نقش مولفه¬های مدیریت دانش در پیش‌بینی مؤلفه‌های سلامت سازمانی (مورد مطالعه: اداره‌ی راه و شهرسازی جنوب استان سیستان و بلوچستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/jmr.2013.1017

چکیده

دانش، محور خلق ارزش در سازمان‌های عصر حاضر است. ذخیره‌ی دانشی به عنوان سرمایه‌ی استراتژیک هر سازمان، مهم‌ترین مزیت رقابتی سازمان‌ها به شمار می‌رود. از طرفی سلامت سازمانی منجر به دوام و بقاء سازمان در محیط خود و ارتقاء سازگاری با آن می‌گردد. در واقع سلامت سازمانی توانایی سازمان برای رشد و بهبود مداوم است. این پژوهش، با هدف بررسی رابطه‌ی بین مدیریت دانش و سلامت سازمانی در اداره‌ی راه و شهرسازی جنوب استان سیستان و بلوچستان انجام شد. روش تحقیق از حیث هدف، کاربردی و از حیث شیوه‌ی جمع‌آوری داده‌ها توصیفی – همبستگی می­باشد. جامعه‌ی آماری این تحقیق شامل کل 607 نفر کارکنان اداره‌ی راه و شهرسازی جنوب استان سیستان و بلوچستان در سال 1391 بود. نمونه‌ی آماری تحقیق بر طبق جدول مورگان که 237 نفر بودند با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. داد‌ه‌های پژوهش از طریق پرسشنامه مدیریت دانش با پایایی 0.83 و سلامت سازمانی با پایایی 0.94 جمع‌آوری و از طریق آزمون‌های همبستگی پیرسونی و رگرسیون ساده بوسیله نرم افزارSPSS   تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق بیانگر این بود که مولفه‌ی اجتماعی‌سازی دانش قابلیت پیش‌بینی مؤلفه‌های تأکید علمی، رعایت، ساختاردهی و یگانگی نهادی؛مؤلفه‌ی ترکیب دانش قابلیت پیش‌بینی تمامی مؤلفه‌های سلامت سازمانی؛ مؤلفه‌ی بیرونی‌سازی دانش قابلیت پیش‌بینی تأکید علمی، رعایت، حمایت از منابع و نفوذ مدیر و مؤلفه‌ی درونی‌سازی قابلیت پیش‌بینی روحیه، ساختاردهی، حمایت از منابع، نفوذ مدیر و یگانگی نهادی از زیر مؤلفه‌های سلامت سازمانی را دارد. بنابراین زیرمؤلفه­های مدیریت دانش با برخی از زیر‌مؤلفه­های سلامت سازمانی ارتباط مثبت معنادار و با برخی ارتباط منفی معنادار دارد و با برخی دیگر ارتباط معناداری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Knowledge Management Components in Predicting the Organizational Health Components (Case Study: Roads and Urban Development Department in Southern Sistan and Balouchestan Province

چکیده [English]

