نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آئین رهبری مطالعه اکتشافی آئین رهبری فرماندهان شهید با استفاده از نظریه مبنائی [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 53-70]
 • آسیب‌شناسی رشد مدیریت توسعه و رشد اقتصادی در ایران؛ تحلیلی بر تنگناهای رشد با رویکرد داده بنیاد [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 247-270]
 • آشنایی توسعه مدل تصویر ذهنی از ایران به عنوان یک مقصد گردشگری: رویکرد پژوهش ترکیبی [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 139-166]
 • آگاهی به عدالت ارائه الگوی پایبندی مدیران به قوانین عدالت سازمانی: تبین نقش محوری عوامل فردی و موقعیتی در سازمان‌های دولتی استان فارس [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 31-57]
 • آمادگی ورود طراحی و تبیین مدل توانمندی بین‌المللی شرکت‌های صادرکننده محصولات کشاورزی برای ورود به بازارهای جهانی [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 29-56]
 • آموزش الکترونیکی ارزیابی وضعیت یادگیری الکترونیکی واحد آموزش مجازی دانشگاه سیستان و بلوچستان [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 221-241]
 • آموزش الکترونیکی عوامل زمینه‌ای مؤثر بر آموزش‌های مجازی دانشگاهی در ایران [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 229-246]
 • آموزش عالی طراحی مدل سازمان معنویت گرا درآموزش عالی ایران [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 5-24]
 • آموزش عالی رویکرد سیستمی بر مدیریت استعداد در دانشگاهها و تأثیر آن بر روی اجتماع و سازمان [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 143-160]
 • آموزش عالی بررسی انتقادی مدیریت دانشگاه‌ها در دستیابی به رتبه برتر در رتبه بندی های جهانی [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 219-243]
 • آموزش کارآفرینی بررسی و تحلیل اثربخشی آموزش کارآفرینی در رشته های کارآفرینی با استفاده از مدل ماتریس رضایت [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 105-130]
 • آموزش کارکنان ارزیابی اثرات استقرار سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی بر نوآوری سازمان [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 57-74]
 • آموزش مجازی ارزیابی وضعیت یادگیری الکترونیکی واحد آموزش مجازی دانشگاه سیستان و بلوچستان [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 221-241]
 • آموزش و توسعه طراحی الگوی بنیادی سیستم مدیریت استعداد [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 161-188]
 • آنتروپی شانون درخت تصمیم فازی ؛ رویکردی نوین در تدوین استراتژی [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 25-39]
 • آنتروپی شانون ارائه الگویی از پیشایندهای رفتارهای انحرافی کارکنان با استفاده از روش فراترکیب [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 5-30]
 • آوای تدافعی بررسی رابطه‌ی آوای کارکنان با تسهیم دانش [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 85-104]
 • آوای مطیع بررسی رابطه‌ی آوای کارکنان با تسهیم دانش [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 85-104]
 • آوای نوع‌دوستانه بررسی رابطه‌ی آوای کارکنان با تسهیم دانش [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 85-104]
 • آینده پژوهی ارائه الگوی نظام مند برای انتخاب راهبرد استوار با رویکرد آینده پژوهانه [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 87-112]
 • آینده‌نگاری طراحی مدلی برای سناریونگاری بر اساس شناسایی عوامل کلیدی و تجزیه و تحلیل فعل و انفعالات بازیگران کلیدی [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 61-90]
 • آینده نگاری طراحی مدل ترکیبی آینده‌نگاری منابع انسانی بخش دولتی [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 79-105]

ا

 • ائتلاف استراتژیک مطالعه پیشرانه های قابلیت ائتلاف استراتژیک در سطح بنگاه؛ مورد صنعت زیست داروئی [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 45-70]
 • ابزار تنظیمی بازپردازی خط مشی های تولید برق با رویکرد مدیریت سبز (مطالعه تطبیقی کشورهای دانمارک، آلمان و ایران) [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 85-109]
 • ابزار مالی بازپردازی خط مشی های تولید برق با رویکرد مدیریت سبز (مطالعه تطبیقی کشورهای دانمارک، آلمان و ایران) [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 85-109]
 • ابعاد شایستگی واکاوی، اولویت بندی و ارائه الگوی شایستگی‌های محوری مدیران (مورد مطالعه: ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان) [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 109-134]
 • ابعاد مدیریت استعداد طراحی مدل بهینه سازی فرایند مدیریت استعداد ؛ مطالعه موردی شرکت نفت و گاز پارس [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 103-128]
 • ابعاد موفقیت عوامل کلیدی موفقیت شرکت های مستقر در مرکز رشد دانشگاه سیستان و بلوچستان [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 155-177]
 • اثربخشی تبیین الگوی رابطة بین تنیدگی و رفتار شهروندی سازمانی با رویکرد فراتحلیل [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 29-52]
 • اثربخشی بررسی و تحلیل اثربخشی آموزش کارآفرینی در رشته های کارآفرینی با استفاده از مدل ماتریس رضایت [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 105-130]
 • اثربخشی چرخش شغلی اثربخشی چرخش شغلی و رابطه آن با عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 129-144]
 • اثربخشی مدیریت منابع انسانی تبیین رابطه بین سیستم های اطلاعات منابع انسانی و اثربخشی مدیریت منابع انسانی [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 131-152]
 • اثر کارآفرین طراحی و تبیین مدل برند در شرکت‌های کوچک و متوسط با لحاظ برند شخصی و برند بنگاه [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 27-47]
 • اجتهاد مدل سازمان مربی گرا درصنعت بیمه ایران براساس عوامل منابع انسانی، زمینه های کسب و کار ونقش واسطه ای فرهنگ مربی گری [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 25-48]
 • احترام بررسی و سنجش رابطه اخلاق کسب و کار و رضایت مشتری [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 87-105]
 • احساسات شناسایی مولفه‌های ابعاد نیروی کار احساسی پرستاران در تعامل با همراهان بیمار [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 63-88]
 • احساس انرژی نقش میانجیِ احساس انرژی در رابطه‌ی بین اخلاق کاری اسلامی و تمایل به ترک خدمت [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 23-56]
 • اخلاق تأثیر پذیری عملکرد وظیفه ای از اخلاق کاری(مورد مطالعه : کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی) [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 83-101]
 • اخلاق اخلاق در دولت:آگزیوماتیزه کردن اخلاق در سازمان‌های دولتی [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 35-59]
 • اخلاق حرفه‌ای رابطه اخلاق حرفه‌ای با کفایت اجتماعی و عملکرد شغلی مطالعه ی کارکنان سازمان فنی و حرفه ای شهرستان زاهدان [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 113-134]
 • اخلاق در دولت اخلاق در دولت:آگزیوماتیزه کردن اخلاق در سازمان‌های دولتی [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 35-59]
 • اخلاق کاری تأثیر پذیری عملکرد وظیفه ای از اخلاق کاری(مورد مطالعه : کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی) [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 83-101]
 • اخلاق کاری اسلامی نقش میانجیِ احساس انرژی در رابطه‌ی بین اخلاق کاری اسلامی و تمایل به ترک خدمت [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 23-56]
 • اخلاق کسب وکار بررسی و سنجش رابطه اخلاق کسب و کار و رضایت مشتری [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 87-105]
 • اخلاق هنجاری فهم کیفیت تعامل سازه های رهبری پیچیدگی و سازمان اجتماعی از دیدگاهی مبتنی بر علوم پیچیده [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 307-334]
 • اداره پست بررسی رابطه تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی و معنویت سازمانی در بین کارمندان اداره پست شهرستان زاهدان و گرگان [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 129-144]
 • اداره ی آموزش و پرورش تعیین میزان توفیق طلبی و وجدان کاری کارکنان و پیش بینی آن از طریق پایبندی به رفتارهای اخلاقی [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 251-270]
 • ارائه مدل رتبه‌بندی مولفه‌های کارآفرینانه اقتصاد مقاومتی با استفاده از AHP: ارئه مدل کارآفرینی مناسبِ اقتصاد مقاومتی [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 237-260]
 • ارتباطات بازاریابی یکپارچه تاثیر ارتباطات بازاریابی یکپارچه بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانکهای خصوصی شهر زاهدان [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 279-304]
 • ارتباطات یکپارچه بازاریابی تأثیر ابعاد ارتباطات بازاریابی یکپارچه بر بهبود تجربه مشتریان در صنعت گردشگری ساحلی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 83-102]
 • ارتقاء فضیلت سازمانی طراحی الگوی مطلوب جهت ارتقاء فضیلت سازمانی در سازمان های دولتی ایران [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 47-66]
 • ارزش شناسایی چالش های مدیریت فرهنگ سازمانی و ارائه روش های مدیریت آنها در شرکت های هلدینگ [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 43-70]
 • ارزش دوره عمر استفاده از مدل LRFM برای بخش‌بندی مشتریان براساس ارزش چرخه عمر آنها [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 119-140]
 • ارزش دوره عمر مشتری بخش بندی مشتریان بر اساس ارزش دوره عمر آنها با استفاده از داده کاوی بر مبنای مدل آر.اف.ام. (RFM) [دوره 5، شماره 15، 1391، صفحه 63-84]
 • ارزش دوره‌ی عمر مشتری خوشه‌بندی مشتریان بر مبنای مدل RFM با استفاده از الگوریتم C-means فازی (مورد مطالعه: فروشگاه زنجیره ای رفاه شهر زاهدان) [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 251-276]
 • ارزش فناوری اطلاعات چارچوب اندازه گیری ارزش کسب وکار فناوری اطلاعات [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 35-62]
 • ارزش کسب و کار فناوری اطلاعات چارچوب اندازه گیری ارزش کسب وکار فناوری اطلاعات [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 35-62]
 • ارزش‌محوری مفهوم‌سازی و اعتبارسنجی مولفه‌ها و ویژگی‌های رهبری معنوی در دانشگاه‎های شمال شرق ایران [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 31-54]
 • ارزش ویژه برند طنین برند: کاربرد هرم ارزش ویژه برند کلر در بانک صادرات ایران [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 121-134]
 • ارزیابی ارزیابی وضعیت یادگیری الکترونیکی واحد آموزش مجازی دانشگاه سیستان و بلوچستان [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 221-241]
 • ارزیابی عملکرد ارائه مدلی جهت محاسبه کارایی واحدهای فناوری اطلاعات بانکی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (مطالعه موردی ادارات خدمات انفورماتیک مدیریتهای شعب بانک ملت) [دوره 5، شماره 16، 1391، صفحه 119-134]
 • ارزیابی عملکرد مدلی برای ارزیابی عملکرد شرکت های فنآوری اطلاعات مبتنی بر تکنیک های کارت امتیازی متوازن، غربال سازی فازی، فرآیند تحلیل شبکه ای فازی و بهینه سازی چند معیاره و راه حل توافقی [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 51-82]
 • ارزیابی عملکرد واکاوی ویژگی‌های مدیران سرمایه‌گذاری موفق در ایران:رویکرد سرمایه انسانی [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 85-112]
 • استان تهران بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی، مدیریت کیفیت جامع و عملکرد شرکتهای صنعتی استان تهران [دوره 5، شماره 16، 1391، صفحه 99-117]
 • استانداردهای کنوریز شناسایی و اولویت‌بندی شکاف‌های خدماتی موجود در بیمارستان‌‌های شهر تهران با استفاده از استانداردهای کنوریز [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 71-86]
 • استان سیستان و بلوچستان رتبه بندی اولویت های سرمایه گذاری صنعتی در استان سیستان و بلوچستان [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 107-129]
 • استان سیستان و بلوچستان ارائه مدل بومی برای ارتقاء سطح توسعه یافتگی استان سیستان و بلوچستان با رویکرد توسعه پایدار [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 117-143]
 • استان کرمان و تحلیل محتوا الگوی توسعه منابع انسانی در بخش دولتی استان کرمان در 1404 [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 135-155]
 • استراتژی درخت تصمیم فازی ؛ رویکردی نوین در تدوین استراتژی [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 25-39]
 • استراتژی تحلیل استراتژیک توسعه کارآفرینی در صنایع شیلاتی استان بوشهر با رویکرد ترکیبی SWOT-AHP [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 97-118]
 • استراتژی الگوی جامع مبارزه با فساد اداری بر مبنای محیط بومی ایران [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 85-108]
 • استراتژی پابرجا رویکردهای جایگزین طراحی استراتژی در شرایط عدم قطعیت، رویکردی تحلیلی-تطبیقی [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 45-63]
 • استراتژی تئوری داده بنیاد مدلی برای کنترل راهبردی حاکمیت شرکتی با استفاده از استراتژی تئوری داده بنیاد کلاسیک [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 29-58]
 • استراتژی‌تصمیم‌گیری اخلاقی بررسی رابطه هماهنگی بین استراتژی منابع انسانی و استراتژی تصمیم¬گیری اخلاقی با عملکرد سازمانی : پژوهشی در سازمانهای تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 5-24]
 • استراتژی تولید تاکسنومی استراتژیهای تولید در ایران مورد مطالعه: شرکتهای تولیدی شهرستان مشهد [دوره 5، شماره 16، 1391، صفحه 5-21]
 • استراتژی داده بنیاد مفهوم سازی وکشف مولفه‌های تعصب گرایی در سازمان با رویکرد داده بنیاد [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 85-110]
 • استراتژی¬ شکل¬دهنده رویکردهای جایگزین طراحی استراتژی در شرایط عدم قطعیت، رویکردی تحلیلی-تطبیقی [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 45-63]
 • استراتژی عمومی مقایسه تطبیقی ساختار استراتژی‌های عمومی سازمان و ارائه یک ساختار جامع [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 129-155]
 • استراتژی گردشگری تدوین و انتخاب استراتژی توسعه گردشگری منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه بر اساس تحلیل SWOT و ماتریس برنامه‌ریزی استراتژیک کمی (QSPM) [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 109-136]
 • استراتژی منابع انسانی بررسی رابطه هماهنگی بین استراتژی منابع انسانی و استراتژی تصمیم¬گیری اخلاقی با عملکرد سازمانی : پژوهشی در سازمانهای تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 5-24]
 • استراتژی منابع انسانی ارائه یک سیستم خبره فازی جهت تدوین استراتژی منابع انسانی [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 91-112]
 • استراتژی های کسب وکار شایستگی های منابع انسانی و رابطه آنها با استراتژی¬های منابع انسانی و کسب و کار در شرکت ملی پتروشیمی [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 27-49]
 • استراتژی‌های مدیریت دانش الگوی استراتژی‌های مدیریت دانش متناسب با وظایف مدیریت منابع انسانی و نوع مشاغل (مورد مطالعه شهرداری تهران) [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 63-87]
 • استرس شغلی بررسی رابطه مدیریت دانش با استرس شغلی بر اساس مدل HSE در اعضای هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 89-114]
 • استعاره در مدیریت دولتی تحلیل و رتبه بندی عوامل مؤثر در ایجاد جریان های شکافندۀ سازمانی [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 59-82]
 • استعداد مدیریت استعدادها : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب و نگهداشت استعدادهای علمی [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 5-26]
 • استعداد تدوین شاخص های شناسائی استعدادها در مشاغل استراتژیک شرکت ساپکو (مورد مطالعه : حوزه ساخت و تامین قطعه) [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 97-119]
 • استعداد ارائه مدل سنجش تناسب شغل و شاغل مبتنی بر استعدادها (مورد مطالعه: مرکز آمار ایران) [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 5-34]
 • استعداد طراحی مدل مدیریت استعداد با رویکرد یکپارچه‌سازی [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 117-142]
 • استعداد طراحی الگوی بنیادی سیستم مدیریت استعداد [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 161-188]
 • استعدادآزاری ارائه مدل مدیریت استعداد به روش نظریه مبنایی (مورد مطالعه: اپراتور تلفن همراه) [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 59-90]
 • استعدادپروری ارائه مدل مدیریت استعداد به روش نظریه مبنایی (مورد مطالعه: اپراتور تلفن همراه) [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 59-90]
 • استعدادداری ارائه مدل مدیریت استعداد به روش نظریه مبنایی (مورد مطالعه: اپراتور تلفن همراه) [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 59-90]
 • استعدادها طراحی مدل بهینه سازی فرایند مدیریت استعداد ؛ مطالعه موردی شرکت نفت و گاز پارس [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 103-128]
 • استعداد یابی الگوی جامع استعداد یابی و جانشین پروری در نظام آموزش عالی استان سیستان وبلوچستان [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 251-276]
 • استعدادیابی ارائه مدل مدیریت استعداد به روش نظریه مبنایی (مورد مطالعه: اپراتور تلفن همراه) [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 59-90]
 • استقرار اثربخش شناسایی و رتبه بندی عوامل حیاتی موفقیت استقرار شهر الکترونیکی [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 61-82]
 • استقرار برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) شناسایی پارامترهای ملی اثرگذار بر عوامل ریسک‌ استقرار ERP در ایران با رویکرد نظریه‌ی چندزمینه‌ای [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 5-28]
 • استقرار خدمات الکترونیک شناسایی و اولویت‌بندی عوامل بازدارنده ی ارائه ی خدمات الکترونیک [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 233-256]
 • استقرار مدیریت دانش رویکرد همراستایی راهبردی و بلوغ متوازن در استقرار اثربخش مدیریت دانش [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 61-84]
 • اشتراک دانش بررسی تأثیر عوامل اثرگذار بر اشتراک دانش در جوامع مجازی ایرانی [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 107-128]
 • اشتراک دانش بررسی تأثیر فرهنگ مبتنی بر دانش بر اشتراک دانش با تعدیل‌گری نقش گرایش به اعتماد [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 99-118]
 • اشتغال اداره امور عمومی و اشتغال در شهرستان زاهدان : بررسی مزیت فعالیت های اقتصادی و اثر آن بر اشتغال [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 181-198]
 • اشتیاق شغلی نقش اشتیاق شغلی،‏کنترل شغلی، رفتارهای نوآورانه و رهبری تحولی در پیش بینی دگرگون سازی شغلی [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 145-165]
 • اشتیاق کاری رصد عوامل مؤثر بر کاهش اشتیاق کاری اعضای ‌هیأت‌علمی دانشگاه‌های دولتی ایران [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 5-35]
 • اعتماد بررسی تأثیر نگرش کارکنان بر استفاده از دولت الکترونیک در سازمان امور مالیاتی [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 25-45]
 • اعتماد تأثیر سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی روان شناختی با نقش میانجی سرمایه فکری [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 237-259]
 • اعتماد نقش روابط مبتنی بر اعتماد در پیش بینی و تبیین فرهنگ مطلوب مربی گری (مورد مطالعه:شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان) [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 31-58]
 • اعتماد اجتماعی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر شهرت سازمانی با توجه به نقش میانجی اعتماد اجتماعی (مورد مطالعه: شرکت مدیران خودرو-خودروسازی شهرستان بم) [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 227-254]
 • اعتماد الکترونیکی الگوی شناسایی عوامل مؤثر بر فرآیند شکل گیری وفاداری مشتریان فروشگاههای الکترونیکی [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 95-110]
 • اعتماد برند بررسی رابطه بین اعتماد برند و رفتار شهروندی برند با توجه به نقش میانجی تعهد برند در حوزه کارآفرینی [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 27-42]
 • اعتماد سازمانی بررسی تجربی ارتباط انتشار نوآوری با اعتماد سازمانی و تأثیر آنها بر پذیرش بانکداری سیار [دوره 5، شماره 16، 1391، صفحه 65-98]
 • اعتماد سازمانی اثربخشی چرخش شغلی و رابطه آن با عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 129-144]
 • اعتماد سازمانی بررسی تأثیر سیستم کاری تعهد بالا بر تسهیم دانش و نوآوری سازمانی [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 23-44]
 • اعتماد سازمانی بررسی اثر مشارکت در تصمیم گیری گروهی بر سازمان شاد با فرض متغیر میانجی اعتماد سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه پیام نور استان خوزستان) [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 187-204]
 • اعتماد سازمانی بررسی تأثیر اعتماد سازمانی بر تعهد سازمانی از طریق متغیر میانجی مشارکت سازمانی [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 155-180]
 • اعتماد عمومی بررسی تأثیر عدالت زبانی مدیران سازمان‌های دولتی بر سرمایه اجتماعی با میانجی‌گری اعتماد عمومی (مورد مطالعه: ادارات کل استان خراسان جنوبی) [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 299-324]
 • اعتماد مبتنی¬بردانش بررسی تجربی ارتباط انتشار نوآوری با اعتماد سازمانی و تأثیر آنها بر پذیرش بانکداری سیار [دوره 5، شماره 16، 1391، صفحه 65-98]
 • اعتماد مشتری تأثیر کیفیت رابطه با مشتری بر کیفیت ادراک شده و وفاداری مشتریان مورد مطالعه: هتل های پنج ستاره کلان شهر مشهد [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 83-101]
 • اعتیاد به کار بررسی تأثیر فرسودگی شغلی و اعتیاد به کار بر تعهد سازمانی [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 167-188]
 • اعضای هیأت علمی کشف و تبیین خوشه های اعضای هیأت علمی مهاجرت کرده براساس تحلیل عاملی دیدگاه درباره موانع نگهداشت سرمایه انسانی دانشگاه های برتر ایران [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 157-183]
 • اعضای هیأت علمی دانشگاه رصد عوامل مؤثر بر کاهش اشتیاق کاری اعضای ‌هیأت‌علمی دانشگاه‌های دولتی ایران [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 5-35]
 • اعضای هیات علمی ارزیابی اثر فرایندی و زیرساختی مدیریت دانش بر چابک سازی سازمان [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 27-52]
 • اعضای هیات علمی کاربرد روش کیو در شناخت الگوهای ذهنی: ارزش گذاری عوامل بهره‏وری منابع انسانی از دیدگاه اعضای هیات علمی [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 5-28]
 • اعضای هیات علمی طراحی و تدوین مدل فرایند مدیریت استعداد اعضای هیات علمی برای دانشگاه های استعداد محور [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 5-27]
 • اعضای هیات علمی بررسی تأثیر رهبری هوشمند بر عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه‏های دولتی شهر زاهدان با نقش میانجی تفکر انتقادی [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 61-83]
 • افتخار واکاوی افتخار سازمانی: طراحی سنجه‌ای پژوهشی و اعتبارسنجی آن [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 35-59]
 • افتخار سازمانی واکاوی افتخار سازمانی: طراحی سنجه‌ای پژوهشی و اعتبارسنجی آن [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 35-59]
 • افتخار سازمانی نگرشی واکاوی افتخار سازمانی: طراحی سنجه‌ای پژوهشی و اعتبارسنجی آن [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 35-59]
 • افتخار سازمانی هیجانی واکاوی افتخار سازمانی: طراحی سنجه‌ای پژوهشی و اعتبارسنجی آن [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 35-59]
 • افشای داوطلبانه بررسی تاثیر کیفیت افشا و افشای داوطلبانه اطلاعات بر عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 201-227]
 • اقتصاد ایران مدیریت توسعه و رشد اقتصادی در ایران؛ تحلیلی بر تنگناهای رشد با رویکرد داده بنیاد [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 247-270]
 • اقتصاد مقاومتی رتبه‌بندی مولفه‌های کارآفرینانه اقتصاد مقاومتی با استفاده از AHP: ارئه مدل کارآفرینی مناسبِ اقتصاد مقاومتی [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 237-260]
 • اقدامات اثربخش منابع انسانی کشف عوامل اقتضایی مدیریت استراتژیک منابع انسانی و شناخت اقدامات اثربخش منابع انسانی [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 89-116]
 • اکوسیستم کارآفرینی طراحی الگوی اکوسیستم کارآفرینی کسب و کارهای نوپای حوزه IT (مورد مطالعه: خراسان جنوبی) [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 59-84]
 • الکترِ فازی طراحی ساختار سازمانی تحت محیط فازی تصمیم گیری گروهی (مطالعه موردی: یکی از مراکز تحقیقاتی صنعت هوایی) [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 141-165]
 • الگوریتم‌های فراابتکاری ارائه مدلی مفهومی برای بهینه سازی فرایند تولید پیوسته با بهره گیری از رویکرد تلفیقی روش سطح پاسخ و شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم های فرا ابتکاری [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 123-140]
 • الگوهای ذهنی کاربرد روش کیو در شناخت الگوهای ذهنی: ارزش گذاری عوامل بهره‏وری منابع انسانی از دیدگاه اعضای هیات علمی [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 5-28]
 • الگوی آموزش های مجازی دانشگاهی در ایران عوامل زمینه‌ای مؤثر بر آموزش‌های مجازی دانشگاهی در ایران [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 229-246]
 • الگوی انتقال سهم اداره امور عمومی و اشتغال در شهرستان زاهدان : بررسی مزیت فعالیت های اقتصادی و اثر آن بر اشتغال [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 181-198]
 • الگوی پارادایمی دانشگاه مجازی عوامل زمینه‌ای مؤثر بر آموزش‌های مجازی دانشگاهی در ایران [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 229-246]
 • الگوی تاب‌آوری سازمانی ارائه الگوی تاب‌آوری سازمانی در شرکت‌های تولیدی با رویکرد داده بنیاد [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 111-134]
 • الگوی روابط ساختاری بررسی رابطه بکارگیری نظام مدیریت استعداد و کاهش تمایل به ترک خدمت [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 113-140]
 • الگوی روابط ساختاری نقش میانجیِ احساس انرژی در رابطه‌ی بین اخلاق کاری اسلامی و تمایل به ترک خدمت [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 23-56]
 • الگوی هرم طنین برند: کاربرد هرم ارزش ویژه برند کلر در بانک صادرات ایران [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 121-134]
 • امتیازدهی اعتباری اعتبارسنجی مشتریان بانک با استفاده از رویکرد امتیازدهی اعتباری:مطالعه موردی شعب بانک سپه در زاهدان [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 135-152]
 • امنیت اطلاعات بررسی تأثیر پیاده سازی ISMS و ITIL بر ارتقاء سیستم های اطلاعاتی و تداوم خدمات فناوری اطلاعات [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 225-249]
 • امنیت و ایمنی شغلی بررسی رابطه ی بین کیفیت زندگی کاری و فرهنگ اخلاقی در فنی و حرفه ای استان کرمان [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 115-134]
 • انتقال فناوری تأثیر مدیریت دانش درانتقال فناوری با میانجی‌گری توانمندی تکنولوژیک وتوانمندی دانشی [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 69-88]
 • انجمن پی 30 ورلد بررسی تأثیر عوامل اثرگذار بر اشتراک دانش در جوامع مجازی ایرانی [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 107-128]
 • انجمن گفتگو بررسی تأثیر عوامل اثرگذار بر اشتراک دانش در جوامع مجازی ایرانی [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 107-128]
 • اندیشه‌ی انتقادی غفلت از راهبرد بنیانی آموزش مدیریت در کشور: اندیشه‌ی انتقادی [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 51-72]
 • انرژی های تجدیدپذیر بازپردازی خط مشی های تولید برق با رویکرد مدیریت سبز (مطالعه تطبیقی کشورهای دانمارک، آلمان و ایران) [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 85-109]
 • انطباق ارزیابی اثرات استقرار سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی بر نوآوری سازمان [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 57-74]
 • انطباق‌پذیری مسیر شغلی طراحی مدل انطباق‌پذیری مسیر شغلی(مورد مطالعه: شرکت پتروشیمی شازند) [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 31-62]
 • انعطاف پذیری تبیین نقش انعطاف پذیری تولید در کلاس جهانی مطالعه موردی: گروه خودروسازی سایپا [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 99-120]
 • انگیزش شغلی تأثیر رهبری اصیل بر رفتار شهروندی سازمانی: نقش میانجی‌گری انگیزش شغلی کارکنان [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 243-266]
 • انگیزه خدمت رسانی عمومی تبیین نقش انگیزه خدمت رسانی عمومی در رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی تعهد سازمانی (مطالعه ی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان) [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 241-264]
 • انگیزه خدمت‌محور توسعه راهکارهای کاهش فساد اداری در بخش دولتی: مطالعه نقش انگیزه خدمت‌محور و تعهد کارکنان [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 255-278]
 • انگیزه عدالت ارائه الگوی پایبندی مدیران به قوانین عدالت سازمانی: تبین نقش محوری عوامل فردی و موقعیتی در سازمان‌های دولتی استان فارس [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 31-57]
 • انگیزه‏ی خدمت‏‏رسانی عمومی طراحی نظام انگیزه‏ ی خدمت ‏رسانی عمومی در بخش دولتی ایران با رویکرد خبره محور تفسیری [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 5-25]
 • انواع شبکه همکاری تحلیل انواع شبکه های همکاری در فرایند نوآوری دفاعی [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 5-30]
 • انواع همکاری دفاعی تحلیل انواع شبکه های همکاری در فرایند نوآوری دفاعی [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 5-30]
 • اهداف تولید تاکسنومی استراتژیهای تولید در ایران مورد مطالعه: شرکتهای تولیدی شهرستان مشهد [دوره 5، شماره 16، 1391، صفحه 5-21]
 • اهداف سازمانی ساخت و اعتبار سنجی مدل مدیریت عملکرد منابع انسانی همراستا با اهداف سازمانی [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 33-59]
 • اولویت بندی بررسی رویکردهای مدیریتی بهره‌برداری منابع آب منطقه سیستان با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 73-98]
 • ایده‌های کارآفرینانه ارائه مدل تجاری‌سازی ایده‌های کارآفرینانه در مراکز رشد (مطالعه دانشگاه‌ آزاد اسلامی قزوین) [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 63-88]
 • ایران تاکسنومی استراتژیهای تولید در ایران مورد مطالعه: شرکتهای تولیدی شهرستان مشهد [دوره 5، شماره 16، 1391، صفحه 5-21]
 • ایران تعیین اثرگذاری مدیریت ابعاد بازارگرایی بر عملکرد شرکتهای صنایع غذایی محصولات ارگانیک در ایران [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 267-297]
 • ایران خودرو بررسی تأثیر شخصیت نام تجاری بر شخصیت خریداران در شرکت ایران خودرو [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 75-96]
 • ایزوله‌سازی اجتماعی رصد عوامل مؤثر بر کاهش اشتیاق کاری اعضای ‌هیأت‌علمی دانشگاه‌های دولتی ایران [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 5-35]

