge in research on spirituality’, Journal of organizational change management, Vol.16, Iss. 4, 363.
10-Price, T.L., (2003), “The ethics of authentic transformational leadership”, The Leadership Quarterly 14 (2003) 67-81.
11-Rowold, J. & Heinitz, K., (2007), “Transformational and charismatic leadership: Assessing the convergent, divergent and criterion validity of the MLQ and the CKS”, The Leadership Quarterly 18 (2007) 121–133.
12-Simola, S.K., Barling, C., Turner, N. (2010), “Transformational leadership and leader moral orientation: Contrasting an ethic of justice and an ethic of care” The Leadership Quarterly 21 (2010) 179–188.
13-Sivanathan, N. And Fekken, G. C. (2002). Emotional Intelligence, Moral Reasoning and Transformational Leadership. Leadership and Organization Development Journal, Vol. 23, No. 4, PP: 198-204
14-Sun, P.Y. & Anderson, M.H. (2011), “Civic capacity: Building on transformational leadership to explain successful integrative public leadership, The Leadership Quarterly. In Press.
15-Wright, B.A. & Pandey, S.K., (2009),” Transformational Leadership in the Public Sector: Does Structure Matter?” Journal of Public Administration Research and Theory, pp. 75-89. DOI:10.1093/jopart/mup003.
16-Zhu, W., Avolio, B.J., Riggio, R.E., & Socik, J.J., (2011) “The effect of authentic transformational leadership on follower and Group Ethics.”, The Leadership Quarterly 22 (2011) 801–817.