بررسی رابطه بین عوامل شخصیتی و سکوت کارکنان دانشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/jmr.2013.1016

چکیده

       اگر چه از کارکنان انتظار می رود که با دانش، ایده ها، نظرات و پیشنهادات خود درجهت توسعه سازمان مشارکت داشته باشند، اما گاهی اوقات آنها ترجیح می دهند که سکوت پیشه کنند. نوع شخصیت فرد، در تصمیم­گیری درباره اینکه درمورد مسائل سازمانی، حرف خود را بزند، می­تواند نقش مهمی ایفا کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عوامل شخصیتی در شکل­گیری سکوت کارکنان صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان دانشی پژوهشگاه صنعت نفت (حدود340 نفر) و حجم نمونه آماری بر اساس جدول مورگان حدود 180 نفر برآورد شده است. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی و از شاخه همبستگی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است. نمونه گیری به روش تصادفی ساده و ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه می باشد. داده­های جمع آوری شده با نرم افزار لیزرل تجزیه و تحلیل شده و نتایج نشان می­دهد که ابعاد شخصیتی برون­گرایی، گشودگی و وظیفه شناسی رابطه منفی و معناداری با سکوت دارند؛ در حالی که بین سازگاری و سکوت، رابطه­ی مثبت و معنادار وجود دارد؛ ضمن آنکه بین بعد شخصیتی روان رنجوری با سکوت رابطه معناداری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review on the Role of Personality Factors in Formation of Silence in Knowledge Personnel

چکیده [English]

Although employees are expected to contribute to the development of organization with their knowledge, ideas, opinions and suggestions, they sometimes prefer to remain silent. Personality can be important in employers’ decision to speak up about organizational issues. This study aims to examine the effects of Personality on knowledge-based employee silence. The objective of this research is to investigate the role of personality traits in silence formation among Personnel of RIPI. The population consisted of all knowledge workers in RIPI. Sample Size based on Morgans’ table is 180 persons. The main tool to gather data is questionnaires and data has been analyzed with LISREL software. Research methodology includes both descriptive and correlation analysis based on structural equation modeling. Research results indicate that personality dimensions such as extraversion, openness to experience and Conscientiousness have a negative and meaningful relationship with silence; whereas Agreeableness has a positive and meaningful relationship with silence, and finally, Neuroticism didn’t have meaningful relationship with silence

کلیدواژه‌ها [English]

  • Silence
  • Extraversion
  • Agreeableness
  • Neuroticism
  • penness to experience
  • Conscientiousness
منابع فارسی
1-حق شناس، حسن. (1385). طرح پنج عاملی ویژگی های شخصیت. شیراز، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز.
2-دانایی فرد،حسن. پناهی، بلال.(1389). تحلیل نگرش های شغلی کارکنان سازمان های دولتی (تبیین جو سکوت سازمانی و رفتار سکوت سازمانی). پژوهش نامة مدیریت تحول؛ سال دوم، شمارة3.صص 19-1.
3-دانایی فرد،حسن. فانی، علی اصغر. براتی،الهام.(1390). تبیین نقش فرهنگ سازمانی در سکوت سازمانی در بخش دولتی. چشم انداز مدیریت دولتی ، شماره 8.صص82-61.
4-زارعی متین،حسن. طاهری، فاطمه.سیار،ابوالقاسم.(1390). سکوت سازمانی: مفاهیم، علل و پیامدها. فصلنامه علوم مدیریت ایران ، سال 6 ، شماره 21.صص104-77.
5-شولتز، دوان. (1387). نظریه های شخصیت. مترجمان: کریمی، یوسف و همکاران. تهران.ارسباران
6-عظیم زاده پارسی، آرزو. حسینی مهر، علی، رحمانی، عذرا.(1390). بررسی ارتباط بین مؤلفه­های مدل پنج عاملی شخصیت و شادکامی در دانشجویان. فصلنامه روانشناسی تربیتی. سال2. شماره2. صص 12-1.
 