ب

 • بازارگرایی طراحی و تبیین مدل تأثیرگذاری وظایف مدیریت منابع انسانی بر بازارگرایی عملکرد سازمانی [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 85-106]
 • بازارگرایی تعیین اثرگذاری مدیریت ابعاد بازارگرایی بر عملکرد شرکتهای صنایع غذایی محصولات ارگانیک در ایران [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 267-297]
 • بازارهای جهانی طراحی و تبیین مدل توانمندی بین‌المللی شرکت‌های صادرکننده محصولات کشاورزی برای ورود به بازارهای جهانی [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 29-56]
 • بازاریابی رابطه‌مند تحلیل ارتباط دانشگاه و صنعت از دیدگاه بازاریابی رابطه مند با رویکرد معادلات ساختاری [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 181-210]
 • بازاریابی رابطه‌مند نقش بازاریابی رابطه مند و ابعاد آن در رفتار مصرف‌کننده و قدردانی از مشتری در نمایندگی‌های گروه خودروسازی سایپا [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 217-240]
 • بازاریابی مستقیم تأثیر ابعاد ارتباطات بازاریابی یکپارچه بر بهبود تجربه مشتریان در صنعت گردشگری ساحلی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 83-102]
 • بازده نقدی بورس مدل‌سازی انواع شاخص بورس اوراق بهادار ایران با الگوریتم تقریب تابع ژنتیک [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 107-128]
 • بازدهی بررسی نقش واگذاری شرکت های دولتی در افزایش سودآوری و بازدهی آنها [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 49-72]
 • بازیگری ظاهری شناسایی مولفه‌های ابعاد نیروی کار احساسی پرستاران در تعامل با همراهان بیمار [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 63-88]
 • بازیگری عمیق شناسایی مولفه‌های ابعاد نیروی کار احساسی پرستاران در تعامل با همراهان بیمار [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 63-88]
 • بالندگی نقش ابعاد بالندگی سازمانی در تعهد سازمانی اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی کشور [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 211-232]
 • بالندگی سازمانی نقش ابعاد بالندگی سازمانی در تعهد سازمانی اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی کشور [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 211-232]
 • بانک طنین برند: کاربرد هرم ارزش ویژه برند کلر در بانک صادرات ایران [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 121-134]
 • بانکداری الکترونیک الگوی ساختاری تأثیر بانکداری الکترونیک بر افزایش توان رقابتی بانک ها(مطالعه‌ی پنج بانک منتخب شهر تهران) [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 135-156]
 • بانکداری همراه بررسی تجربی ارتباط انتشار نوآوری با اعتماد سازمانی و تأثیر آنها بر پذیرش بانکداری سیار [دوره 5، شماره 16، 1391، صفحه 65-98]
 • بانک سپه طراحی مدل توانمندی های پویا برای کارکنان بانک سپه با رویکرد شایستگی [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 107-131]
 • بانک مهر اقتصاد ارزیابی عملکرد شعب بانک مهر اقتصاد بر اساس رویکرد BSC وANP (مطالعه شعب بانک مهر اقتصاد استان سیستان و بلوچستان) [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 195-220]
 • بانک های خصوصی تاثیر ارتباطات بازاریابی یکپارچه بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانکهای خصوصی شهر زاهدان [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 279-304]
 • بانک‌های خصوصی و دولتی چابکی سازمانی و هوش رقابتی در بانک‌های خصوصی و دولتی [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 141-160]
 • بتای نامطلوب آزمون تجربی تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ با رویکرد ریسک نامطلوب (D-APT) در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 267-292]
 • بخش‌بندی مشتریان استفاده از مدل LRFM برای بخش‌بندی مشتریان براساس ارزش چرخه عمر آنها [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 119-140]
 • بخش بندی مشتریان بخش بندی مشتریان بر اساس ارزش دوره عمر آنها با استفاده از داده کاوی بر مبنای مدل آر.اف.ام. (RFM) [دوره 5، شماره 15، 1391، صفحه 63-84]
 • بخش دولتی طراحی نظام انگیزه‏ ی خدمت ‏رسانی عمومی در بخش دولتی ایران با رویکرد خبره محور تفسیری [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 5-25]
 • بخش دولتی الگوی توسعه منابع انسانی در بخش دولتی استان کرمان در 1404 [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 135-155]
 • بخش دولتی طراحی مدل ترکیبی آینده‌نگاری منابع انسانی بخش دولتی [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 79-105]
 • بدبینی سازمانی بررسی رابطه‌ی بدبینی سازمانی با کیفیت خدمات ارائه شده کارکنان با نقش میانجی‌گری و تعدیل‌گری تعهد سازمانی [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 161-185]
 • بدبینی سازمانی و pls بررسی تأثیر رفتارهای مثبت‌گرا و بدبینانه بر نگرش شغلی و سازمانی [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 139-166]
 • برچسب انرژی بهینه یابی سبد مصرف انرژی و خوشه بندی ساختمان های مسکونی با بهبود شبکه عصبی فازی با اوزان و معماریAHP [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 129-152]
 • بررسی تطبیقی مقایسه تطبیقی ساختار استراتژی‌های عمومی سازمان و ارائه یک ساختار جامع [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 129-155]
 • برنامه‌ریزی استراتژیک مقایسه تطبیقی ساختار استراتژی‌های عمومی سازمان و ارائه یک ساختار جامع [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 129-155]
 • برنامه¬ریزی استراتژیک رویکردهای جایگزین طراحی استراتژی در شرایط عدم قطعیت، رویکردی تحلیلی-تطبیقی [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 45-63]
 • برنامه ریزی استراتژیک کارآفرینانه بررسی تأثیر برنامه ریزی استراتژیک کارآفرینانه بر عملکرد سازمانی صنایع غذایی شهرستان شیراز از دیدگاه مدیران [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 79-99]
 • برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی آینده پژوهانه نمودار تأثیر برنامه‌ریزی راهبردی منابع انسانی آینده پژوهانه براساس رویکرد ترکیبی تغییر‌یافته رولند برگر-لایپزیک و تکنیک دیمتل فازی (مورد مطالعه: سازمان فنی و حرفه‌ای استان اصفهان) [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 209-239]
 • برنامه ریزی راهبردی ارائه الگوی نظام مند برای انتخاب راهبرد استوار با رویکرد آینده پژوهانه [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 87-112]
 • برند طراحی و تبیین مدل برند در شرکت‌های کوچک و متوسط با لحاظ برند شخصی و برند بنگاه [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 27-47]
 • برند بررسی رابطه بین اعتماد برند و رفتار شهروندی برند با توجه به نقش میانجی تعهد برند در حوزه کارآفرینی [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 27-42]
 • برند بنگاه طراحی و تبیین مدل برند در شرکت‌های کوچک و متوسط با لحاظ برند شخصی و برند بنگاه [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 27-47]
 • برندسازی ملی ارائه الگوی برندسازی ملی در حوزه نخبگان و استعدادهای برتر با رویکرد تئوری داده‌بنیاد [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 171-198]
 • برند شخصی طراحی و تبیین مدل برند در شرکت‌های کوچک و متوسط با لحاظ برند شخصی و برند بنگاه [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 27-47]
 • برون گرایی بررسی رابطه بین عوامل شخصیتی و سکوت کارکنان دانشی [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 65-83]
 • بعد انگیزشی مدل معادلات ساختاری رابطه میان هوش فرهنگی و گرایش کارآفرینانه [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 89-106]
 • بعد رفتاری مدل معادلات ساختاری رابطه میان هوش فرهنگی و گرایش کارآفرینانه [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 89-106]
 • بعد شناختی مدل معادلات ساختاری رابطه میان هوش فرهنگی و گرایش کارآفرینانه [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 89-106]
 • بعد فراشناختی مدل معادلات ساختاری رابطه میان هوش فرهنگی و گرایش کارآفرینانه [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 89-106]
 • بلوغ متوازن رویکرد همراستایی راهبردی و بلوغ متوازن در استقرار اثربخش مدیریت دانش [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 61-84]
 • بلوغ همسویی استراتژیک ارائه چارچوب نظری در ارزیابی بلوغ همسویی فناوری اطلاعات و کسب و کار [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 131-153]
 • بنگاههای کوچک و متوسط تبیین مدل توسعه قابلیت های فردی سرمایه انسانی با هدف چابک سازی بنگاههای کوچک و متوسط(مطالعه ای در شرکتهای مستقر در پارک علم و فنآوری دانشگاه تهران) [دوره 5، شماره 15، 1391، صفحه 27-44]
 • بهداشت ‌روانی نقش حمایت سازمانی ادراک‌شده در تعهد سازمانی کارکنان با میانجی‌گری بهداشت روانی [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 131-158]
 • بهداشت روانی بررسی رابطه بین نظام آراستگی و ساماندهی محیط کار با بهداشت روانی و عدم استرس شغلی در بین کارکنان شهرداری زاهدان [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 117-136]
 • بهره وری تدوین الگویی برای بررسی نقش زیرساخت‏های پویای مدیریت دانش بر ارتقاء بهره‏وری شرکت‏های دانش بنیان [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 91-114]
 • بهره‌وری دانش نیروی کار مطالعه ی رابطه‌ی درگیری مثبت در کار و بهره‌وری دانش نیروی کار با نقش میانجی گر ساختار سازمانی [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 229-247]
 • بهره وری سبز شناسایی و رتبه بندی مؤلفه های استراتژی بهره‌وری سبز با رویکرد FAHP (سازمان مترو تهران ) [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 167-191]
 • بهره‌وری عوامل تولید تأثیر تحقیق و توسعه بر بهره‌وری کل عوامل تولید در صنایع کارخانه ای ایران [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 215-242]
 • بهره¬وری عوامل تولید(TFP) طبقه بندی JEL: D16 سنجش رشد بهره وری عوامل تولید در صنایع کارخانه ای ایران [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 121-144]
 • بهره وری کارکنان ترسیم مدل مفهومی بهره وری کارکنان با استفاده از رهیافت مدل سازی ساختاری تفسیری(مورد مطالعه : معاونت طرح و برنامه دانشگاه فردوسی مشهد) [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 5-33]
 • بهره وری کارکنان بررسی رابطه مدیریت دانش و خلاقیت سازمانی با بهره‌وری کارکنان (مطالعه‌ی نیروگاه بخار ایرانشهر) [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 305-328]
 • بهروزی سازمانی کنکاشی پیرامون پیشآیندهای موثر بر فرایند شکلگیری پدیده بهروزی سازمانی (مورد مطالعه : سازمانهای دولتی) [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 5-24]
 • بهسازی منابع انسانی تحلیل شاخصه‌های هویت رهبری اصیل در راستای بهسازی منابع انسانی با استفاده از رویکرد فرآیند رتبه‌بندی تفسیری (IRP) [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 199-227]
 • بهینه سازی استوار ارائه الگوی نظام مند برای انتخاب راهبرد استوار با رویکرد آینده پژوهانه [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 87-112]
 • بورس اوراق بهادار تهران تحلیل اثرات مدیریت دانش بر نگرش و رفتار سرمایه‏گذاران [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 5-33]
 • بورس اوراق بهادار تهران بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر شاخص‌های عملکرد مالی بانک‌های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 251-267]
 • بورس اوراق بهادار تهران بررسی تاثیر کیفیت افشا و افشای داوطلبانه اطلاعات بر عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 201-227]
 • بوشهر بررسی نقش نوآوری استراتژیک و نوآوری باز بر عملکرد شرکت های فعال در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 225-249]
 • بی‌تفاوتی سازمانی تبیین رابطه فلات‌زدگی شغلی با بی‌تفاوتی سازمانی و تمایل خروج از خدمت کارکنان [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 145-160]
 • بیرجند بررسی رابطه بین جو اخلاقی سازمانی و خلق دانش در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 183-208]
 • بیمارستان شهرستان زهک بررسی تأثیر فرسودگی شغلی و اعتیاد به کار بر تعهد سازمانی [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 167-188]
 • بیمارستان‌ها بررسی نقش میانجی عدالت سازمانی ادراک شده در اثر روابط مبادله ای بر طفره روی اجتماعی [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 123-148]
 • بیمارستان‌های دولتی شناسایی و اولویت‌بندی شکاف‌های خدماتی موجود در بیمارستان‌‌های شهر تهران با استفاده از استانداردهای کنوریز [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 71-86]
 • بیمه ایران تبیین رابطه فلات‌زدگی شغلی با بی‌تفاوتی سازمانی و تمایل خروج از خدمت کارکنان [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 145-160]
 • بین‌المللی سازی گونه شناسی نظریه‌های بین‌المللی سازی نظام‌های نوآوری [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 33-60]