The Knowledge is a pivot for value creation in today organizations. The Knowledge reserve as a strategic funding of every organization is considered as the most important competitive advantage of organizations. On the other hand, the organizational health is resulted to the organization survival in itself environment and also, promote compatibility with it. Actually organizational health is the organization ability to growth and constant improvement. This research investigated the relationship between knowledge management and organizational health in the Roads and Urban Development Southern Department of Sistan and Balouchestan province. Research method in terms of the purpose is applied and in terms of data collection methods is a descriptive – correlational research. The Statistical population of the study is consisting of 607 employees of Roads and Urban Development Southern Department of Sistan and Balouchestan province in 2012. According to the Morgan Table, the study sample is including 237 employees that were selected by cluster sampling. Data were collected by the knowledge management questionnaire with reliability 0.83 and the organizational health questionnaire with reliability 0.94, and were analyzed by the Pearson correlation and the simple regression analysis in the SPSS software. The results indicated that, the socialization has ability to predict the academic emphasis, consideration, initiating structure and institutional integration; the combination of knowledge has ability to predict all of the organizational health components; the externalization has ability to predict the academic emphasis, consideration, resource support and principal influence; and the internalization has ability to predict the morale, initiating structure, Institutional integration, resource support and principal influence. There fore, knowledge management components have the significant positive relationship with some of the organizational health components and have the significant negative relationship with some of organizational health components and also, those haven’t any significant relationship with some of other organizational health components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge
  • Knowledge Management
  • Organizational Health
  • Organizational Excellence
منابع فارسی
1-آفریده‌‌ثانی، احسان؛ نظافتی، نوید؛ خدیور، آمنه. (1386)، " الگوریتم ارزیابی سطح مدیریت دانش در سازمان"(مطالعه‌ی موردی در یک شرکت پژوهشی پتروشیمی)، اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش، تهران، ص86.
2-اسدیان‌ اصفهانی، احمدرضا. (1386)، بررسی تأثیر اجرای مدیریت دانش(دانایی) بر مدیریت پروژه‌های ساختمانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد عمران، دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات.
3-جعفری، حسن؛ محمدیان، مهدی؛ حسین‌پور، داود. (1390)، رابطه‌ی سلامت سازمانی و تعهد سازمانی در کارکنان بیمارستان‌های آموزشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، علوم بهداشتی جندی شاپور، بهار 1391، 4(1):41-48.
4-رادینگ، آلن. (1383)، مدیریت دانش "موفقیت در اقتصاد جهانی مبتنی بر اطلاعات"، ترجمه‌ی محمد‌حسین لطیفی، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت، ص45.
5-زمانی، عشرت؛ حسینی، قاسم؛ یارمحمدزاده، پیمان. (1386)، مطالعه زیرساخت های استقرار مدیریت دانش در دانشگاه اصفهان از دیدگاه اعضای هیئت علمی، تازه های پژوهش در برنامه­ریزی درسی سال اول بهمن شماره 2، صص66-46.
6-سلطان‌حسینی، محمد؛ موسوی، زهره. (1391)، تعیین سهم نسبی مدیریت دانش بر سلامت سازمانی در اداره‌ی کل تربیت‌بدنی و هیأت‌های ورزشی شهر اصفهان، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، سال دوم، شماره 3، ص 51.
7-سید‌جوادین، رضا؛ علوی، آزاده؛ انصاری، شهناز. (1389)، دیدگاه کارکنان دانشگاه علوم‌ پزشکی درباره‌ی میزان استقرار شاخص‌های سلامت سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، فصلنامه مدیریت سلامت، جلد 13، شماره 41، ص72-63.
8-گودرزی، محمود؛ ابوترابی، مجتبی؛ دستی‌گردی، مهدی؛ دستی‌گردی،کاظم. (1388)، "ارتباط فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش مدیران ستادی سازمان تربیت‌بدنی"، پژوهش‌های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، (3)2، صص 214-201.
9-ماری، وود. (1383)، رابطه‌ی بین رهبری مبتنی بر مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی، ترجمه: محمد مهمان‌نواز، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی.
10-نصیری ولیک بنی، فخرالسادات؛ قنبری، سیروس؛ عمادی، سید رسول؛ کریمی، ایمان. (1391)، رابطه‌ی بین سلامت سازمانی دانشگاه‌های غرب کشور با سلامت روانی کارکنان آنها، فصلنامه اندیشه‌های نوین تربیتی، دوره8، شماره3، صص151-127.
11-هوی و میسکل. (1387)، تئوری و تحقیق و عمل در مدیریت آموزشی، ترجمه‌ی میرمحمد سیدعباس‌زاده، ارومیه: نشر آگاه، ص259.
 
