رویکردهای جایگزین طراحی استراتژی در شرایط عدم قطعیت، رویکردی تحلیلی-تطبیقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/jmr.2013.1015

چکیده

رویکردهای سنتی برنامه­ریزی استراتژیک در مواجهه با آشفتگی و عدم قطعیت در محیط، منعطف نبوده و از قابلیت پاسخگویی مناسبی برخوردار نیستند. در شرایط عدم قطعیت کنونی بسیاری از افراد و سازمان ها بر این باورند که استراتژی معنا و مفهوم و جایگاه خود را از دست داده است، چرا که زمانی که آینده کاملاً قابل پیش­بینی است، برای طراحی استراتژی می­توان از رویکردهای متعارف استراتژی استفاده کرد. اما زمانی که آینده غیرقابل پیش­بینی و با عدم قطعیت مواجه باشد دیگر این قبیل رویکردها، غیرکاربردی بوده و بی معنی می­باشند و می­بایست از رویکردهایی که مناسب با شرایط ناپایدار است سود جست. این مقاله با هدف معرفی رویکردهای برنامه­ریزی استراتژیک در شرایط عدم قطعیت، با رویکردی تحلیلی-تطبیقی به بررسی این رویکردها می­پردازد و برای همه موارد یک نمونه عملی ذکر می­کند و همچنین پیام کلیدی آن رویکرد را برای مدیران برمی­شمرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Alternative Approaches for Strategy Designing in Uncertain Conditions (An Analytical -Comparative Approach)

چکیده [English]

Traditional approaches in strategic planning in confronting with environmental chaos and uncertainty don’t have appropriate flexibility and responsiveness. In current situation of uncertainty, many people and firms believe that strategy has lost its meaning and position. The reason for this situation is when the future is predictable then it is possible to apply common strategic approaches. But, when the future is not predictable and it faces uncertainty, such approaches are inapplicable and nonsense. Therefore, it is necessary to use the appropriate approaches according to uncertain conditions. This paper aims to introduce strategic planning approaches in uncertain conditions and review these approaches in comparative and analytical ways. Also, it provides practical example for each approach along with key message for managers accordingly.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Uncertainty
  • strategic planning
  • Robust Strategy
  • Formative Strategy
منابع فارسی
1-لمپرت، رابرت جی. و همکاران، “برنامه ریزی پابرجا برای یک قرن”، ترجمه وحید وحیدی مطلق، اندیشکده صنعت و فنآوری (آصف)، تهران: ۱۳۸۵
2-ﺣﻨﻔﻲزاده، ﭘﻴﺎم؛ اعرابی، سید محمد؛ هاشمی، علی (1385) ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ اﺳﺘﻮار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺳﻨﺎرﻳﻮ و ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻓﺎزی، فصلنامه مدرس علوم انسانی، صص 137-170
منابع انگلیسی
1- Ansoff, I. (1975) Managing Strategic Surprise by Response to Weak Signals. California Management Review, XVIII, 21-33.
2-Bhimani, A., Horngren, Ch., Datar, S., and Foster, G. (2008) Management and Cost Accounting; Essex: Prentice Hall
3- Canavari, M., Caggiati, P. & Easter, K.W. (2001) Economic studies on food, agriculture, and the environment, 7th Minnesota-Padova Conference on Food, Agriculture Bologna, Kluwer New York: Academic/Plenum Pub.
4- Davenport, T., Leibold, M., & Voelpel, S. (2006) Strategic management in the innovation economy Strategy approaches and tools for dynamic innovation capabilities. New York: Wiley.
5-Ezer, J. and Demetis, D. S. (2007) Down with Strategy: In Defense of Short-Term Thinking, Journal of Business Strategy, 28 (1): 57 – 63
6-Harris, G.(2009) The Art of Quantum Planning: Lessons from Quantum Physics for Breakthrough Strategy, Innovation, and Leadership, Berrett-Koehler Publishers
7-Höjer, M., and Mattsson, L. G. (2000) Determinism and Backcasting in Future studies, Futures, 32(7): 613-634.
 8- Institute for the Future (1990) Futures, Volume 2, Elsevie   
9-Klir, G. and Wierman, M. (1999) Uncertainty-Based Information: Elements of Generalized Information Theory, 2nd edition Physica-Verlag.
10-Knight, F.H. (1921) Risk, Uncertainty, and Profit. Boston, New York: Houghton Mifflin.
11- Luehrman, TA (1998) Strategy as a Portfolio of Real Options, Harvard Business Review. 76(5):89-99                             
12-Lempert, R.J., Groves, D.G., Popper, S.W. and Bankes, S.C. (2006), A General, Analytic Method for Generating Robust, Strategies and Narrative Scenarios. Management Science, 52(4): 514-528.
13-Lempert, R.J., Popper, S.W. and Bankes, S.C. (2003) Shaping the Next One Hundred Years: New Methods for Quantitative, Long-term Policy Analysis. Santa Monica, RAND Corporation.
14-Mintzberg, H. (1978) Patterns in Strategy Formation, Management Science, 24(9): 934-948.
15- McGrath, R. G. amd MacMillan, I. C., (1995) Discovery Driven Planning. Harvard Business Review, 73(4): 44-5
16-McGrath, R. G. and MacMillan, I. C. (2009) Discovery Driven Growth: A Breakthrough Process to Reduce Risk and Seize Opportunity. Boston: Harvard Business Publishing.
17-Moncrieff, J. (1999) Is strategy making a difference? Long Range Planning Review, 32(2): 273-276.
18- Senge, P. (1990) The Fifth Discpline: The Art and Practice of the Learning Organization. New York: Currency Doubleday
19-Robinson, J. (1982) Energy Backcasting: A Proposed Method of Policy Analysis, Energy Policy 10(4): 337–344.
20-Schnaars, S. P. (1986) How to Develop Business Strategies from Multiple Scenarios. In handbook of Business Strategy,
21- Watts, R. G. (2002) Innovative Energy Strategies for CO2 Stabilization, Cambridge University Press