پ

 • پاداش بررسی و شناسایی مؤلفه‌های جبران خدمات نیروی انتظامی بر اساس مدل دستاورد کل [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 5-30]
 • پاداش غیرمالی بررسی و شناسایی مؤلفه‌های جبران خدمات نیروی انتظامی بر اساس مدل دستاورد کل [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 5-30]
 • پاداش مالی بررسی و شناسایی مؤلفه‌های جبران خدمات نیروی انتظامی بر اساس مدل دستاورد کل [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 5-30]
 • پارک علم و فناوری استراتژی‌ها و پیامدهای به کارگیری فرهنگ مربی‌گری با رویکرد نظریه داده بنیاد (مطالعه موردی پارک‌های علم و فنّاوری کشور) [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 261-288]
 • پارک فناوری پردیس بررسی رابطه بین هوشمندی فناوری و نوآوری استراتژیک در شرکت های مستقر در پارک های فناوری(مورد مطالعه: پارک فناوری پردیس) [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 111-137]
 • پارک های علم و فنآوری طراحی مدل مفهومی برای توسعه نوآوری باز در پارک های علم و فناوری با استفاده از تحلیل عاملی [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 71-98]
 • پاسخ‌گویی به مشتری چابکی سازمانی و هوش رقابتی در بانک‌های خصوصی و دولتی [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 141-160]
 • پایبندی مدیران به قوانین عدالت ارائه الگوی پایبندی مدیران به قوانین عدالت سازمانی: تبین نقش محوری عوامل فردی و موقعیتی در سازمان‌های دولتی استان فارس [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 31-57]
 • پایداری مدل کسب‌وکار مدلسازی عوامل موثر بر پایداری مدل های کسب و کار [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 111-134]
 • پدیدارشناسی تفسیری فهم کیفیت تعامل سازه های رهبری پیچیدگی و سازمان اجتماعی از دیدگاهی مبتنی بر علوم پیچیده [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 307-334]
 • پذیرش فناوری بررسی تجربی ارتباط انتشار نوآوری با اعتماد سازمانی و تأثیر آنها بر پذیرش بانکداری سیار [دوره 5، شماره 16، 1391، صفحه 65-98]
 • پذیرش فناوری شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات الکترونیک شهرداری مشهد از دیدگاه شهروندان [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 265-286]
 • پردازش داده‌های شخصی الگوی صیانت از حریم‌ خصوصی ‌اطلاعاتی شهروندان در دولت الکترونیک برای کشورهای در حال توسعه [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 99-121]
 • پرستاران اثربخشی چرخش شغلی و رابطه آن با عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 129-144]
 • پرستاران بررسی رابطه معنویت سازمانی با فرسودگی شغلی در بین پرستاران بیمارستان‌های دولتی زاهدان [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 141-152]
 • پرستاران بررسی تأثیر فرسودگی شغلی و اعتیاد به کار بر تعهد سازمانی [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 167-188]
 • پرستاران تأثیر سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی روان شناختی با نقش میانجی سرمایه فکری [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 237-259]
 • پژوهش ترکیبی توسعه مدل تصویر ذهنی از ایران به عنوان یک مقصد گردشگری: رویکرد پژوهش ترکیبی [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 139-166]
 • پلتفرم سیاستگذاری کلان برای معماری محصول در صنعت خودروسازی ابزاری برای طراحی یکپارچه [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 137-162]
 • پویایی‌های منفی رصد عوامل مؤثر بر کاهش اشتیاق کاری اعضای ‌هیأت‌علمی دانشگاه‌های دولتی ایران [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 5-35]
 • پی آمد و رویکرد سیستمی رویکرد سیستمی بر مدیریت استعداد در دانشگاهها و تأثیر آن بر روی اجتماع و سازمان [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 143-160]
 • پیاده سازی طراحی الگوی پیاده سازی کارآمد نظام مدیریت عملکرد در سازمانهای خدماتی [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 5-31]
 • پیاده‌سازی استراتژی نقش رهبری تحول‌گرا در تسهیل فرایند پیاده‌سازی استراتژی [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 161-180]
 • پیدایش و ماهیت مطالعات مدیریت غفلت از راهبرد بنیانی آموزش مدیریت در کشور: اندیشه‌ی انتقادی [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 51-72]
 • پیشبرد فروش تأثیر ابعاد ارتباطات بازاریابی یکپارچه بر بهبود تجربه مشتریان در صنعت گردشگری ساحلی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 83-102]
 • پیش بینی سنجش ضریب احتمال ورشکستگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از مدل اوهلسون) [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 71-85]
 • پیشبینی رویگردانی پیش‌بینی احتمال رویگردانی مشتریان در صنعت بانکداری ایران مورد مطالعه: یک بانک خصوصی ایرانی [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 57-82]
 • پیشرانه مطالعه پیشرانه های قابلیت ائتلاف استراتژیک در سطح بنگاه؛ مورد صنعت زیست داروئی [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 45-70]
 • پیشرفت شغلی واکاوی پیش آیندهای فردی و موقعیتی موثر بر چاپلوسی و تأثیر آن بر پیشرفت شغلی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد) [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 5-25]
 • پیشگامی بررسی رابطه کارآفرینی سازمانی و عملکرد تجاری شرکت ‏پتروشیمی تبریز [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 121-138]
 • پیکربندی ارزیابی اثرات استقرار سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی بر نوآوری سازمان [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 57-74]

ت

 • تأمین اجتماعی بررسی تأثیر رهبری معنوی بر سلامت سازمانی (مطالعه‌ای در بین کارکنان سازمان تأمین اجتماعی زاهدان) [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 135-156]
 • تئوری داده بنیاد ارائه الگوی برندسازی ملی در حوزه نخبگان و استعدادهای برتر با رویکرد تئوری داده‌بنیاد [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 171-198]
 • تئوری فساد توسعه راهکارهای کاهش فساد اداری در بخش دولتی: مطالعه نقش انگیزه خدمت‌محور و تعهد کارکنان [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 255-278]
 • تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ آزمون تجربی تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ با رویکرد ریسک نامطلوب (D-APT) در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 267-292]
 • تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ نامطلوب آزمون تجربی تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ با رویکرد ریسک نامطلوب (D-APT) در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 267-292]
 • تئوری نمایندگی مدلی برای کنترل راهبردی حاکمیت شرکتی با استفاده از استراتژی تئوری داده بنیاد کلاسیک [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 29-58]
 • تاب‌آوری بررسی رابطه بکارگیری نظام مدیریت استعداد و کاهش تمایل به ترک خدمت [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 113-140]
 • تاب‌آوری سازمانی ارائه الگوی تاب‌آوری سازمانی در شرکت‌های تولیدی با رویکرد داده بنیاد [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 111-134]
 • تاب‌آوری سازمانی شناسایی مؤلفه های تاب‌آوری سازمانی در صنعت بانکداری ایران [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 135-158]
 • تابع مرز تصادفی تأثیر تحقیق و توسعه بر بهره‌وری کل عوامل تولید در صنایع کارخانه ای ایران [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 215-242]
 • تاثیرات بین المللی شکل گیری خط مشی در حوزه سلامت نظام اداری در ایران [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 5-34]
 • تاکسنومی تاکسنومی استراتژیهای تولید در ایران مورد مطالعه: شرکتهای تولیدی شهرستان مشهد [دوره 5، شماره 16، 1391، صفحه 5-21]
 • تبلیغات دهان به دهان سبز بررسی تأثیر دروغ سبز بر قصد خرید محصولات سبز (مطالعه مشتریان فروشگاه اینترنتی انتشارات اطلاعات) [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 67-85]
 • تجاری‌سازی ارائه مدل تجاری‌سازی ایده‌های کارآفرینانه در مراکز رشد (مطالعه دانشگاه‌ آزاد اسلامی قزوین) [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 63-88]
 • تجاری سازی مطالعه پیشرانه های قابلیت ائتلاف استراتژیک در سطح بنگاه؛ مورد صنعت زیست داروئی [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 45-70]
 • تجاری سازی فناوری الگوی تجاری سازی محصولات فن‌آورانه در شرایط رکورد بازار در ایران [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 181-207]
 • تجربه ارائه مدل سنجش تناسب شغل و شاغل مبتنی بر استعدادها (مورد مطالعه: مرکز آمار ایران) [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 5-34]
 • تجربه مشتری پیش زمینه ها و پیامدهای تجربه مشتریان در خرده فروشی های آنلاین ایرانی [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 313-336]
 • تجربه مشتری در خرده فروشی آنلاین پیش زمینه ها و پیامدهای تجربه مشتریان در خرده فروشی های آنلاین ایرانی [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 313-336]
 • تحقیق و توسعه تأثیر تحقیق و توسعه بر بهره‌وری کل عوامل تولید در صنایع کارخانه ای ایران [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 215-242]
 • تحلیل پوششی داده¬ها ارائه مدلی جهت محاسبه کارایی واحدهای فناوری اطلاعات بانکی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (مطالعه موردی ادارات خدمات انفورماتیک مدیریتهای شعب بانک ملت) [دوره 5، شماره 16، 1391، صفحه 119-134]
 • تحلیل تشخیصی استفاده از مدل LRFM برای بخش‌بندی مشتریان براساس ارزش چرخه عمر آنها [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 119-140]
 • تحلیل تم الگوی توانمندسازی متخصصان سالمند در بخش دولتی با بهره‏گیری از روش تحلیل تم [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 53-78]
 • تحلیل تم طراحی الگوی اکوسیستم کارآفرینی کسب و کارهای نوپای حوزه IT (مورد مطالعه: خراسان جنوبی) [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 59-84]
 • تحلیل توسعه ای طراحی ساختار سازمانی تحت محیط فازی تصمیم گیری گروهی (مطالعه موردی: یکی از مراکز تحقیقاتی صنعت هوایی) [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 141-165]
 • تحلیل ذینفعان بهبود فرایند QFDبه کمک تحلیل ذینفعان: ابزاری کارا برای برنامه‌ریزی استراتژیک ملی( مطالعه موردی نقشه جامع علمی کشور) [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 35-56]
 • تحلیل رابطه ای خاکستری توسعه روشی جامع برای تصمیم‏گیری چندشاخصه غیرقطعی مبتنی برتحلیل رابطه ای خاکستری [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 5-25]
 • تحلیل رابطه خاکستری- تحلیل پوششی داده ها- کارایی- تأمین کنندگان بهبود سنجش کارایی در مدل تحلیل پوششی داده ها با بهره گیری از تکنیک تحلیل رابطه خاکستری [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 135-152]
 • تحلیل روابط خاکستری فازی تحلیل راهبردی کیفیت خدمات بر اساس رویکرد ساخت‏دهی مسئله مبتنی بر تلفیق تحلیل روابط خاکستری فازی(FGRA) و روش SWOT(مطالعه موردی: شهرداری منطقه 3 شهرستان یزد) [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 5-25]
 • تحلیل ریسک‌های منابع انسانی مدیریت ریسک منابع انسانی: کاربرد رویکرد آمیخته [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 73-96]
 • تحلیل سلسله مراتبی فازی خوشه‌بندی مشتریان بر مبنای مدل RFM با استفاده از الگوریتم C-means فازی (مورد مطالعه: فروشگاه زنجیره ای رفاه شهر زاهدان) [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 251-276]
 • تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) بررسی رویکردهای مدیریتی بهره‌برداری منابع آب منطقه سیستان با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 73-98]
 • تحلیل شبکه‌ای واکاوی، اولویت بندی و ارائه الگوی شایستگی‌های محوری مدیران (مورد مطالعه: ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان) [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 109-134]
 • تحلیل شبکه¬ای مدلی برای ارزیابی عملکرد شرکت های فنآوری اطلاعات مبتنی بر تکنیک های کارت امتیازی متوازن، غربال سازی فازی، فرآیند تحلیل شبکه ای فازی و بهینه سازی چند معیاره و راه حل توافقی [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 51-82]
 • تحلیل عاملی ارائه چارچوب نظری در ارزیابی بلوغ همسویی فناوری اطلاعات و کسب و کار [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 131-153]
 • تحلیل عاملی رتبه بندی اولویت های سرمایه گذاری صنعتی در استان سیستان و بلوچستان [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 107-129]
 • تحلیل عاملی اکتشافی شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد مدیریت بر مبنای ارزش [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 271-298]
 • تحلیل عاملی تاییدی طراحی مدل مفهومی برای توسعه نوآوری باز در پارک های علم و فناوری با استفاده از تحلیل عاملی [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 71-98]
 • تحلیل محتوا واکاوی ویژگی‌های مدیران سرمایه‌گذاری موفق در ایران:رویکرد سرمایه انسانی [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 85-112]
 • تحلیل محتوا پیش زمینه ها و پیامدهای تجربه مشتریان در خرده فروشی های آنلاین ایرانی [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 313-336]
 • تحلیل مضمون طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی مشتری‌مدار در صنایع تولیدی [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 29-58]
 • تحلیل مضمون الگوی جامع مبارزه با فساد اداری بر مبنای محیط بومی ایران [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 85-108]
 • تحلیل مضمون؛ طراحی الگوی مطلوب جهت ارتقاء فضیلت سازمانی در سازمان های دولتی ایران [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 47-66]
 • تحول آفرینی مفهوم‌سازی و اعتبارسنجی مولفه‌ها و ویژگی‌های رهبری معنوی در دانشگاه‎های شمال شرق ایران [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 31-54]
 • تحول اداری موانع تحول نظام اداری ایران: مطالعه‏ای درفرهنگ سازمانی [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 5-30]
 • ترک خدمت بررسی ارتباط میان عوامل مؤثر بر ترک خدمت دانشگرانICT در صنعت ارتباطات همراه ایران با استفاده از متدولوژی نقشه‏های شناختی فازی [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 25-44]
 • تسهیم دانش تأملی بر ارتقاء تسهیم دانش در پرتو رفتار شهروندی سازمانی(مورد مطالعه: وزارتخانه مسکن و شهرسازی و وزارتخانه راه و ترابری) [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 63-84]
 • تسهیم دانش بررسی تأثیر سیستم کاری تعهد بالا بر تسهیم دانش و نوآوری سازمانی [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 23-44]
 • تسهیم دانش بررسی نقش میانجی قابلیت یادگیری سازمانی در رابطه بین تسهیم دانش و قابلیت نوآوری سازمانی [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 135-168]
 • تسهیم دانش بررسی رابطه‌ی آوای کارکنان با تسهیم دانش [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 85-104]
 • تشخیص فرصت تأثیر شبکه های اجتماعی بر کارآفرینی دیجیتالی با نقش میانجی تشخیص فرصت (مطالعه ی شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری استان کرمان) [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 287-312]
 • تصمیم‏گیری چندشاخصه توسعه روشی جامع برای تصمیم‏گیری چندشاخصه غیرقطعی مبتنی برتحلیل رابطه ای خاکستری [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 5-25]
 • تصمیم گیری گروهی چند معیاره مدل تصمیم گیری گروهی چند معیاره فازی برای غربال سازی عوامل استراتژیک ماتریس SWOT [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 73-94]
 • تصویر خاورمیانه توسعه مدل تصویر ذهنی از ایران به عنوان یک مقصد گردشگری: رویکرد پژوهش ترکیبی [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 139-166]
 • تصویر ذهنی توسعه مدل تصویر ذهنی از ایران به عنوان یک مقصد گردشگری: رویکرد پژوهش ترکیبی [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 139-166]
 • تصویر سازمانی تبیین مدل چهار مرحله ای خلق وفاداری از طریق متغیرهای موثر در مدیریت ارتباط با مشتری [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 53-67]
 • تعادل عرضه و تقاضا تبیین نقش انعطاف پذیری تولید در کلاس جهانی مطالعه موردی: گروه خودروسازی سایپا [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 99-120]
 • تعالی سازمانی نقش مولفه¬های مدیریت دانش در پیش‌بینی مؤلفه‌های سلامت سازمانی (مورد مطالعه: اداره‌ی راه و شهرسازی جنوب استان سیستان و بلوچستان) [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 85-108]
 • تعالی معنویت تحلیل نقش دینداری در تعالی معنویت در محیط کاری کارکنان [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 155-168]
 • تعصب‌گرایی مفهوم سازی وکشف مولفه‌های تعصب گرایی در سازمان با رویکرد داده بنیاد [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 85-110]
 • تعلق‌خاطر کاری تبیین رابطه بین تعلق‌خاطر کاری و تعهد سازمانی کارکنان [دوره 5، شماره 16، 1391، صفحه 23-38]
 • تعهد بررسی تأثیر فرسودگی شغلی و اعتیاد به کار بر تعهد سازمانی [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 167-188]
 • تعهد مفهوم سازی وکشف مولفه‌های تعصب گرایی در سازمان با رویکرد داده بنیاد [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 85-110]
 • تعهد ارتباطی مشتری تأثیر کیفیت رابطه با مشتری بر کیفیت ادراک شده و وفاداری مشتریان مورد مطالعه: هتل های پنج ستاره کلان شهر مشهد [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 83-101]
 • تعهد برند بررسی رابطه بین اعتماد برند و رفتار شهروندی برند با توجه به نقش میانجی تعهد برند در حوزه کارآفرینی [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 27-42]
 • تعهد سازمانی بررسی رابطه تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی و معنویت سازمانی در بین کارمندان اداره پست شهرستان زاهدان و گرگان [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 129-144]
 • تعهد سازمانی پیش‌بینی مؤلفه‌های رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در پرتو رهبری معنوی مدیران [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 75-98]
 • تعهد سازمانی بررسی رابطه‌ی بدبینی سازمانی با کیفیت خدمات ارائه شده کارکنان با نقش میانجی‌گری و تعدیل‌گری تعهد سازمانی [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 161-185]
 • تعهد سازمانی نقش حمایت سازمانی ادراک‌شده در تعهد سازمانی کارکنان با میانجی‌گری بهداشت روانی [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 131-158]
 • تعهد سازمانی نقش ابعاد بالندگی سازمانی در تعهد سازمانی اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی کشور [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 211-232]
 • تعهد سازمانی تبیین نقش انگیزه خدمت رسانی عمومی در رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی تعهد سازمانی (مطالعه ی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان) [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 241-264]
 • تعهد سازمانی بررسی تأثیر اعتماد سازمانی بر تعهد سازمانی از طریق متغیر میانجی مشارکت سازمانی [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 155-180]
 • تعهد سازمانی بررسی رابطه فلات‌زدگی شغلی با درگیری شغلی با نقش میانجی گر تعهد سازمانی (مورد مطالعه: هلدینگ ساختمانی تراز پی‌ریز وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری) [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 135-160]
 • تعهد سازمانی و رضایت شغلی بررسی تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر نگرش‌های شغلی با میانجی‌گری توانمندسازی روان‌شناختی [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 157-180]
 • تعهد عاطفی تبیین رابطه بین تعلق‌خاطر کاری و تعهد سازمانی کارکنان [دوره 5، شماره 16، 1391، صفحه 23-38]
 • تعهد کارکنان توسعه راهکارهای کاهش فساد اداری در بخش دولتی: مطالعه نقش انگیزه خدمت‌محور و تعهد کارکنان [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 255-278]
 • تعهد مستمر تبیین رابطه بین تعلق‌خاطر کاری و تعهد سازمانی کارکنان [دوره 5، شماره 16، 1391، صفحه 23-38]
 • تعهد هنجاری تبیین رابطه بین تعلق‌خاطر کاری و تعهد سازمانی کارکنان [دوره 5، شماره 16، 1391، صفحه 23-38]
 • تغییرات بهره‌وری کل عوامل تولیدی ارزیابی تغییرات بهره‌وری کل عوامل تولیدی صنایع بزرگ در استان‌های ایران با استفاده از شاخص مالم‌کوئیست [دوره 5، شماره 15، 1391، صفحه 135-161]
 • تغییرات تکنولوژی ارزیابی تغییرات بهره‌وری کل عوامل تولیدی صنایع بزرگ در استان‌های ایران با استفاده از شاخص مالم‌کوئیست [دوره 5، شماره 15، 1391، صفحه 135-161]
 • تغییرات کارایی ارزیابی تغییرات بهره‌وری کل عوامل تولیدی صنایع بزرگ در استان‌های ایران با استفاده از شاخص مالم‌کوئیست [دوره 5، شماره 15، 1391، صفحه 135-161]
 • تغییر سازمانی تحلیل و رتبه بندی عوامل مؤثر در ایجاد جریان های شکافندۀ سازمانی [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 59-82]
 • تفکر انتقادی بررسی تأثیر رهبری هوشمند بر عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه‏های دولتی شهر زاهدان با نقش میانجی تفکر انتقادی [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 61-83]
 • تقوا تبیین تقوا بعنوان معیار سنجش در خط‌مشی‌گذاری فرهنگی در پرتوی آیات قرآن [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 5-33]
 • تکنیک دلفی فازی شناسایی آموزه¬های دینی مؤثر بر شکل¬گیری رهبری تحول¬گرای موثق (ATL) بر اساس مطالعه تطبیقی متون اسلامی و غربی (با استفاده از تکنیک دلفی فازی) [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 109-133]
 • تکنیک لاجیت سنجش ضریب احتمال ورشکستگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از مدل اوهلسون) [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 71-85]
 • تمایل به ترک خدمت بررسی رابطه بکارگیری نظام مدیریت استعداد و کاهش تمایل به ترک خدمت [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 113-140]
 • تمایل به ترک خدمت نقش میانجیِ احساس انرژی در رابطه‌ی بین اخلاق کاری اسلامی و تمایل به ترک خدمت [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 23-56]
 • تمایل به ترک خدمت تبیین رابطه فلات‌زدگی شغلی با بی‌تفاوتی سازمانی و تمایل خروج از خدمت کارکنان [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 145-160]
 • تمایل به ترک خدمت تأثیر تناسب ضعیف فرد با سازمان بر تمایل به ترک خدمت کارکنان حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش با توجه به نقش میانجی فرسودگی شغلی و تعدیل‌‌کننده معنویت [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 311-330]
 • تناسب شغل و شاغل ارائه مدل سنجش تناسب شغل و شاغل مبتنی بر استعدادها (مورد مطالعه: مرکز آمار ایران) [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 5-34]
 • تناسب ضعیف فرد با سازمان تأثیر تناسب ضعیف فرد با سازمان بر تمایل به ترک خدمت کارکنان حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش با توجه به نقش میانجی فرسودگی شغلی و تعدیل‌‌کننده معنویت [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 311-330]
 • تناسب فرد-سازمان تحلیل تأثیر تناسب فرد-سازمان و تناسب فرد-شغل بر توانمندسازی روانشناختی [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 167-189]
 • تناسب فرد-شغل تحلیل تأثیر تناسب فرد-سازمان و تناسب فرد-شغل بر توانمندسازی روانشناختی [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 167-189]
 • تنقیح قوانین تبیین عناصر محتوایی الگوی مدیریت عملکرد مبتنی بر حکمرانی خوب در بخش دولتی [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 187-210]
 • تنگناهای رشد مدیریت توسعه و رشد اقتصادی در ایران؛ تحلیلی بر تنگناهای رشد با رویکرد داده بنیاد [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 247-270]
 • تنیدگی تبیین الگوی رابطة بین تنیدگی و رفتار شهروندی سازمانی با رویکرد فراتحلیل [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 29-52]
 • توانایی طراحی مدل برنامه ریزی استراتژیک فناوری با رویکرد هوشمند ترکیبی [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 23-39]
 • توان رقابتی الگوی ساختاری تأثیر بانکداری الکترونیک بر افزایش توان رقابتی بانک ها(مطالعه‌ی پنج بانک منتخب شهر تهران) [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 135-156]
 • توانمند سازی بررسی عوامل مرتبط با توانمندسازی کارکنان کسب و کارهای کوچک و متوسط خدماتی [دوره 5، شماره 15، 1391، صفحه 113-134]
 • توانمندسازی الگوی توانمندسازی متخصصان سالمند در بخش دولتی با بهره‏گیری از روش تحلیل تم [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 53-78]
 • توانمندسازی اداره اثربخش امور شهری با ارتقاء شایستگی های محوری در شهرداری زاهدان [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 289-309]
 • توانمندسازی روان‌شناختی بررسی تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر نگرش‌های شغلی با میانجی‌گری توانمندسازی روان‌شناختی [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 157-180]
 • توانمندسازی روان شناختی تأثیر سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی روان شناختی با نقش میانجی سرمایه فکری [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 237-259]
 • توانمندسازی روانشناختی تحلیل تأثیر تناسب فرد-سازمان و تناسب فرد-شغل بر توانمندسازی روانشناختی [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 167-189]
 • توانمندسازی روانشناختی تبیین نقش رهبری اصیل در فراموشی سازمانی هدفمند با توجه به نقش میانجی توانمندسازی کارکنان [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 89-115]
 • توانمندی تکنولوژیک تأثیر مدیریت دانش درانتقال فناوری با میانجی‌گری توانمندی تکنولوژیک وتوانمندی دانشی [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 69-88]
 • توانمندی دانشی تأثیر مدیریت دانش درانتقال فناوری با میانجی‌گری توانمندی تکنولوژیک وتوانمندی دانشی [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 69-88]
 • توانمندی‌های پویا طراحی مدل توانمندی های پویا برای کارکنان بانک سپه با رویکرد شایستگی [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 107-131]
 • توسعه ارائه مدل بومی برای ارتقاء سطح توسعه یافتگی استان سیستان و بلوچستان با رویکرد توسعه پایدار [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 117-143]
 • توسعه پایدار شناسایی و رتبه بندی مؤلفه های استراتژی بهره‌وری سبز با رویکرد FAHP (سازمان مترو تهران ) [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 167-191]
 • توسعه پایدار ارائه مدل بومی برای ارتقاء سطح توسعه یافتگی استان سیستان و بلوچستان با رویکرد توسعه پایدار [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 117-143]
 • توسعه تحلیل پوششی داده‌ها مدیریت تسهیلات اعتباری با استفاده از توسعه تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 53-74]
 • توسعه فرهنگ نوآوری شناسایی مکانیزم های توسعه فرهنگ نوآوری مورد مطالعه سه شرکت از گروه مپنا [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 223-250]
 • توسعه محصول جدید سرمایه فکری ، قابلیت یادگیری سازمانی و کارایی عملکرد توسعه محصول جدید در صنعت خودرو [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 57-74]
 • توسعه محصول جدید سیاستگذاری کلان برای معماری محصول در صنعت خودروسازی ابزاری برای طراحی یکپارچه [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 137-162]
 • توسعه مدیریت الکترونیک منابع انسانی ارائه مدلی برای توسعه مدیریت الکترونیک منابع انسانی در سازمانهای دولتی ایران [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 41-62]
 • توسعه منابع انسانی الگوی توسعه منابع انسانی در بخش دولتی استان کرمان در 1404 [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 135-155]
 • توفیق طلبی تعیین میزان توفیق طلبی و وجدان کاری کارکنان و پیش بینی آن از طریق پایبندی به رفتارهای اخلاقی [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 251-270]
 • تولید برق بازپردازی خط مشی های تولید برق با رویکرد مدیریت سبز (مطالعه تطبیقی کشورهای دانمارک، آلمان و ایران) [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 85-109]
 • تولید پایدار شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر در تحقق تولید پایدار با گذر از تولید صنعتی به‌سوی تولید اکولوژیک (مطالعه ی شرکت‌های تولیدی صنعتی بخش خصوصی استان سمنان) [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 177-201]
 • تولید پیوسته ارائه مدلی مفهومی برای بهینه سازی فرایند تولید پیوسته با بهره گیری از رویکرد تلفیقی روش سطح پاسخ و شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم های فرا ابتکاری [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 123-140]
 • تولید ترکیبی تبیین نقش انعطاف پذیری تولید در کلاس جهانی مطالعه موردی: گروه خودروسازی سایپا [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 99-120]
 • تولید درکلاس جهانی تبیین نقش انعطاف پذیری تولید در کلاس جهانی مطالعه موردی: گروه خودروسازی سایپا [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 99-120]