منابع انگلیسی
1-Alarcon, G., Eschleman, K. J., & Bowling, N. A. (2009). Relationship between Personality Variables and Burnout: A Meta-Analysis. Work & Stress, Vol. 23, No. 3, July-September, 244-263.
2-Baker W. E. (1994).; Networking smart: How to build relationships for personal and organizational success; McGraw-Hill, New York.
3-Barrick M. R., Mount M. K.(1991); The big five personality dimensions and job performance: A meta-analysis; Personnel Psychology, Vol. 44.
4-Barrick M. R., Ryan A. M.(2003); Personality and work: Reconsidering the role of personality in organizations; San Francisco: Jossey-Bass.
5-Brinsfield, C. D., Edwards, M. S., Greenberg, J. (2009). Voice and Silence in Organizations: Historical Review and Current Conceptualizations.
6-Christopher A. Cooper, H. Gibbs Knotts, David M. McCord and Andrew Johnson. (2012).; Taking Personality Seriously: The Five-Factor Model and Public Management; The American Review of Public Administration published online .
7-Dan,l , Jun,w. and Jiu-cheng,m.(2009),”organizational silence; a survey on employees working in a Telecommunication Company”.
9-Dimitris, B., And Vokala,M, (2007).Organizational Silence: A New Challenge For Human Resource Management; athense university of economics and business,pp1-19.
10-Farde L., Gusavsson J.(1997). D2 dopamine receptors and personality traits; Nature, 385, February 13.
11-Greenberg, J. and Edwards, M. S. (2009). Voice and Silence in Organizations, Bingley, UK: Emerald Press.
12-Hafnidar.(2013), The Relationship among Five Factor Model of Personality, Spirituality, and Forgiveness. International Journal of Social Science and Humanity, Vol. 3, No. 2.
13-Henriksen, K. Dayton, E. (2006). "Organizational Silence and Hidden Threats to Patient Safety", HSR: Health Services Research 41(4):1539-1554.
14-John E. Buckner V, Christopher M. Castille, Tilman L. Sheets. (2012). The Five Factor Model of personality and employees’ excessive use of technology. Computers in Human Behavior, 28, 1947–1953.
15-Judge, T,A. Martocchio,J,J.(1997). Five-Factor Model of Personality and Employee Absence. Journal of Applied Psychology,Vol. 82, No. 5.745-755.
16-Lee-Baggley, D., Preece, M. and DeLongis, A. (2005). Coping with interpersonal stress: role of big five traits. Journal of Psychology, 73, 1141-1180.
17-Morrison, E.W. and Milliken, F. J. (2000). Organizational Silence: A Barrier to Change and Development in a Pluralistic World, Academy of Management Review 25(4):706-725.
18-Nikmaram S, Gharibi Yamchi H, Shojaii S, Ahmadi Zahrani M and Alvani SM.,(2012). Study on Relationship Between Organizational Silence and Commitment in Iran. World Applied Sciences Journal 17 (10): 1271-1277.
19-Perlow, L.A. Repenning, N.P. (2009). "The dynamics of silencing conflict", Research in organizational behavior 29:195-223.
20-Shojaie, S., Zaree Matin,H., Barani,GH.,(2011) Analyzing the Infrastructures of Organizational Silence and Ways to Get Rid of it; Social and Behavioral Sciences 30 . 1731 – 1735.
21-Tangirala, S., Ramanujam, R. (2008). Employee silence on critical work issues: Effects of procedural justice climate Personnel Psychology, 61,37-68.
22-Taylor N., de Bruin, G. P(2006).; Basic traits inventory: Technical manual. Johannesburg; Jopie van Rooyen and Partners.
23-Tulubas T., Celep C.(2012). Effect of perceived procedural justice on faculty members’ silence:the mediating role of trust in supervisor. Procedia - Social and Behavioral Sciences 47  1221 – 1231.
24-Zehir C &Erdogan E.(2011). The Association between Organizational Silence and Ethica Leadership through Employee Performance. Procedia Social and Behavioral Sciences 24 , 1389–1404
25-Zhao H., Seibert S.(2006) ;The big five personality dimensions and entrepreneurial status: A meta-analytic review; Journal of Applied Psychology,Vol. 91, No. 2.