منابع انگلیسی
1-Aujirapongpan, S., Vadhanasindhu, P., Chandrachai, A., & Cooparat, P. (2010).Indicators of Knowledge Management Capability for KM Effectiveness. The Journal of Information and Knowledge Management Systems, 40(2), 183-203.
2-Alvani, S. M., & Danayifard, H. (2009).  Discourses in the philosophy of government organization theories, Eshraghi-Safar publication, seventh in press, Tehran (inPersian).
3-Balthazovrd, P.D.  (2004).  Role  clarity,  work  overload  and  organizational  support: multilevel  evidence  of  the  importance  of  support.  Journal of Work and Stress.  68(1), 69-115.
4-Capot, D. (2004).Different stability of individual differences in state and trait test anxiety. Learning and individual differences. Volume 10, Issue, 1. 51-66.
5-Chang, Tsung –Han, Wang, Tien- Chain, (2009).”Using the fuzzy multi-criteria decision making approach for measuring the possibility of successful knowledge management”, the Journal of Information Sciences, No.179, p.p 355.
6-Darling, J. and et al.(2007). Enhancing contemporary entrepreneurship a focus on management leadership European business review, vol. 19. No 1, pp.4-22.
7-Dejoy & Wilson. (2007). Organizational health promotion: Broadening the horizon of workplace health promoting. Health. Facility Management UAS, p.27-36.
8-Dyer, J. H and k. Nobeoka (2000).  Creating and managing a high-performance knowledge-sharing network: The Toyota case. Strategic management journal, 21 (3), 345-367.
9-Jalaldeen, razi, karim, ohamed, (2009).” Organizational readiness and its contributing factor to adopt km processes: A conceptual model”, communications of the IBIMA, 8, pp.128-136.
10-Jong, J. & Hartog, D. (2007). How leaders influence employees innovative behavior?, European Journal of Innovation Management, Vol. 10, No. 1, pp. 41-64.
12-Hall, R.M. (2004). Organizational Health of nonsupervisory employees working in full-service restaurants, Hospitality Management, 22, 3-16.
13-Hayolston, L. (2009). Levels of organizational Health in individualist versus. Collectivist Societies: A Seven– Nation study. Organization Science. Vol. 14. No.1.
14-Hoy VK, Mescle C. (2008). Theory, research and practice in educational administration. Translated to Persian by: Abaszadeh S. Urmia: Urmia University pub; 2008: 88-46.
15-Kathrine, B, (2007). Staff and school level predictors of school organizational Health: A mu Stoner, p.154.
16-Korkmaz, M. (2007). The effect of Leadership style on organizational Health. Educational Researsh Quarterly, 3, 22-54.
17-Luke, B. (2006). Exploring Strategic Entrepreneurship in the Public Sector, New Zland: Auckland University of Technology.
18-Lopez, S.V. (2005). “Competitive Advantage and Strategy Formulation”, Management decision, Vol. 43, No. 5, pp. 662-663.
19-Martín-De-Castro, G.; Lopez-Sáez, P., & Navas-Lopez, J. E. (2008). Processes of knowledge creation in knowledge- intensive firms: empirical evidence from bostons route 128 Ans Spain, Technovation, 28, 222-230.
20-Meyerson, L.S. and Kline. T.B. (2008). Psychological and environmental empowerment: antecedents and consequences. Leadership and Organization Development Journal, Vol. 29 No.5, 444-460.
21-Nonaka, I and Takeuchi, H (1995), “The knowledge creating company, New York”: Oxford University Press, p.181.
22-Nonaka, I.; Toyama, R., & Konno, N. (2000). SECI, Ba and leadership: aunified model of dynamic knowledge creation. Long Range Planning, 33(1), 5-34.
23-Nonaka, I. (1994). A dynamic theory of organization knowledge creation. Organization Science, 5(1), 14-37.
24-Shih, H.A & Ching, Y.H (2005). “Strategy Alignment between KM”, HRM and Corporate Development, International Journal of Manpower, Vol. 26 No. 6, pp. 583-584.
25-Schulze, A., & Hoegl M. (2006). Knowledge creation in new product development projects, Journal of Management, 32(2), 210-236.
26-Tatina, S. and et al. (2007). The role of interpersonal trust for entrepreneurial exchange in a transition economy. International Journal of Emerging Markets, Vol. 2, No. 2, pp. 101-122.
27-Walsh, L. J.; Bhatt, M., & Martunek, J. M. (2009). Organizational knowledge creation in the Chinese context, Management and Organization Review, 5(2), 261-278.