ث

 • ثبت اختراع طراحی مدل برنامه ریزی استراتژیک فناوری با رویکرد هوشمند ترکیبی [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 23-39]

ج

 • جامعه پذیری شناسایی و تبیین مدل رفتارهای شهروندی سازمانی در سازمان¬های دولتی [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 139-156]
 • جامعه‌پذیری هویت الگوی سیستمی مدیریت راهبردی هویت ملی [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 5-23]
 • جانشین‌پروری مدیریت مسیر شغلی و جانشین‌پروری: تبیین نقش تعدیل‌گری فرهنگ مربی‌گری [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 145-170]
 • جانشین پروری الگوی جامع استعداد یابی و جانشین پروری در نظام آموزش عالی استان سیستان وبلوچستان [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 251-276]
 • جبران خدمات بررسی و شناسایی مؤلفه‌های جبران خدمات نیروی انتظامی بر اساس مدل دستاورد کل [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 5-30]
 • جذابیت طراحی مدل برنامه ریزی استراتژیک فناوری با رویکرد هوشمند ترکیبی [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 23-39]
 • جذب استعدادها مدیریت استعدادها : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب و نگهداشت استعدادهای علمی [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 5-26]
 • جذب و انتخاب طراحی الگوی بنیادی سیستم مدیریت استعداد [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 161-188]
 • جریان های شکافنده سازمانی تحلیل و رتبه بندی عوامل مؤثر در ایجاد جریان های شکافندۀ سازمانی [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 59-82]
 • جهانی شدن گونه شناسی نظریه‌های بین‌المللی سازی نظام‌های نوآوری [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 33-60]
 • جو اخلاقی بررسی رابطه بین جو اخلاقی سازمانی و خلق دانش در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 183-208]
 • جوامع مجازی بررسی تأثیر عوامل اثرگذار بر اشتراک دانش در جوامع مجازی ایرانی [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 107-128]
 • جو روانشناختی کنکاشی پیرامون پیشآیندهای موثر بر فرایند شکلگیری پدیده بهروزی سازمانی (مورد مطالعه : سازمانهای دولتی) [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 5-24]

چ

 • چابکی دانشگاه کارآفرین ارایه الگوی چابکی در دانشگاه کارآفرین با رویکرد مدیریت دانش [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 185-204]
 • چابکی زنجیره تامین تدوین الگویی برای بررسی نقش زیرساخت‏های پویای مدیریت دانش بر ارتقاء بهره‏وری شرکت‏های دانش بنیان [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 91-114]
 • چابکی سازمان تبیین مدل توسعه قابلیت های فردی سرمایه انسانی با هدف چابک سازی بنگاههای کوچک و متوسط(مطالعه ای در شرکتهای مستقر در پارک علم و فنآوری دانشگاه تهران) [دوره 5، شماره 15، 1391، صفحه 27-44]
 • چابکی سازمانی بررسی رابطه فراموشی سازمانی هدفمند و چابکی سازمانی [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 103-120]
 • چابکی سازمانی چابکی سازمانی و هوش رقابتی در بانک‌های خصوصی و دولتی [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 141-160]
 • چابکی سازمانی ارزیابی اثر فرایندی و زیرساختی مدیریت دانش بر چابک سازی سازمان [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 27-52]
 • چابکی سازمانی رابطه بین مهارتهای مدیریت کوانتومی و قابلیتهای چابکی سازمانی از طریق نقش میانجی هوش سازمانی در دانشگاه‌های دولتی منتخب اصفهان [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 113-138]
 • چابکی سازمانی بررسی تأثیر یادگیری زدایی سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به متغیر میانجی چابکی سازمانی [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 243-265]
 • چابکی سازمانی ارایه الگوی چابکی در دانشگاه کارآفرین با رویکرد مدیریت دانش [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 185-204]
 • چابکی سرمایه انسانی تبیین مدل توسعه قابلیت های فردی سرمایه انسانی با هدف چابک سازی بنگاههای کوچک و متوسط(مطالعه ای در شرکتهای مستقر در پارک علم و فنآوری دانشگاه تهران) [دوره 5، شماره 15، 1391، صفحه 27-44]
 • چاپلوسی واکاوی پیش آیندهای فردی و موقعیتی موثر بر چاپلوسی و تأثیر آن بر پیشرفت شغلی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد) [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 5-25]
 • چارچوب کوبیت ارائه چارچوب نظری در ارزیابی بلوغ همسویی فناوری اطلاعات و کسب و کار [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 131-153]
 • چارچوب کوبیت رویکردی برای سنجش شکاف هم‌سویی راهبردی و حاکمیت فناوری-اطلاعات در حوزه سرویس‌های آموزش مجازی دانشگاه‌ها مبتنی بر یک روش تلفیقی (مورد مطالعه: دانشگاه شهید بهشتی) [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 105-129]
 • چرخه عمر کسب‌وکار مدلسازی عوامل موثر بر پایداری مدل های کسب و کار [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 111-134]

ح

 • حافظه سازمانی تبیین نقش دوسوتوانی سازمانی در تأثیرگذاری فرهنگ نوآور و حافظه سازمانی بر عملکرد توسعه محصول جدید [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 197-223]
 • حافظه ی سازمانی بررسی تأثیر یادگیری زدایی سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به متغیر میانجی چابکی سازمانی [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 243-265]
 • حاکمیت شرکتی مدلی برای کنترل راهبردی حاکمیت شرکتی با استفاده از استراتژی تئوری داده بنیاد کلاسیک [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 29-58]
 • حاکمیت فناوری اطلاعات رویکردی برای سنجش شکاف هم‌سویی راهبردی و حاکمیت فناوری-اطلاعات در حوزه سرویس‌های آموزش مجازی دانشگاه‌ها مبتنی بر یک روش تلفیقی (مورد مطالعه: دانشگاه شهید بهشتی) [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 105-129]
 • حاکمیت قانون تبیین عناصر محتوایی الگوی مدیریت عملکرد مبتنی بر حکمرانی خوب در بخش دولتی [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 187-210]
 • حداقل مربعات جزئی مدل هم آفرینی ارزش راهبردی در صنعت بانکداری ایران خلق ارزش در پارادایمی نوین [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 27-52]
 • حریمخصوصیاطلاعاتی الگوی صیانت از حریم‌ خصوصی ‌اطلاعاتی شهروندان در دولت الکترونیک برای کشورهای در حال توسعه [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 99-121]
 • حفظ و نگهداری استعدادها مدیریت استعدادها : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب و نگهداشت استعدادهای علمی [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 5-26]
 • حقوق‌شهروندی الگوی صیانت از حریم‌ خصوصی ‌اطلاعاتی شهروندان در دولت الکترونیک برای کشورهای در حال توسعه [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 99-121]
 • حقوق شهروندی بررسی نقش میانجی ادراک عدالت بر رابطه بین آگاهی از حقوق شهروندی و بروز رفتارهای شهروندی در سازمان [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 127-154]
 • حکمت مدل سازمان مربی گرا درصنعت بیمه ایران براساس عوامل منابع انسانی، زمینه های کسب و کار ونقش واسطه ای فرهنگ مربی گری [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 25-48]
 • حکمرانی خوب حکمرانی خوب و ارتقای سلامت نظام اداری؛ تبیین نقش دولت الکترونیک [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 203-222]
 • حکمرانی خوب تبیین عناصر محتوایی الگوی مدیریت عملکرد مبتنی بر حکمرانی خوب در بخش دولتی [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 187-210]
 • حکمرانی خوب مدیریت ارزش عمومی: پارادایم نوین در مدیریت دولتی بر پایه ارزش های عمومی [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 189-218]
 • حمایت سازمانی حمایت سازمانی و ارتباط آن با کیفیت زندگی کاری کارکنان اداره برق شهرستان زابل [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 97-116]
 • حمایت سازمانی ادراک‌شده نقش حمایت سازمانی ادراک‌شده در تعهد سازمانی کارکنان با میانجی‌گری بهداشت روانی [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 131-158]
 • حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه الگوی همکاری‌های فناورانه بین شرکت‌های زایشی دانشگاهی و صنایع مرتبط با حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 83-106]

خ

 • خبر طراحی و تبیین مدل سیاست گذاری خبری بر اساس مولفه های بنیادین در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 109-137]
 • خدمات ارائه مدل ارزیابی کیفیت خدمات دولت الکترونیکی [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 159-186]
 • خدمات الکترونیک شناسایی و اولویت‌بندی عوامل بازدارنده ی ارائه ی خدمات الکترونیک [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 233-256]
 • خدمات الکترونیکی ارائه مدل ارزیابی کیفیت خدمات دولت الکترونیکی [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 159-186]
 • خدمات بی سیم مطالعه و بررسی عوامل فرهنگی- اجتماعی موثر بر ارائه خدمات دولت سیار [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 87-103]
 • خدمات دولتی الگوی الزامات استقرار خدمات دولت الکترونیکی در بستر رسانه‌های اجتماعی: دولت الکترونیک 2.0 [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 149-170]
 • خدمات شهرالکترونیک شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات الکترونیک شهرداری مشهد از دیدگاه شهروندان [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 265-286]
 • خدمتگزاری بررسی رابطه معنویت محیط کاری و ادراک کارکنان از رهبری خدمتگزار [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 145-164]
 • خراسان جنوبی طراحی الگوی اکوسیستم کارآفرینی کسب و کارهای نوپای حوزه IT (مورد مطالعه: خراسان جنوبی) [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 59-84]
 • خرده فروشی آنلاین پیش زمینه ها و پیامدهای تجربه مشتریان در خرده فروشی های آنلاین ایرانی [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 313-336]
 • خصوصی¬سازی بررسی نقش واگذاری شرکت های دولتی در افزایش سودآوری و بازدهی آنها [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 49-72]
 • خطاهای پزشکی شناسایی و اولویت‌بندی شکاف‌های خدماتی موجود در بیمارستان‌‌های شهر تهران با استفاده از استانداردهای کنوریز [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 71-86]
 • خطرات بیمارستانی شناسایی و اولویت‌بندی شکاف‌های خدماتی موجود در بیمارستان‌‌های شهر تهران با استفاده از استانداردهای کنوریز [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 71-86]
 • خط مشی بازپردازی خط مشی های تولید برق با رویکرد مدیریت سبز (مطالعه تطبیقی کشورهای دانمارک، آلمان و ایران) [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 85-109]
 • خط‌مشی عمومی ارائه مدلی با رویکرد شبکه‌ای به خط‌مشی‌گذاری کارآفرینی [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 5-26]
 • خط مشی عمومی سلامت طراحی مدل خط‌مشی گذاری مبتنی بر شواهد در نظام سلامت ایران (پژوهشی کیفی) [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 5-24]
 • خط‌مشی گذاری ارائه مدلی با رویکرد شبکه‌ای به خط‌مشی‌گذاری کارآفرینی [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 5-26]
 • خط‌مشی گذاری عمومی طراحی مدل خط‌مشی گذاری مبتنی بر شواهد در نظام سلامت ایران (پژوهشی کیفی) [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 5-24]
 • خط‌مشی‌گذاری فرهنگی تبیین تقوا بعنوان معیار سنجش در خط‌مشی‌گذاری فرهنگی در پرتوی آیات قرآن [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 5-33]
 • خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد طراحی مدل خط‌مشی گذاری مبتنی بر شواهد در نظام سلامت ایران (پژوهشی کیفی) [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 5-24]
 • خط‌مشی‌های عمومی ارائه الگوی عوامل مؤثر بر مشارکت نخبگان در فرایند تدوین خط‌مشی‌‌‌های عمومی نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 37-67]
 • خلاقیت سازمانی بررسی رابطه مدیریت دانش و خلاقیت سازمانی با بهره‌وری کارکنان (مطالعه‌ی نیروگاه بخار ایرانشهر) [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 305-328]
 • خلق دانش بررسی رابطه بین جو اخلاقی سازمانی و خلق دانش در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 183-208]
 • خودکارآمدی شغلی طراحی مدل انطباق‌پذیری مسیر شغلی(مورد مطالعه: شرکت پتروشیمی شازند) [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 31-62]
 • خودکارآمدی عدالت ارائه الگوی پایبندی مدیران به قوانین عدالت سازمانی: تبین نقش محوری عوامل فردی و موقعیتی در سازمان‌های دولتی استان فارس [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 31-57]
 • خوشه¬بندی بهینه یابی سبد مصرف انرژی و خوشه بندی ساختمان های مسکونی با بهبود شبکه عصبی فازی با اوزان و معماریAHP [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 129-152]
 • خوشهبندی سلسلهمراتبی پیش‌بینی احتمال رویگردانی مشتریان در صنعت بانکداری ایران مورد مطالعه: یک بانک خصوصی ایرانی [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 57-82]
 • خوشه‌بندی فازی خوشه‌بندی مشتریان بر مبنای مدل RFM با استفاده از الگوریتم C-means فازی (مورد مطالعه: فروشگاه زنجیره ای رفاه شهر زاهدان) [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 251-276]
 • خوشه بندی کا- میانگین بخش بندی مشتریان بر اساس ارزش دوره عمر آنها با استفاده از داده کاوی بر مبنای مدل آر.اف.ام. (RFM) [دوره 5، شماره 15، 1391، صفحه 63-84]

د

 • دادگاه الکترونیکی شناسایی و اولویت‌بندی عوامل بازدارنده ی ارائه ی خدمات الکترونیک [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 233-256]
 • دادگستری شناسایی و اولویت‌بندی عوامل بازدارنده ی ارائه ی خدمات الکترونیک [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 233-256]
 • داده‌بنیاد ارائه الگوی تاب‌آوری سازمانی در شرکت‌های تولیدی با رویکرد داده بنیاد [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 111-134]
 • دادهکاوی پیش‌بینی احتمال رویگردانی مشتریان در صنعت بانکداری ایران مورد مطالعه: یک بانک خصوصی ایرانی [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 57-82]
 • داده کاوی کریسپ(CRISP) استفاده از مدل LRFM برای بخش‌بندی مشتریان براساس ارزش چرخه عمر آنها [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 119-140]
 • دانایی محوری بررسی رابطه مدیریت دانش با استرس شغلی بر اساس مدل HSE در اعضای هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 89-114]
 • دانش نقش مولفه¬های مدیریت دانش در پیش‌بینی مؤلفه‌های سلامت سازمانی (مورد مطالعه: اداره‌ی راه و شهرسازی جنوب استان سیستان و بلوچستان) [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 85-108]
 • دانش ارائه مدل سنجش تناسب شغل و شاغل مبتنی بر استعدادها (مورد مطالعه: مرکز آمار ایران) [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 5-34]
 • دانشگاه شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار یادگیری سیار در دانشگاه‌ها (موردمطالعه: دانشگاه سیستان و بلوچستان) [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 245-273]
 • دانشگاه‏های استعداد محور طراحی و تدوین مدل فرایند مدیریت استعداد اعضای هیات علمی برای دانشگاه های استعداد محور [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 5-27]
 • دانشگاه آزاد اسلامی شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد مدیریت بر مبنای ارزش [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 271-298]
 • دانشگاه سیستان و بلوچستان رابطه شایستگی‌های محوری با عملکرد مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 33-52]
 • دانشگاه علوم پزشکی بررسی رابطه بین جو اخلاقی سازمانی و خلق دانش در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 183-208]
 • دانشگاه علوم پزشکی زمینه‌های جذب نیروی انسانی در دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بیرجند [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 157-175]
 • دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بررسی پیشران‌های نگهداشت نیروی انسانی در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 271-294]
 • دانشگاه کارآفرین بررسی و تحلیل اثربخشی آموزش کارآفرینی در رشته های کارآفرینی با استفاده از مدل ماتریس رضایت [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 105-130]
 • دانشگاه کارآفرین ارائه مدل تجاری‌سازی ایده‌های کارآفرینانه در مراکز رشد (مطالعه دانشگاه‌ آزاد اسلامی قزوین) [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 63-88]
 • دانشگاه کارآفرین ارایه الگوی چابکی در دانشگاه کارآفرین با رویکرد مدیریت دانش [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 185-204]
 • دانشگاه محقق اردبیلی تاثیر نام گذاری تجاری داخلی بر نگرش های حمایتی نام تجاری، رضایت شغلی و قصد ماندن کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 223-249]
 • دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مدیریت استعدادها : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب و نگهداشت استعدادهای علمی [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 5-26]
 • دانشگاه های برتر ایران کشف و تبیین خوشه های اعضای هیأت علمی مهاجرت کرده براساس تحلیل عاملی دیدگاه درباره موانع نگهداشت سرمایه انسانی دانشگاه های برتر ایران [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 157-183]
 • دانشگر ICT بررسی ارتباط میان عوامل مؤثر بر ترک خدمت دانشگرانICT در صنعت ارتباطات همراه ایران با استفاده از متدولوژی نقشه‏های شناختی فازی [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 25-44]
 • درخت تصمیم فازی درخت تصمیم فازی ؛ رویکردی نوین در تدوین استراتژی [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 25-39]
 • درگیری شغلی نقش ویژگی‌های شخصیتی بر درگیری شغلی با میانجی‌گری کیفیت زندگی کاری [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 5-28]
 • درگیری شغلی بررسی رابطه فلات‌زدگی شغلی با درگیری شغلی با نقش میانجی گر تعهد سازمانی (مورد مطالعه: هلدینگ ساختمانی تراز پی‌ریز وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری) [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 135-160]
 • درگیری مثبت در کار مطالعه ی رابطه‌ی درگیری مثبت در کار و بهره‌وری دانش نیروی کار با نقش میانجی گر ساختار سازمانی [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 229-247]
 • دروغ سبز بررسی تأثیر دروغ سبز بر قصد خرید محصولات سبز (مطالعه مشتریان فروشگاه اینترنتی انتشارات اطلاعات) [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 67-85]
 • دستاورد کل بررسی و شناسایی مؤلفه‌های جبران خدمات نیروی انتظامی بر اساس مدل دستاورد کل [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 5-30]
 • دفاتر الکترونیک قضایی بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیک قضایی بر رضایتمندی شهروندان [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 153-174]
 • دگرگون سازی شغلی نقش اشتیاق شغلی،‏کنترل شغلی، رفتارهای نوآورانه و رهبری تحولی در پیش بینی دگرگون سازی شغلی [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 145-165]
 • دلبستگی کاری بررسی تأثیر رهبری زهرآگین بر دلبستگی کاری کارکنان در سازمان‌های دولتی [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 133-154]
 • دلفی فازی اعتباریابی ابعاد و مؤلفه‌های فرهنگ ریسک: کاربرد دلفی فازی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 5-31]
 • دوسوتوانی سازمانی تبیین نقش دوسوتوانی سازمانی در تأثیرگذاری فرهنگ نوآور و حافظه سازمانی بر عملکرد توسعه محصول جدید [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 197-223]
 • دولت الکترونیک شناسایی و رتبه بندی عوامل حیاتی موفقیت استقرار شهر الکترونیکی [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 61-82]
 • دولت الکترونیک بررسی تأثیر نگرش کارکنان بر استفاده از دولت الکترونیک در سازمان امور مالیاتی [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 25-45]
 • دولت الکترونیک شناسایی و اولویت‌بندی عوامل بازدارنده ی ارائه ی خدمات الکترونیک [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 233-256]
 • دولت الکترونیک حکمرانی خوب و ارتقای سلامت نظام اداری؛ تبیین نقش دولت الکترونیک [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 203-222]
 • دولت الکترونیک الگوی الزامات استقرار خدمات دولت الکترونیکی در بستر رسانه‌های اجتماعی: دولت الکترونیک 2.0 [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 149-170]
 • دولتالکترونیک الگوی صیانت از حریم‌ خصوصی ‌اطلاعاتی شهروندان در دولت الکترونیک برای کشورهای در حال توسعه [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 99-121]
 • دولت الکترونیکی ارائه مدل ارزیابی کیفیت خدمات دولت الکترونیکی [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 159-186]
 • دولت سیار مطالعه و بررسی عوامل فرهنگی- اجتماعی موثر بر ارائه خدمات دولت سیار [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 87-103]
 • دیمتل ارائه الگوی عوامل مؤثر بر مشارکت نخبگان در فرایند تدوین خط‌مشی‌‌‌های عمومی نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 37-67]
 • دیمتل فازی نمودار تأثیر برنامه‌ریزی راهبردی منابع انسانی آینده پژوهانه براساس رویکرد ترکیبی تغییر‌یافته رولند برگر-لایپزیک و تکنیک دیمتل فازی (مورد مطالعه: سازمان فنی و حرفه‌ای استان اصفهان) [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 209-239]
 • دیمتل فازی شناسایی عوامل حیاتی اثرگذار بر تشکیل سرمایه رهبری در محیط های دانشگاهی: کاربرد دیمتل فازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دینداری تحلیل نقش دینداری در تعالی معنویت در محیط کاری کارکنان [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 155-168]

ر

 • راهبرد آموزش مدیریت غفلت از راهبرد بنیانی آموزش مدیریت در کشور: اندیشه‌ی انتقادی [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 51-72]
 • راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات منابع انسانی ارائه مدلی برای توسعه مدیریت الکترونیک منابع انسانی در سازمانهای دولتی ایران [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 41-62]
 • رتبه‌بندی بررسی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر مدل سازمان تحول‌گرا در سازمان آموزش ‌و پرورش(مطالعه ی آموزش ‌و پرورش استان فارس) [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 29-50]
 • رتبه‌بندی رتبه‌بندی مولفه‌های کارآفرینانه اقتصاد مقاومتی با استفاده از AHP: ارئه مدل کارآفرینی مناسبِ اقتصاد مقاومتی [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 237-260]
 • رتبه‌بندی اعتباری مدیریت تسهیلات اعتباری با استفاده از توسعه تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 53-74]
 • رتبه‌بندی دانشگا‌هها بررسی انتقادی مدیریت دانشگاه‌ها در دستیابی به رتبه برتر در رتبه بندی های جهانی [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 219-243]
 • رتبه‌بندی‌های جهانی بررسی انتقادی مدیریت دانشگاه‌ها در دستیابی به رتبه برتر در رتبه بندی های جهانی [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 219-243]
 • رسانه طراحی و تبیین مدل سیاست گذاری خبری بر اساس مولفه های بنیادین در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 109-137]
 • رسانه اجتماعی الگوی الزامات استقرار خدمات دولت الکترونیکی در بستر رسانه‌های اجتماعی: دولت الکترونیک 2.0 [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 149-170]
 • رشد اقتصادی مدیریت توسعه و رشد اقتصادی در ایران؛ تحلیلی بر تنگناهای رشد با رویکرد داده بنیاد [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 247-270]
 • رشد و یادگیری ارزیابی عملکرد شعب بانک مهر اقتصاد بر اساس رویکرد BSC وANP (مطالعه شعب بانک مهر اقتصاد استان سیستان و بلوچستان) [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 195-220]
 • رضایت تبیین مدل چهار مرحله ای خلق وفاداری از طریق متغیرهای موثر در مدیریت ارتباط با مشتری [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 53-67]
 • رضایت طراحی الگوی طفره‌روی سازمانی و تأثیر آن برعملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 241-265]
 • رضایت از زندگی تأثیر رهبری اخلاقی بر رضایت از زندگی و شادکامی با نقش میانجی رضایت شغلی مورد: بیمارستان های خصوصی شهر مشهد [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 171-196]
 • رضایت الکترونیکی الگوی شناسایی عوامل مؤثر بر فرآیند شکل گیری وفاداری مشتریان فروشگاههای الکترونیکی [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 95-110]
 • رضایت سبز بررسی تأثیر دروغ سبز بر قصد خرید محصولات سبز (مطالعه مشتریان فروشگاه اینترنتی انتشارات اطلاعات) [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 67-85]
 • رضایت شغلی تأثیر رهبری اخلاقی بر رضایت از زندگی و شادکامی با نقش میانجی رضایت شغلی مورد: بیمارستان های خصوصی شهر مشهد [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 171-196]
 • رضایت شغلی کارکنان تاثیر نام گذاری تجاری داخلی بر نگرش های حمایتی نام تجاری، رضایت شغلی و قصد ماندن کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 223-249]
 • رضایت مشتری تأثیر کیفیت رابطه با مشتری بر کیفیت ادراک شده و وفاداری مشتریان مورد مطالعه: هتل های پنج ستاره کلان شهر مشهد [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 83-101]
 • رضایت مشتری بررسی و سنجش رابطه اخلاق کسب و کار و رضایت مشتری [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 87-105]
 • رضایتمندی شهروندان بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیک قضایی بر رضایتمندی شهروندان [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 153-174]
 • رفتار اشتراک دانش تحلیل نقش مکانیزم های یادگیری سازمانی در رفتار اشتراک دانش [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 153-180]
 • رفتار سازمانی سنجش اثربخشی به کارگیری تلفن همراه در آموزش‌های رفتاری [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 35-56]
 • رفتار سرمایه‏گذاران تحلیل اثرات مدیریت دانش بر نگرش و رفتار سرمایه‏گذاران [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 5-33]
 • رفتار شهروندی کنکاشی پیرامون پیشآیندهای موثر بر فرایند شکلگیری پدیده بهروزی سازمانی (مورد مطالعه : سازمانهای دولتی) [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 5-24]
 • رفتار شهروندی نقش رهبری تحولی مدیران در توسعه‌ی رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 47-72]
 • رفتار شهروندی بررسی نقش میانجی ادراک عدالت بر رابطه بین آگاهی از حقوق شهروندی و بروز رفتارهای شهروندی در سازمان [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 127-154]
 • رفتار شهروندی برند بررسی رابطه بین اعتماد برند و رفتار شهروندی برند با توجه به نقش میانجی تعهد برند در حوزه کارآفرینی [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 27-42]
 • رفتار شهروندی سازمانی تبیین الگوی رابطة بین تنیدگی و رفتار شهروندی سازمانی با رویکرد فراتحلیل [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 29-52]
 • رفتار شهروندی سازمانی تأملی بر ارتقاء تسهیم دانش در پرتو رفتار شهروندی سازمانی(مورد مطالعه: وزارتخانه مسکن و شهرسازی و وزارتخانه راه و ترابری) [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 63-84]
 • رفتار شهروندی سازمانی بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی، مدیریت کیفیت جامع و عملکرد شرکتهای صنعتی استان تهران [دوره 5، شماره 16، 1391، صفحه 99-117]
 • رفتار شهروندی سازمانی گونه شناسی تجانس نقش عاملیت/خادمیت مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره و تأثیر آن بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در شرکتهای صنایع غذایی [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 41-59]
 • رفتار شهروندی سازمانی تبیین نقش عدالت سازمانی و مؤلفه های آن بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان از طریق سیستم استنتاج علّی [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 119-144]
 • رفتار شهروندی سازمانی پیش‌بینی مؤلفه‌های رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در پرتو رهبری معنوی مدیران [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 75-98]
 • رفتار شهروندی سازمانی تأثیر رهبری اصیل بر رفتار شهروندی سازمانی: نقش میانجی‌گری انگیزش شغلی کارکنان [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 243-266]
 • رفتار شهروندی سازمانی تبیین نقش انگیزه خدمت رسانی عمومی در رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی تعهد سازمانی (مطالعه ی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان) [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 241-264]
 • رفتار شهروندی سازمانی (OCB) مدلی برای مطالعه رفتار شهروندی عمومی، معنویت و رفتار شهروندی سازمانی در بخش دولتی ایران(پژوهشی درشرکت سهامی بیمه ایران) [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 107-128]
 • رفتار شهروندی عمومی (GCB) مدلی برای مطالعه رفتار شهروندی عمومی، معنویت و رفتار شهروندی سازمانی در بخش دولتی ایران(پژوهشی درشرکت سهامی بیمه ایران) [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 107-128]
 • رفتار کارآفرینی گرایی صادراتی نقش رفتار کارآفرینی گرایی صادراتی در ارتقای عملکرد صادراتی بنگاه ها با تبیین نقش میانجی کسب مزیت رقابتی [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 169-193]
 • رفتار مصرف‌کننده نقش بازاریابی رابطه مند و ابعاد آن در رفتار مصرف‌کننده و قدردانی از مشتری در نمایندگی‌های گروه خودروسازی سایپا [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 217-240]
 • رفتارنابهنجارسازمانی مدلسازی علل رفتار نابهنجار سازمانی [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 69-94]
 • رفتارهای اخلاقی تعیین میزان توفیق طلبی و وجدان کاری کارکنان و پیش بینی آن از طریق پایبندی به رفتارهای اخلاقی [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 251-270]
 • رفتارهای انحرافی ارائه الگویی از پیشایندهای رفتارهای انحرافی کارکنان با استفاده از روش فراترکیب [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 5-30]
 • رفتارهای شهروندی سازمانی شناسایی و تبیین مدل رفتارهای شهروندی سازمانی در سازمان¬های دولتی [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 139-156]
 • رفتار های ضد شهروندی شناسایی و تبیین مدل رفتارهای شهروندی سازمانی در سازمان¬های دولتی [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 139-156]
 • رفتارهای فرا نقشی تأملی بر ارتقاء تسهیم دانش در پرتو رفتار شهروندی سازمانی(مورد مطالعه: وزارتخانه مسکن و شهرسازی و وزارتخانه راه و ترابری) [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 63-84]
 • رفتارهای مثبت‌گرا بررسی تأثیر رفتارهای مثبت‌گرا و بدبینانه بر نگرش شغلی و سازمانی [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 139-166]
 • رفتارهای نوآورانه نقش اشتیاق شغلی،‏کنترل شغلی، رفتارهای نوآورانه و رهبری تحولی در پیش بینی دگرگون سازی شغلی [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 145-165]
 • رقابت بانکها الگوی ساختاری تأثیر بانکداری الکترونیک بر افزایش توان رقابتی بانک ها(مطالعه‌ی پنج بانک منتخب شهر تهران) [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 135-156]
 • رقابت پذیری برند تأثیر عملکرد برند بر رقابت پذیری برند با تبیین نقش فرصت طلبی فناورانه [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 159-182]
 • رقابت تهاجمی بررسی رابطه کارآفرینی سازمانی و عملکرد تجاری شرکت ‏پتروشیمی تبریز [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 121-138]
 • رقابت ناقص سنجش رشد بهره وری عوامل تولید در صنایع کارخانه ای ایران [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 121-144]
 • رهبری بررسی نقش رهبری معنوی در هویت‌یابی سازمانی [دوره 5، شماره 16، 1391، صفحه 39-63]
 • رهبری تحلیل نقش رهبری خدمتگزار در کارآفرینی سازمانی [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 27-44]
 • رهبری شناسایی عوامل حیاتی اثرگذار بر تشکیل سرمایه رهبری در محیط های دانشگاهی: کاربرد دیمتل فازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رهبری اخلاقی تأثیر رهبری اخلاقی بر رضایت از زندگی و شادکامی با نقش میانجی رضایت شغلی مورد: بیمارستان های خصوصی شهر مشهد [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 171-196]
 • رهبری اصیل تبیین نقش رهبری اصیل در فراموشی سازمانی هدفمند با توجه به نقش میانجی توانمندسازی کارکنان [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 89-115]
 • رهبری اصیل تأثیر رهبری اصیل بر رفتار شهروندی سازمانی: نقش میانجی‌گری انگیزش شغلی کارکنان [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 243-266]
 • رهبری پیچیدگی فهم کیفیت تعامل سازه های رهبری پیچیدگی و سازمان اجتماعی از دیدگاهی مبتنی بر علوم پیچیده [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 307-334]
 • رهبری تحول‌آفرین نقش رهبری تحولی مدیران در توسعه‌ی رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 47-72]
 • رهبری تحول‌آفرین بررسی تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر نگرش‌های شغلی با میانجی‌گری توانمندسازی روان‌شناختی [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 157-180]
 • رهبری تحول آفرین طراحی مدل تأثیر سبک رهبری بر فراموشی سازمانی هدفمند و عملکرد سازمانی با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 75-96]
 • رهبری تحول‌گرا نقش رهبری تحول‌گرا در تسهیل فرایند پیاده‌سازی استراتژی [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 161-180]
 • رهبری تحول گرای موثق شناسایی آموزه¬های دینی مؤثر بر شکل¬گیری رهبری تحول¬گرای موثق (ATL) بر اساس مطالعه تطبیقی متون اسلامی و غربی (با استفاده از تکنیک دلفی فازی) [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 109-133]
 • رهبری تحولی نقش اشتیاق شغلی،‏کنترل شغلی، رفتارهای نوآورانه و رهبری تحولی در پیش بینی دگرگون سازی شغلی [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 145-165]
 • رهبری خدمتگزار بررسی رابطه معنویت محیط کاری و ادراک کارکنان از رهبری خدمتگزار [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 145-164]
 • رهبری خدمتگزار تحلیل نقش رهبری خدمتگزار در کارآفرینی سازمانی [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 27-44]
 • رهبری دانشگاهی – کارآفرینی مدیر- مدل همبستگی بنیادی رهبری دانشگاهی بر پایه کارآفرینی مدیر [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 165-189]
 • رهبری زهرآگین بررسی تأثیر رهبری زهرآگین بر دلبستگی کاری کارکنان در سازمان‌های دولتی [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 133-154]
 • رهبری شاهد مطالعه اکتشافی آئین رهبری فرماندهان شهید با استفاده از نظریه مبنائی [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 53-70]
 • رهبری مبادله ای طراحی مدل تأثیر سبک رهبری بر فراموشی سازمانی هدفمند و عملکرد سازمانی با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 75-96]
 • رهبری معنوی بررسی نقش رهبری معنوی در هویت‌یابی سازمانی [دوره 5، شماره 16، 1391، صفحه 39-63]
 • رهبری معنوی بررسی تأثیر رهبری معنوی بر سلامت سازمانی (مطالعه‌ای در بین کارکنان سازمان تأمین اجتماعی زاهدان) [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 135-156]
 • رهبری معنوی بررسی اثر رهبری معنوی بر عدالت سازمانی از طریق نقش واسط سلامت معنوی [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 5-22]
 • رهبری معنوی پیش‌بینی مؤلفه‌های رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در پرتو رهبری معنوی مدیران [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 75-98]
 • رهبری معنوی مفهوم‌سازی و اعتبارسنجی مولفه‌ها و ویژگی‌های رهبری معنوی در دانشگاه‎های شمال شرق ایران [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 31-54]
 • رهبری هوشمند بررسی تأثیر رهبری هوشمند بر عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه‏های دولتی شهر زاهدان با نقش میانجی تفکر انتقادی [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 61-83]
 • روابط ارزش‏آفرین هم ‏آفرینی ارزش در بانکداری ایران: تحلیل عناصر و روابط خلق ارزش [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 95-122]
 • روابط بین شرکت‌ها شناسایی الگوی همکاری رقابت در صنعت خودروسازی ایران بر اساس رویکرد سیستمی: مورد مطالعه شرکت ایران خودرو [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 275-306]
 • روابط دانشگاه-صنعت تحلیل ارتباط دانشگاه و صنعت از دیدگاه بازاریابی رابطه مند با رویکرد معادلات ساختاری [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 181-210]
 • روابط مبتنی بر اعتماد نقش روابط مبتنی بر اعتماد در پیش بینی و تبیین فرهنگ مطلوب مربی گری (مورد مطالعه:شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان) [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 31-58]
 • روابط مبتنی بر همکاری تحلیل انواع شبکه های همکاری در فرایند نوآوری دفاعی [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 5-30]
 • روان رنجوری بررسی رابطه بین عوامل شخصیتی و سکوت کارکنان دانشی [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 65-83]
 • روانشناسی مثبت‌گرا واکاوی افتخار سازمانی: طراحی سنجه‌ای پژوهشی و اعتبارسنجی آن [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 35-59]
 • روش پژوهش‌ترکیبی مدلسازی علل رفتار نابهنجار سازمانی [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 69-94]
 • روش تحقیق آمیخته مدل هم آفرینی ارزش راهبردی در صنعت بانکداری ایران خلق ارزش در پارادایمی نوین [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 27-52]
 • روش داده بنیاد مدیریت توسعه و رشد اقتصادی در ایران؛ تحلیلی بر تنگناهای رشد با رویکرد داده بنیاد [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 247-270]
 • روش سطح پاسخ ارائه مدلی مفهومی برای بهینه سازی فرایند تولید پیوسته با بهره گیری از رویکرد تلفیقی روش سطح پاسخ و شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم های فرا ابتکاری [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 123-140]
 • روش کیو کاربرد روش کیو در شناخت الگوهای ذهنی: ارزش گذاری عوامل بهره‏وری منابع انسانی از دیدگاه اعضای هیات علمی [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 5-28]
 • روش کیو کشف و تبیین خوشه های اعضای هیأت علمی مهاجرت کرده براساس تحلیل عاملی دیدگاه درباره موانع نگهداشت سرمایه انسانی دانشگاه های برتر ایران [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 157-183]
 • رویکرد آمیخته طراحی مدل بلوغ مدیریت دانش در کلاس جهانی بر اساس مدل تعالی: یک رویکرد آمیخته [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 79-107]
 • رویکرد اقتضایی کشف عوامل اقتضایی مدیریت استراتژیک منابع انسانی و شناخت اقدامات اثربخش منابع انسانی [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 89-116]
 • رویکرد ترکیبی SWOT-AHP شناسایی و اولویت بندی راهبردهای توسعه گردشگری در منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار با رویکرد ترکیبی SWOT-AHP [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 121-144]
 • رویکرد ترکیبی تغییر یافته رولندبرگر و لایپزیک نمودار تأثیر برنامه‌ریزی راهبردی منابع انسانی آینده پژوهانه براساس رویکرد ترکیبی تغییر‌یافته رولند برگر-لایپزیک و تکنیک دیمتل فازی (مورد مطالعه: سازمان فنی و حرفه‌ای استان اصفهان) [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 209-239]
 • رویکرد حداقل مربعات جزیی طراحی و تبیین مدل تأثیرگذاری وظایف مدیریت منابع انسانی بر بازارگرایی عملکرد سازمانی [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 85-106]
 • رویکرد خبره محور تفسیری طراحی نظام انگیزه‏ ی خدمت ‏رسانی عمومی در بخش دولتی ایران با رویکرد خبره محور تفسیری [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 5-25]
 • رویکرد راهبردی رویکرد راهبردی به نگهداشت نیروی انسانی در آموزش عالی استان خراسان جنوبی [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 137-153]
 • رویکرد سیستمی بررسی تأثیر سیستم کاری تعهد بالا بر تسهیم دانش و نوآوری سازمانی [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 23-44]
 • رویکرد سیستمی شناسایی الگوی همکاری رقابت در صنعت خودروسازی ایران بر اساس رویکرد سیستمی: مورد مطالعه شرکت ایران خودرو [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 275-306]
 • رویکرد شایستگی طراحی مدل توانمندی های پویا برای کارکنان بانک سپه با رویکرد شایستگی [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 107-131]
 • رویکرد شبکه‌ای ارائه مدلی با رویکرد شبکه‌ای به خط‌مشی‌گذاری کارآفرینی [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 5-26]
 • رویکرد فازی مدل تصمیم گیری گروهی چند معیاره فازی برای غربال سازی عوامل استراتژیک ماتریس SWOT [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 73-94]
 • رویکرد فازی مدلی برای ارزیابی عملکرد شرکت های فنآوری اطلاعات مبتنی بر تکنیک های کارت امتیازی متوازن، غربال سازی فازی، فرآیند تحلیل شبکه ای فازی و بهینه سازی چند معیاره و راه حل توافقی [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 51-82]
 • رویکرد فراتحلیل تبیین الگوی رابطة بین تنیدگی و رفتار شهروندی سازمانی با رویکرد فراتحلیل [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 29-52]
 • رویکردهای مدیریت منابع انسانی کشف عوامل اقتضایی مدیریت استراتژیک منابع انسانی و شناخت اقدامات اثربخش منابع انسانی [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 89-116]
 • رویکردهای مدیریتی بررسی رویکردهای مدیریتی بهره‌برداری منابع آب منطقه سیستان با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 73-98]
 • رویکرد همراستایی راهبردی رویکرد همراستایی راهبردی و بلوغ متوازن در استقرار اثربخش مدیریت دانش [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 61-84]
 • ریسک اعتباریابی ابعاد و مؤلفه‌های فرهنگ ریسک: کاربرد دلفی فازی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 5-31]
 • ریسک ادراک شده توسعه مدل تصویر ذهنی از ایران به عنوان یک مقصد گردشگری: رویکرد پژوهش ترکیبی [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 139-166]
 • ریسک اعتباری اعتبارسنجی مشتریان بانک با استفاده از رویکرد امتیازدهی اعتباری:مطالعه موردی شعب بانک سپه در زاهدان [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 135-152]

ز

 • زاهدان تعیین میزان توفیق طلبی و وجدان کاری کارکنان و پیش بینی آن از طریق پایبندی به رفتارهای اخلاقی [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 251-270]
 • زنجیره تأمین خدمات طراحی مدل مدیریت زنجیره ی تأمین خدمات با رویکرد نظریه داده بنیاد [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 5-32]
 • زنجیره مارکوف پیش‌بینی احتمال رویگردانی مشتریان در صنعت بانکداری ایران مورد مطالعه: یک بانک خصوصی ایرانی [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 57-82]
 • زیرساخت ارزیابی اثر فرایندی و زیرساختی مدیریت دانش بر چابک سازی سازمان [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 27-52]
 • زیرساخت فناوری اطلاعات شناسایی و رتبه بندی عوامل حیاتی موفقیت استقرار شهر الکترونیکی [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 61-82]
 • زیرساخت ها شکل گیری خط مشی در حوزه سلامت نظام اداری در ایران [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 5-34]
 • زیرساخت های مدیریت دانش تدوین الگویی برای بررسی نقش زیرساخت‏های پویای مدیریت دانش بر ارتقاء بهره‏وری شرکت‏های دانش بنیان [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 91-114]
 • زیست دارو مطالعه پیشرانه های قابلیت ائتلاف استراتژیک در سطح بنگاه؛ مورد صنعت زیست داروئی [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 45-70]
 • زیست فناوری مطالعه پیشرانه های قابلیت ائتلاف استراتژیک در سطح بنگاه؛ مورد صنعت زیست داروئی [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 45-70]

س

 • ساختار جامع استراتژی مقایسه تطبیقی ساختار استراتژی‌های عمومی سازمان و ارائه یک ساختار جامع [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 129-155]
 • ساختاردهی به مسئله تحلیل راهبردی کیفیت خدمات بر اساس رویکرد ساخت‏دهی مسئله مبتنی بر تلفیق تحلیل روابط خاکستری فازی(FGRA) و روش SWOT(مطالعه موردی: شهرداری منطقه 3 شهرستان یزد) [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 5-25]
 • ساختاردهی به مسئله کاربرد نگاشت شناختی فازی به منظور طراحی ساختار علّی و تحلیل توانمندسازهای مدیریت زنجیره تامین پایدار در صنعت پتروشیمی [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 5-29]
 • ساختار سازمانی بررسی عوامل تسهیل کننده مدیریت دانش در سازمان مدیریت بحران [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 95-119]
 • ساختار سازمانی مطالعه ی رابطه‌ی درگیری مثبت در کار و بهره‌وری دانش نیروی کار با نقش میانجی گر ساختار سازمانی [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 229-247]
 • ساختارسازمانی طراحی ساختار سازمانی تحت محیط فازی تصمیم گیری گروهی (مطالعه موردی: یکی از مراکز تحقیقاتی صنعت هوایی) [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 141-165]
 • ساختمان¬های مسکونی بهینه یابی سبد مصرف انرژی و خوشه بندی ساختمان های مسکونی با بهبود شبکه عصبی فازی با اوزان و معماریAHP [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 129-152]
 • ساخت و تامین قطعه تدوین شاخص های شناسائی استعدادها در مشاغل استراتژیک شرکت ساپکو (مورد مطالعه : حوزه ساخت و تامین قطعه) [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 97-119]
 • سازگاری بررسی رابطه بین عوامل شخصیتی و سکوت کارکنان دانشی [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 65-83]
 • سازمان طراحی مدل سازمان معنویت گرا درآموزش عالی ایران [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 5-24]
 • سازمان آموزش ‌و پرورش بررسی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر مدل سازمان تحول‌گرا در سازمان آموزش ‌و پرورش(مطالعه ی آموزش ‌و پرورش استان فارس) [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 29-50]
 • سازمان اجتماعی فهم کیفیت تعامل سازه های رهبری پیچیدگی و سازمان اجتماعی از دیدگاهی مبتنی بر علوم پیچیده [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 307-334]
 • سازمان برنامهوبودجه مدلسازی علل رفتار نابهنجار سازمانی [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 69-94]
 • سازمان تحول‌گرا بررسی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر مدل سازمان تحول‌گرا در سازمان آموزش ‌و پرورش(مطالعه ی آموزش ‌و پرورش استان فارس) [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 29-50]
 • سازمان دانا مدل سازمان مربی گرا درصنعت بیمه ایران براساس عوامل منابع انسانی، زمینه های کسب و کار ونقش واسطه ای فرهنگ مربی گری [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 25-48]
 • سازمان شاد بررسی اثر مشارکت در تصمیم گیری گروهی بر سازمان شاد با فرض متغیر میانجی اعتماد سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه پیام نور استان خوزستان) [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 187-204]
 • سازمان فنی و حرفه‌ای رابطه اخلاق حرفه‌ای با کفایت اجتماعی و عملکرد شغلی مطالعه ی کارکنان سازمان فنی و حرفه ای شهرستان زاهدان [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 113-134]
 • سازمان مربی گرا مدل سازمان مربی گرا درصنعت بیمه ایران براساس عوامل منابع انسانی، زمینه های کسب و کار ونقش واسطه ای فرهنگ مربی گری [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 25-48]
 • سازمان معنویت¬گرا طراحی مدل سازمان معنویت گرا درآموزش عالی ایران [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 5-24]
 • سازمانهای خدماتی طراحی الگوی پیاده سازی کارآمد نظام مدیریت عملکرد در سازمانهای خدماتی [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 5-31]
 • سازمان‌های دولتی بررسی تأثیر رهبری زهرآگین بر دلبستگی کاری کارکنان در سازمان‌های دولتی [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 133-154]
 • سازمان های دولتی شناسایی شاخص های موثر بر شهروندی با تاکید بر ارتقای مردم سالاری در سازمان های دولتی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 179-199]
 • سازمانهای دولتی ارائه مدلی برای توسعه مدیریت الکترونیک منابع انسانی در سازمانهای دولتی ایران [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 41-62]
 • سامانه الکترونیک قضایی بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیک قضایی بر رضایتمندی شهروندان [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 153-174]
 • سبک رهبری نقش رهبری تحول‌گرا در تسهیل فرایند پیاده‌سازی استراتژی [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 161-180]
 • سرسختی شغلی طراحی مدل انطباق‌پذیری مسیر شغلی(مورد مطالعه: شرکت پتروشیمی شازند) [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 31-62]
 • سرمایه اجتماعی بررسی تأثیر عدالت زبانی مدیران سازمان‌های دولتی بر سرمایه اجتماعی با میانجی‌گری اعتماد عمومی (مورد مطالعه: ادارات کل استان خراسان جنوبی) [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 299-324]
 • سرمایه اجتماعی بهبود فرایندهای نظام مدیریت استعداد در پرتو سرمایه اجتماعی [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 191-215]
 • سرمایه اجتماعی تأثیر سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی روان شناختی با نقش میانجی سرمایه فکری [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 237-259]
 • سرمایه انسانی تبیین مدل توسعه قابلیت های فردی سرمایه انسانی با هدف چابک سازی بنگاههای کوچک و متوسط(مطالعه ای در شرکتهای مستقر در پارک علم و فنآوری دانشگاه تهران) [دوره 5، شماره 15، 1391، صفحه 27-44]
 • سرمایه انسانی واکاوی ویژگی‌های مدیران سرمایه‌گذاری موفق در ایران:رویکرد سرمایه انسانی [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 85-112]
 • سرمایه رهبری شناسایی عوامل حیاتی اثرگذار بر تشکیل سرمایه رهبری در محیط های دانشگاهی: کاربرد دیمتل فازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سرمایه روانشناختی مثبت کنکاشی پیرامون پیشآیندهای موثر بر فرایند شکلگیری پدیده بهروزی سازمانی (مورد مطالعه : سازمانهای دولتی) [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 5-24]
 • سرمایه فکری نقش تعدیل‌کننده فرایند یادگیری در رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی [دوره 5، شماره 16، 1391، صفحه 135-161]
 • سرمایه فکری سرمایه فکری ، قابلیت یادگیری سازمانی و کارایی عملکرد توسعه محصول جدید در صنعت خودرو [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 57-74]
 • سرمایه فکری تأثیر سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی روان شناختی با نقش میانجی سرمایه فکری [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 237-259]
 • سرمایه گذاری رتبه بندی اولویت های سرمایه گذاری صنعتی در استان سیستان و بلوچستان [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 107-129]
 • سروکوال تحلیل راهبردی کیفیت خدمات بر اساس رویکرد ساخت‏دهی مسئله مبتنی بر تلفیق تحلیل روابط خاکستری فازی(FGRA) و روش SWOT(مطالعه موردی: شهرداری منطقه 3 شهرستان یزد) [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 5-25]
 • سطح بلوغ هم‌سویی رویکردی برای سنجش شکاف هم‌سویی راهبردی و حاکمیت فناوری-اطلاعات در حوزه سرویس‌های آموزش مجازی دانشگاه‌ها مبتنی بر یک روش تلفیقی (مورد مطالعه: دانشگاه شهید بهشتی) [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 105-129]
 • سکوت بررسی رابطه بین عوامل شخصیتی و سکوت کارکنان دانشی [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 65-83]
 • سلامت اداری حکمرانی خوب و ارتقای سلامت نظام اداری؛ تبیین نقش دولت الکترونیک [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 203-222]
 • سلامت سازمانی نقش مولفه¬های مدیریت دانش در پیش‌بینی مؤلفه‌های سلامت سازمانی (مورد مطالعه: اداره‌ی راه و شهرسازی جنوب استان سیستان و بلوچستان) [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 85-108]
 • سلامت سازمانی بررسی تأثیر رهبری معنوی بر سلامت سازمانی (مطالعه‌ای در بین کارکنان سازمان تأمین اجتماعی زاهدان) [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 135-156]
 • سلامت معنوی بررسی اثر رهبری معنوی بر عدالت سازمانی از طریق نقش واسط سلامت معنوی [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 5-22]
 • سلامت نظام اداری شکل گیری خط مشی در حوزه سلامت نظام اداری در ایران [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 5-34]
 • سناریوپردازی ارائه الگوی نظام مند برای انتخاب راهبرد استوار با رویکرد آینده پژوهانه [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 87-112]
 • سناریونگاری طراحی مدلی برای سناریونگاری بر اساس شناسایی عوامل کلیدی و تجزیه و تحلیل فعل و انفعالات بازیگران کلیدی [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 61-90]
 • سناریوویزارد طراحی مدلی برای سناریونگاری بر اساس شناسایی عوامل کلیدی و تجزیه و تحلیل فعل و انفعالات بازیگران کلیدی [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 61-90]
 • سنجش اثربخشی سنجش اثربخشی به کارگیری تلفن همراه در آموزش‌های رفتاری [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 35-56]
 • سنجش رضایت مشتری ارائه مدلی جهت محاسبه کارایی واحدهای فناوری اطلاعات بانکی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (مطالعه موردی ادارات خدمات انفورماتیک مدیریتهای شعب بانک ملت) [دوره 5، شماره 16، 1391، صفحه 119-134]
 • سنجش ریسک‌های منابع انسانی مدیریت ریسک منابع انسانی: کاربرد رویکرد آمیخته [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 73-96]
 • سهم فناوری اطلاعات در کسب و کار چارچوب اندازه گیری ارزش کسب وکار فناوری اطلاعات [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 35-62]
 • سهولت استفاده بررسی تأثیر نگرش کارکنان بر استفاده از دولت الکترونیک در سازمان امور مالیاتی [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 25-45]
 • سودآوری بررسی نقش واگذاری شرکت های دولتی در افزایش سودآوری و بازدهی آنها [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 49-72]
 • سودمندی استفاده بررسی تأثیر نگرش کارکنان بر استفاده از دولت الکترونیک در سازمان امور مالیاتی [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 25-45]
 • سوگیری مفهوم سازی وکشف مولفه‌های تعصب گرایی در سازمان با رویکرد داده بنیاد [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 85-110]
 • سیاستگذاری طراحی و تبیین مدل سیاست گذاری خبری بر اساس مولفه های بنیادین در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 109-137]
 • سیاستگذاری خبری طراحی و تبیین مدل سیاست گذاری خبری بر اساس مولفه های بنیادین در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 109-137]
 • سیرت بررسی تأثیر سیرت نیکوی مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان (مورد مطالعه : دانشگاه اصفهان) [دوره 5، شماره 15، 1391، صفحه 45-62]
 • سیرت نیکو بررسی تأثیر سیرت نیکوی مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان (مورد مطالعه : دانشگاه اصفهان) [دوره 5، شماره 15، 1391، صفحه 45-62]
 • سیستم ERP ارزیابی اثرات استقرار سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی بر نوآوری سازمان [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 57-74]
 • سیستم استنتاج فازی ارائه یک سیستم خبره فازی جهت تدوین استراتژی منابع انسانی [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 91-112]
 • سیستم استنتاج فازی عصبی-تطبیقی (ANFIS) طراحی مدل پیش‌بینی و ارزیابی ظرفیت نوآوری شرکت‌های دانش‌بنیان با رویکرد استنتاج فازی عصبی- تطبیقی(ANFIS) [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 55-84]
 • سیستم کاری تعهد بالا بررسی تأثیر سیستم کاری تعهد بالا بر تسهیم دانش و نوآوری سازمانی [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 23-44]
 • سیستم مدیریت امنیت اطلاعات بررسی تأثیر پیاده سازی ISMS و ITIL بر ارتقاء سیستم های اطلاعاتی و تداوم خدمات فناوری اطلاعات [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 225-249]
 • سیستم نوآوری گونه شناسی نظریه‌های بین‌المللی سازی نظام‌های نوآوری [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 33-60]
 • سیستم‌های اطلاعات منابع انسانی تبیین رابطه بین سیستم های اطلاعات منابع انسانی و اثربخشی مدیریت منابع انسانی [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 131-152]
 • سیستم های اطلاعاتی بررسی تأثیر عوامل شناختی و اجتماعی بر بهره برداری از سیستم های اطلاعاتی و عملکرد کاربران(مطالعه صنعت خودروسازی ایران) [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 25-46]
 • سیستم های اطلاعاتی بررسی تأثیر پیاده سازی ISMS و ITIL بر ارتقاء سیستم های اطلاعاتی و تداوم خدمات فناوری اطلاعات [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 225-249]

ش

 • شاخص بهینه توسعه روشی جامع برای تصمیم‏گیری چندشاخصه غیرقطعی مبتنی برتحلیل رابطه ای خاکستری [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 5-25]
 • شاخص رقابت صنعت (SICI) بررسی و تحلیل وضعیت نیروهای رقابتی در صنعت بانکداری ایران [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 57-85]
 • شاخص صنعت مدل‌سازی انواع شاخص بورس اوراق بهادار ایران با الگوریتم تقریب تابع ژنتیک [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 107-128]
 • شاخص قیمت سهام مدل‌سازی انواع شاخص بورس اوراق بهادار ایران با الگوریتم تقریب تابع ژنتیک [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 107-128]
 • شاخص مالم کوئیست ارزیابی تغییرات بهره‌وری کل عوامل تولیدی صنایع بزرگ در استان‌های ایران با استفاده از شاخص مالم‌کوئیست [دوره 5، شماره 15، 1391، صفحه 135-161]
 • شاخص مالی مدل‌سازی انواع شاخص بورس اوراق بهادار ایران با الگوریتم تقریب تابع ژنتیک [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 107-128]
 • شاخص‌های تاب‌آوری شناسایی مؤلفه های تاب‌آوری سازمانی در صنعت بانکداری ایران [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 135-158]
 • شاخص‌های عملکرد بانک‌ها بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر شاخص‌های عملکرد مالی بانک‌های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 251-267]
 • شادکامی ذهنی تأثیر رهبری اخلاقی بر رضایت از زندگی و شادکامی با نقش میانجی رضایت شغلی مورد: بیمارستان های خصوصی شهر مشهد [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 171-196]
 • شایستگی تدوین شاخص های شناسائی استعدادها در مشاغل استراتژیک شرکت ساپکو (مورد مطالعه : حوزه ساخت و تامین قطعه) [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 97-119]
 • شایستگی مدل مفهومی شایستگی مدیران منابع انسانی در چارچوب نظام ارزشی اسلام [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 191-221]
 • شایستگی تعیین سهم عوامل سازمانی در افزایش شایستگی کارکنان شهرداری کرج [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 163-186]
 • شایستگی کارکنان تعیین سهم عوامل سازمانی در افزایش شایستگی کارکنان شهرداری کرج [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 163-186]
 • شایستگی مدیران واکاوی، اولویت بندی و ارائه الگوی شایستگی‌های محوری مدیران (مورد مطالعه: ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان) [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 109-134]
 • شایستگی های کارکنان و مدیران بررسی عوامل مرتبط با توانمندسازی کارکنان کسب و کارهای کوچک و متوسط خدماتی [دوره 5، شماره 15، 1391، صفحه 113-134]
 • شایستگی های کلیدی اداره اثربخش امور شهری با ارتقاء شایستگی های محوری در شهرداری زاهدان [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 289-309]
 • شایستگی‌های محوری رابطه شایستگی‌های محوری با عملکرد مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 33-52]
 • شایستگی‌های مدیریتی مدل مفهومی شایستگی مدیران منابع انسانی در چارچوب نظام ارزشی اسلام [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 191-221]
 • شایستگی های منابع انسانی و استراتژی های منابع انسانی شایستگی های منابع انسانی و رابطه آنها با استراتژی¬های منابع انسانی و کسب و کار در شرکت ملی پتروشیمی [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 27-49]
 • شبکه تحلیل انواع شبکه های همکاری در فرایند نوآوری دفاعی [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 5-30]
 • شبکه ارزش هم ‏آفرینی ارزش در بانکداری ایران: تحلیل عناصر و روابط خلق ارزش [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 95-122]
 • شبکه تعاملات ترسیم مدل مفهومی بهره وری کارکنان با استفاده از رهیافت مدل سازی ساختاری تفسیری(مورد مطالعه : معاونت طرح و برنامه دانشگاه فردوسی مشهد) [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 5-33]
 • شبکه خزانه شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر در تحقق تولید پایدار با گذر از تولید صنعتی به‌سوی تولید اکولوژیک (مطالعه ی شرکت‌های تولیدی صنعتی بخش خصوصی استان سمنان) [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 177-201]
 • شبکه عصبی فازی بهینه یابی سبد مصرف انرژی و خوشه بندی ساختمان های مسکونی با بهبود شبکه عصبی فازی با اوزان و معماریAHP [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 129-152]
 • شبکه عصبی مصنوعی ارائه مدلی مفهومی برای بهینه سازی فرایند تولید پیوسته با بهره گیری از رویکرد تلفیقی روش سطح پاسخ و شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم های فرا ابتکاری [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 123-140]
 • شبکه‌های اجتماعی تأثیر شبکه های اجتماعی بر کارآفرینی دیجیتالی با نقش میانجی تشخیص فرصت (مطالعه ی شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری استان کرمان) [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 287-312]
 • شخصیت طراحی مدل انطباق‌پذیری مسیر شغلی(مورد مطالعه: شرکت پتروشیمی شازند) [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 31-62]
 • شخصیت خریداران بررسی تأثیر شخصیت نام تجاری بر شخصیت خریداران در شرکت ایران خودرو [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 75-96]
 • شخصیت عدالت ارائه الگوی پایبندی مدیران به قوانین عدالت سازمانی: تبین نقش محوری عوامل فردی و موقعیتی در سازمان‌های دولتی استان فارس [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 31-57]
 • شخصیت نام تجاری بررسی تأثیر شخصیت نام تجاری بر شخصیت خریداران در شرکت ایران خودرو [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 75-96]
 • شرایط رکود بازار الگوی تجاری سازی محصولات فن‌آورانه در شرایط رکورد بازار در ایران [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 181-207]
 • شرکت دانش‌بنیان طراحی مدل پیش‌بینی و ارزیابی ظرفیت نوآوری شرکت‌های دانش‌بنیان با رویکرد استنتاج فازی عصبی- تطبیقی(ANFIS) [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 55-84]
 • شرکت سیمان سیستان شناسایی و اولویت بندی استراتژی های بازاریابی و فروش شرکت سیمان سیستان [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 87-106]
 • شرکت کوچک و متوسط طراحی و تبیین مدل برند در شرکت‌های کوچک و متوسط با لحاظ برند شخصی و برند بنگاه [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 27-47]
 • شرکت مدیران خودرو تاثیر مسئولیت اجتماعی بر شهرت سازمانی با توجه به نقش میانجی اعتماد اجتماعی (مورد مطالعه: شرکت مدیران خودرو-خودروسازی شهرستان بم) [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 227-254]
 • شرکت نفت و گاز پارس طراحی مدل بهینه سازی فرایند مدیریت استعداد ؛ مطالعه موردی شرکت نفت و گاز پارس [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 103-128]
 • شرکت‌های دانش‌بنیان تأثیر شبکه های اجتماعی بر کارآفرینی دیجیتالی با نقش میانجی تشخیص فرصت (مطالعه ی شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری استان کرمان) [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 287-312]
 • شرکت های دانش بنیان تبیین نقش دوسوتوانی سازمانی در تأثیرگذاری فرهنگ نوآور و حافظه سازمانی بر عملکرد توسعه محصول جدید [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 197-223]
 • شرکت‌های زایشی دانشگاهی ارائه الگوی همکاری‌های فناورانه بین شرکت‌های زایشی دانشگاهی و صنایع مرتبط با حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 83-106]
 • شرکتهای صنعتی بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی، مدیریت کیفیت جامع و عملکرد شرکتهای صنعتی استان تهران [دوره 5، شماره 16، 1391، صفحه 99-117]
 • شرکت‏های کوچک و متوسط مطالعه رابطه بین فرهنگ سازمانی کارآفرینانه و جهت‏گیری کارآفرینانه : مطالعه شرکت‏های کوچک و متوسط [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 49-78]
 • شرکت های کوچک و متوسط طراحی مدل نوآوری باز در شرکت های کوچک و متوسط با استفاده از رویکرد آمیخته [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 209-235]
 • شغل استراتژیک تدوین شاخص های شناسائی استعدادها در مشاغل استراتژیک شرکت ساپکو (مورد مطالعه : حوزه ساخت و تامین قطعه) [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 97-119]
 • شفافیت اطلاعات تاثیر کارایی سرمایه فکری و شفافیت اطلاعاتی بر هزینه حقوق صاحبان سرمایه [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 205-223]
 • شکل بندی مدیریت الکترونیک منابع انسانی ارائه مدلی برای توسعه مدیریت الکترونیک منابع انسانی در سازمانهای دولتی ایران [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 41-62]
 • شناسایی ابعاد شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد مدیریت بر مبنای ارزش [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 271-298]
 • شناسایی ریسک‌های منابع انسانی مدیریت ریسک منابع انسانی: کاربرد رویکرد آمیخته [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 73-96]
 • شناسایی عوامل اقتضایی کشف عوامل اقتضایی مدیریت استراتژیک منابع انسانی و شناخت اقدامات اثربخش منابع انسانی [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 89-116]
 • شهر الکترونیک اداره اثربخش امور شهری با ارتقاء شایستگی های محوری در شهرداری زاهدان [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 289-309]
 • شهر الکترونیکی شناسایی و رتبه بندی عوامل حیاتی موفقیت استقرار شهر الکترونیکی [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 61-82]
 • شهرت سازمانی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر شهرت سازمانی با توجه به نقش میانجی اعتماد اجتماعی (مورد مطالعه: شرکت مدیران خودرو-خودروسازی شهرستان بم) [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 227-254]
 • شهرت و تمایز شرکت بررسی تأثیر شخصیت نام تجاری بر شخصیت خریداران در شرکت ایران خودرو [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 75-96]
 • شهرداری الکترونیک شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات الکترونیک شهرداری مشهد از دیدگاه شهروندان [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 265-286]
 • شهرداری تهران الگوی استراتژی‌های مدیریت دانش متناسب با وظایف مدیریت منابع انسانی و نوع مشاغل (مورد مطالعه شهرداری تهران) [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 63-87]
 • شهرداری زاهدان بررسی رابطه بین نظام آراستگی و ساماندهی محیط کار با بهداشت روانی و عدم استرس شغلی در بین کارکنان شهرداری زاهدان [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 117-136]
 • شهرداری شیراز بررسی رابطه فراموشی سازمانی هدفمند و چابکی سازمانی [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 103-120]
 • شهر زاهدان تاثیر ارتباطات بازاریابی یکپارچه بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانکهای خصوصی شهر زاهدان [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 279-304]
 • شهرستان بیرجند زمینه‌های جذب نیروی انسانی در دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بیرجند [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 157-175]
 • شهرستان زاهدان اداره امور عمومی و اشتغال در شهرستان زاهدان : بررسی مزیت فعالیت های اقتصادی و اثر آن بر اشتغال [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 181-198]
 • شهر مشهد شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات الکترونیک شهرداری مشهد از دیدگاه شهروندان [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 265-286]
 • شهروند شناسایی شاخص های موثر بر شهروندی با تاکید بر ارتقای مردم سالاری در سازمان های دولتی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 179-199]
 • شهروندی شناسایی شاخص های موثر بر شهروندی با تاکید بر ارتقای مردم سالاری در سازمان های دولتی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 179-199]
 • شواهد طراحی مدل خط‌مشی گذاری مبتنی بر شواهد در نظام سلامت ایران (پژوهشی کیفی) [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 5-24]

ص

 • صادرات پایدار طراحی و تبیین الگوی صادرات پایدار شرکت های کاشی و سرامیک (موردمطالعه: شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار) [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 211-235]
 • صداقت بررسی و سنجش رابطه اخلاق کسب و کار و رضایت مشتری [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 87-105]
 • صداقت و رفتار شهروندی سازمانی بررسی تأثیر سیرت نیکوی مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان (مورد مطالعه : دانشگاه اصفهان) [دوره 5، شماره 15، 1391، صفحه 45-62]
 • صرفه های مقیاس سنجش رشد بهره وری عوامل تولید در صنایع کارخانه ای ایران [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 121-144]
 • صنایع بزرگ ارزیابی تغییرات بهره‌وری کل عوامل تولیدی صنایع بزرگ در استان‌های ایران با استفاده از شاخص مالم‌کوئیست [دوره 5، شماره 15، 1391، صفحه 135-161]
 • صنایع تولیدی طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی مشتری‌مدار در صنایع تولیدی [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 29-58]
 • صنایع دفاعی تحلیل انواع شبکه های همکاری در فرایند نوآوری دفاعی [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 5-30]
 • صنایع شیلاتی تحلیل استراتژیک توسعه کارآفرینی در صنایع شیلاتی استان بوشهر با رویکرد ترکیبی SWOT-AHP [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 97-118]
 • صنایع غذایی بررسی تأثیر برنامه ریزی استراتژیک کارآفرینانه بر عملکرد سازمانی صنایع غذایی شهرستان شیراز از دیدگاه مدیران [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 79-99]
 • صنایع کارخانه‌ای ایران تأثیر تحقیق و توسعه بر بهره‌وری کل عوامل تولید در صنایع کارخانه ای ایران [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 215-242]
 • صنایع مواد غذایی طراحی مدل نوآوری باز در شرکت های کوچک و متوسط با استفاده از رویکرد آمیخته [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 209-235]
 • صنعت سنجش رشد بهره وری عوامل تولید در صنایع کارخانه ای ایران [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 121-144]
 • صنعت بانکداری بررسی و تحلیل وضعیت نیروهای رقابتی در صنعت بانکداری ایران [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 57-85]
 • صنعت بانکداری شناسایی مؤلفه های تاب‌آوری سازمانی در صنعت بانکداری ایران [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 135-158]
 • صنعت بانکداری هم ‏آفرینی ارزش در بانکداری ایران: تحلیل عناصر و روابط خلق ارزش [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 95-122]
 • صنعت بیمه طراحی مدل مدیریت زنجیره ی تأمین خدمات با رویکرد نظریه داده بنیاد [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 5-32]
 • صنعت پتروشیمی کاربرد نگاشت شناختی فازی به منظور طراحی ساختار علّی و تحلیل توانمندسازهای مدیریت زنجیره تامین پایدار در صنعت پتروشیمی [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 5-29]
 • صنعت خودرو شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر نهادینه سازی ابعاد اجرایی کارآفرینی سازمانی (مطالعه ی شرکت کرمان موتورخودروسازی شهرستان بم( [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 123-144]
 • صنعت غذایی نقش رفتار کارآفرینی گرایی صادراتی در ارتقای عملکرد صادراتی بنگاه ها با تبیین نقش میانجی کسب مزیت رقابتی [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 169-193]
 • صنعت غذایی تأثیر عملکرد برند بر رقابت پذیری برند با تبیین نقش فرصت طلبی فناورانه [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 159-182]
 • صنعت نفت طراحی مدل بلوغ مدیریت دانش در کلاس جهانی بر اساس مدل تعالی: یک رویکرد آمیخته [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 79-107]

ض

 • ضعف ها مدل تصمیم گیری گروهی چند معیاره فازی برای غربال سازی عوامل استراتژیک ماتریس SWOT [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 73-94]

ط

 • طفره‌روی اجتماعی بررسی نقش میانجی عدالت سازمانی ادراک شده در اثر روابط مبادله ای بر طفره روی اجتماعی [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 123-148]
 • طفره روی سازمانی طراحی الگوی طفره‌روی سازمانی و تأثیر آن برعملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 241-265]
 • طنین برند طنین برند: کاربرد هرم ارزش ویژه برند کلر در بانک صادرات ایران [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 121-134]

ظ

 • ظرفیت جذب تدوین الگویی برای بررسی نقش زیرساخت‏های پویای مدیریت دانش بر ارتقاء بهره‏وری شرکت‏های دانش بنیان [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 91-114]
 • ظرفیت جذب دانش تاثیرنوآوری باز برعملکرد توسعه محصول جدید با تاکید برتأثیرظرفیت جذب دانش [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 55-78]
 • ظرفیت گروه‏های دخیل در خط مشی گذاری شکل گیری خط مشی در حوزه سلامت نظام اداری در ایران [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 5-34]

ع

 • عدالت بررسی رابطه ی بین کیفیت زندگی کاری و فرهنگ اخلاقی در فنی و حرفه ای استان کرمان [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 115-134]
 • عدالت بررسی نقش میانجی ادراک عدالت بر رابطه بین آگاهی از حقوق شهروندی و بروز رفتارهای شهروندی در سازمان [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 127-154]
 • عدالت اجتماعی بازشناسی هویت مدیریت دولتی و دانش اداره [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 5-31]
 • عدالت توزیعی تبیین نقش عدالت سازمانی و مؤلفه های آن بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان از طریق سیستم استنتاج علّی [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 119-144]
 • عدالت رویه ای تبیین نقش عدالت سازمانی و مؤلفه های آن بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان از طریق سیستم استنتاج علّی [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 119-144]
 • عدالت زبانی بررسی تأثیر عدالت زبانی مدیران سازمان‌های دولتی بر سرمایه اجتماعی با میانجی‌گری اعتماد عمومی (مورد مطالعه: ادارات کل استان خراسان جنوبی) [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 299-324]
 • عدالت سازمانی اثربخشی چرخش شغلی و رابطه آن با عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 129-144]
 • عدالت سازمانی بررسی اثر رهبری معنوی بر عدالت سازمانی از طریق نقش واسط سلامت معنوی [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 5-22]
 • عدالت سازمانی تبیین نقش عدالت سازمانی و مؤلفه های آن بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان از طریق سیستم استنتاج علّی [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 119-144]
 • عدالت سازمانی بررسی نقش میانجی عدالت سازمانی ادراک شده در اثر روابط مبادله ای بر طفره روی اجتماعی [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 123-148]
 • عدالت مراوده ای تبیین نقش عدالت سازمانی و مؤلفه های آن بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان از طریق سیستم استنتاج علّی [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 119-144]
 • عدم استرس شغلی بررسی رابطه بین نظام آراستگی و ساماندهی محیط کار با بهداشت روانی و عدم استرس شغلی در بین کارکنان شهرداری زاهدان [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 117-136]
 • عدم اطمینان محیطی ارائه الگوی نظام مند برای انتخاب راهبرد استوار با رویکرد آینده پژوهانه [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 87-112]
 • عدم تقارن اطلاعاتی بررسی تاثیر کیفیت افشا و افشای داوطلبانه اطلاعات بر عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 201-227]
 • عدم قطعیت رویکردهای جایگزین طراحی استراتژی در شرایط عدم قطعیت، رویکردی تحلیلی-تطبیقی [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 45-63]
 • عرضه اولیه بررسی نقش واگذاری شرکت های دولتی در افزایش سودآوری و بازدهی آنها [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 49-72]
 • عرق ملی مشتری اثر گرایشات فرهنگی بر عرق ملی و تأثیر آن بر قصد و رفتار خرید مشتری [دوره 5، شماره 15، 1391، صفحه 5-26]
 • عقاید و دیدگاه‏ها کاربرد روش کیو در شناخت الگوهای ذهنی: ارزش گذاری عوامل بهره‏وری منابع انسانی از دیدگاه اعضای هیات علمی [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 5-28]
 • عقلانیت عملی فهم کیفیت تعامل سازه های رهبری پیچیدگی و سازمان اجتماعی از دیدگاهی مبتنی بر علوم پیچیده [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 307-334]
 • عملکرد کارآفرینی در بخش عمومی: رویکرد هم افزایی [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 5-28]
 • عملکرد تأثیر پذیری عملکرد وظیفه ای از اخلاق کاری(مورد مطالعه : کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی) [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 83-101]
 • عملکرد بررسی تأثیر برنامه ریزی استراتژیک کارآفرینانه بر عملکرد سازمانی صنایع غذایی شهرستان شیراز از دیدگاه مدیران [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 79-99]
 • عملکرد رابطه شایستگی‌های محوری با عملکرد مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 33-52]
 • عملکرد ارزیابی عملکرد شعب بانک مهر اقتصاد بر اساس رویکرد BSC وANP (مطالعه شعب بانک مهر اقتصاد استان سیستان و بلوچستان) [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 195-220]
 • عملکرد تعیین اثرگذاری مدیریت ابعاد بازارگرایی بر عملکرد شرکتهای صنایع غذایی محصولات ارگانیک در ایران [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 267-297]
 • عملکرد آموزشی بررسی تأثیر رهبری هوشمند بر عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه‏های دولتی شهر زاهدان با نقش میانجی تفکر انتقادی [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 61-83]
 • عملکرد برند تأثیر عملکرد برند بر رقابت پذیری برند با تبیین نقش فرصت طلبی فناورانه [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 159-182]
 • عملکرد تجاری بررسی رابطه کارآفرینی سازمانی و عملکرد تجاری شرکت ‏پتروشیمی تبریز [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 121-138]
 • عملکرد توسعه محصول جدید تبیین نقش دوسوتوانی سازمانی در تأثیرگذاری فرهنگ نوآور و حافظه سازمانی بر عملکرد توسعه محصول جدید [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 197-223]
 • عملکرد توسعه محصول جدید تاثیرنوآوری باز برعملکرد توسعه محصول جدید با تاکید برتأثیرظرفیت جذب دانش [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 55-78]
 • عملکرد سازمان بررسی تأثیر یادگیری زدایی سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به متغیر میانجی چابکی سازمانی [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 243-265]
 • عملکرد سازمانی طراحی و تبیین مدل تأثیرگذاری وظایف مدیریت منابع انسانی بر بازارگرایی عملکرد سازمانی [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 85-106]
 • عملکرد سازمانی بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی، مدیریت کیفیت جامع و عملکرد شرکتهای صنعتی استان تهران [دوره 5، شماره 16، 1391، صفحه 99-117]
 • عملکرد سازمانی نقش تعدیل‌کننده فرایند یادگیری در رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی [دوره 5، شماره 16، 1391، صفحه 135-161]
 • عملکرد سازمانی طراحی مدل تأثیر سبک رهبری بر فراموشی سازمانی هدفمند و عملکرد سازمانی با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 75-96]
 • عملکرد سازمانی تبیین تأثیر منابع نامشهود سازمانی بر عملکرد سازمان:بررسی دانشگاه‌های دولتی کشور [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 115-134]
 • عملکرد شرکت ها بررسی نقش نوآوری استراتژیک و نوآوری باز بر عملکرد شرکت های فعال در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 225-249]
 • عملکرد شغلی رابطه اخلاق حرفه‌ای با کفایت اجتماعی و عملکرد شغلی مطالعه ی کارکنان سازمان فنی و حرفه ای شهرستان زاهدان [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 113-134]
 • عملکرد صادراتی نقش رفتار کارآفرینی گرایی صادراتی در ارتقای عملکرد صادراتی بنگاه ها با تبیین نقش میانجی کسب مزیت رقابتی [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 169-193]
 • عملکرد فردی بررسی تأثیر عوامل شناختی و اجتماعی بر بهره برداری از سیستم های اطلاعاتی و عملکرد کاربران(مطالعه صنعت خودروسازی ایران) [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 25-46]
 • عملکرد نوآوری نقش قابلیت‌های نوآوری فناورانه در ارتقاء عملکرد نوآوری شرکت‌های دانش بنیان (مطالعه‌ی شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران) [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 83-109]
 • عنصر شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر در تحقق تولید پایدار با گذر از تولید صنعتی به‌سوی تولید اکولوژیک (مطالعه ی شرکت‌های تولیدی صنعتی بخش خصوصی استان سمنان) [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 177-201]
 • عوامل اجتماعی بررسی تأثیر عوامل شناختی و اجتماعی بر بهره برداری از سیستم های اطلاعاتی و عملکرد کاربران(مطالعه صنعت خودروسازی ایران) [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 25-46]
 • عوامل برون سازمان تعیین اثرگذاری مدیریت ابعاد بازارگرایی بر عملکرد شرکتهای صنایع غذایی محصولات ارگانیک در ایران [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 267-297]
 • عوامل‌بیرونی مدلسازی علل رفتار نابهنجار سازمانی [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 69-94]
 • عوامل بین‌الملل طراحی و تبیین الگوی صادرات پایدار شرکت های کاشی و سرامیک (موردمطالعه: شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار) [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 211-235]
 • عوامل تسهیل کننده بررسی عوامل تسهیل کننده مدیریت دانش در سازمان مدیریت بحران [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 95-119]
 • عوامل تعدیل¬کننده تبیین الگوی رابطة بین تنیدگی و رفتار شهروندی سازمانی با رویکرد فراتحلیل [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 29-52]
 • عوامل درون سازمانی تعیین اثرگذاری مدیریت ابعاد بازارگرایی بر عملکرد شرکتهای صنایع غذایی محصولات ارگانیک در ایران [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 267-297]
 • عوامل‌درونی مدلسازی علل رفتار نابهنجار سازمانی [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 69-94]
 • عوامل ریسک استقرار شناسایی پارامترهای ملی اثرگذار بر عوامل ریسک‌ استقرار ERP در ایران با رویکرد نظریه‌ی چندزمینه‌ای [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 5-28]
 • عوامل زمینه ای طراحی مدل بومی مدیریت منابع انسانی با تاکید بر عوامل زمینه‏ای [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 45-62]
 • عوامل سازمانی. بهره‌وری تعیین سهم عوامل سازمانی در افزایش شایستگی کارکنان شهرداری کرج [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 163-186]
 • عوامل شناختی بررسی تأثیر عوامل شناختی و اجتماعی بر بهره برداری از سیستم های اطلاعاتی و عملکرد کاربران(مطالعه صنعت خودروسازی ایران) [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 25-46]
 • عوامل فردی واکاوی پیش آیندهای فردی و موقعیتی موثر بر چاپلوسی و تأثیر آن بر پیشرفت شغلی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد) [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 5-25]
 • عوامل فرهنگی اجتماعی مطالعه و بررسی عوامل فرهنگی- اجتماعی موثر بر ارائه خدمات دولت سیار [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 87-103]
 • عوامل مؤثر بررسی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر مدل سازمان تحول‌گرا در سازمان آموزش ‌و پرورش(مطالعه ی آموزش ‌و پرورش استان فارس) [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 29-50]
 • عوامل موقعیتی واکاوی پیش آیندهای فردی و موقعیتی موثر بر چاپلوسی و تأثیر آن بر پیشرفت شغلی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد) [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 5-25]

ف

 • فازی اعتباریابی ابعاد و مؤلفه‌های فرهنگ ریسک: کاربرد دلفی فازی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 5-31]
 • فازی تاثیر پیاده سازی PFMEA با رویکرد فازی در ارتقای اثربخشی کلی تجهیزات در صنایع قند [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 199-226]
 • فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) بررسی و تحلیل وضعیت نیروهای رقابتی در صنعت بانکداری ایران [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 57-85]
 • فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) ارزیابی عملکرد شعب بانک مهر اقتصاد بر اساس رویکرد BSC وANP (مطالعه شعب بانک مهر اقتصاد استان سیستان و بلوچستان) [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 195-220]
 • فرآیند رتبه‌بندی تفسیری (IRP) تحلیل شاخصه‌های هویت رهبری اصیل در راستای بهسازی منابع انسانی با استفاده از رویکرد فرآیند رتبه‌بندی تفسیری (IRP) [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 199-227]
 • فرآیندهای داخلی ارزیابی عملکرد شعب بانک مهر اقتصاد بر اساس رویکرد BSC وANP (مطالعه شعب بانک مهر اقتصاد استان سیستان و بلوچستان) [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 195-220]
 • فرآیند یادگیری سازمانی نقش تعدیل‌کننده فرایند یادگیری در رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی [دوره 5، شماره 16، 1391، صفحه 135-161]
 • فراترکیب چارچوب اندازه گیری ارزش کسب وکار فناوری اطلاعات [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 35-62]
 • فراترکیب شناسایی پارامترهای ملی اثرگذار بر عوامل ریسک‌ استقرار ERP در ایران با رویکرد نظریه‌ی چندزمینه‌ای [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 5-28]
 • فراترکیب ارائه الگویی از پیشایندهای رفتارهای انحرافی کارکنان با استفاده از روش فراترکیب [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 5-30]
 • فراترکیب واکاوی، اولویت بندی و ارائه الگوی شایستگی‌های محوری مدیران (مورد مطالعه: ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان) [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 109-134]
 • فرار مغزها کشف و تبیین خوشه های اعضای هیأت علمی مهاجرت کرده براساس تحلیل عاملی دیدگاه درباره موانع نگهداشت سرمایه انسانی دانشگاه های برتر ایران [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 157-183]
 • فراشناخت غفلت از راهبرد بنیانی آموزش مدیریت در کشور: اندیشه‌ی انتقادی [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 51-72]
 • فراموشی سازمانی بررسی رابطه فراموشی سازمانی هدفمند و چابکی سازمانی [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 103-120]
 • فراموشی سازمانی تبیین نقش رهبری اصیل در فراموشی سازمانی هدفمند با توجه به نقش میانجی توانمندسازی کارکنان [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 89-115]
 • فراموشی سازمانی هدفمند طراحی مدل تأثیر سبک رهبری بر فراموشی سازمانی هدفمند و عملکرد سازمانی با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 75-96]
 • فرایند ارزیابی اثر فرایندی و زیرساختی مدیریت دانش بر چابک سازی سازمان [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 27-52]
 • فرایند پذیرش بررسی تأثیر ویژگی های سازمانی بر فرایند پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری(مورد مطالعه : خودروهای وارداتی شهر مشهد) [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 25-48]
 • فرایند تحلیل سلسله مراتبی بهینه یابی سبد مصرف انرژی و خوشه بندی ساختمان های مسکونی با بهبود شبکه عصبی فازی با اوزان و معماریAHP [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 129-152]
 • فرایند نوآوری تحلیل انواع شبکه های همکاری در فرایند نوآوری دفاعی [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 5-30]
 • فرسودگی شغلی بررسی رابطه تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی و معنویت سازمانی در بین کارمندان اداره پست شهرستان زاهدان و گرگان [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 129-144]
 • فرسودگی شغلی بررسی رابطه معنویت سازمانی با فرسودگی شغلی در بین پرستاران بیمارستان‌های دولتی زاهدان [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 141-152]
 • فرسودگی شغلی بررسی تأثیر فرسودگی شغلی و اعتیاد به کار بر تعهد سازمانی [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 167-188]
 • فرسودگی شغلی تأثیر تناسب ضعیف فرد با سازمان بر تمایل به ترک خدمت کارکنان حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش با توجه به نقش میانجی فرسودگی شغلی و تعدیل‌‌کننده معنویت [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 311-330]
 • فرصت طلبی فناورانه تأثیر عملکرد برند بر رقابت پذیری برند با تبیین نقش فرصت طلبی فناورانه [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 159-182]
 • فرصت ها و تهدیدات مدل تصمیم گیری گروهی چند معیاره فازی برای غربال سازی عوامل استراتژیک ماتریس SWOT [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 73-94]
 • فرماندهان شهید مطالعه اکتشافی آئین رهبری فرماندهان شهید با استفاده از نظریه مبنائی [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 53-70]
 • فرهنگ بررسی رابطه هماهنگی بین استراتژی منابع انسانی و استراتژی تصمیم¬گیری اخلاقی با عملکرد سازمانی : پژوهشی در سازمانهای تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 5-24]
 • فرهنگ قوم نگاری: استراتژی برای فهم فرهنگ سازمانی [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 5-25]
 • فرهنگ شناسایی چالش های مدیریت فرهنگ سازمانی و ارائه روش های مدیریت آنها در شرکت های هلدینگ [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 43-70]
 • فرهنگ شناسایی مکانیزم های توسعه فرهنگ مشتری مداری در سازمان (مورد مطالعه: سه شرکت از گروه مپنا) [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 249-273]
 • فرهنگ استراتژی‌ها و پیامدهای به کارگیری فرهنگ مربی‌گری با رویکرد نظریه داده بنیاد (مطالعه موردی پارک‌های علم و فنّاوری کشور) [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 261-288]
 • فرهنگ اخلاقی بررسی رابطه ی بین کیفیت زندگی کاری و فرهنگ اخلاقی در فنی و حرفه ای استان کرمان [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 115-134]
 • فرهنگ ریسک اعتباریابی ابعاد و مؤلفه‌های فرهنگ ریسک: کاربرد دلفی فازی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 5-31]
 • فرهنگ سازمانی بررسی عوامل تسهیل کننده مدیریت دانش در سازمان مدیریت بحران [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 95-119]
 • فرهنگ سازمانی قوم نگاری: استراتژی برای فهم فرهنگ سازمانی [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 5-25]
 • فرهنگ سازمانی طراحی الگوی طفره‌روی سازمانی و تأثیر آن برعملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 241-265]
 • فرهنگ سازمانی موانع تحول نظام اداری ایران: مطالعه‏ای درفرهنگ سازمانی [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 5-30]
 • فرهنگ سازمانی کارآفرینانه مطالعه رابطه بین فرهنگ سازمانی کارآفرینانه و جهت‏گیری کارآفرینانه : مطالعه شرکت‏های کوچک و متوسط [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 49-78]
 • فرهنگ سازمانی مشارکتی طراحی مدل مدیریت منابع انسانی اثربخش مبتنی بر فرهنگ سازمانی مشارکتی در بخش دولتی ایران [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 59-83]
 • فرهنگ طرفدار نوآوری تبیین نقش دوسوتوانی سازمانی در تأثیرگذاری فرهنگ نوآور و حافظه سازمانی بر عملکرد توسعه محصول جدید [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 197-223]
 • فرهنگ مبتنی بر دانش بررسی تأثیر فرهنگ مبتنی بر دانش بر اشتراک دانش با تعدیل‌گری نقش گرایش به اعتماد [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 99-118]
 • فرهنگ مربی‌گری مدیریت مسیر شغلی و جانشین‌پروری: تبیین نقش تعدیل‌گری فرهنگ مربی‌گری [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 145-170]
 • فرهنگ مربی گری نقش روابط مبتنی بر اعتماد در پیش بینی و تبیین فرهنگ مطلوب مربی گری (مورد مطالعه:شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان) [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 31-58]
 • فرهنگ مربی گری استراتژی‌ها و پیامدهای به کارگیری فرهنگ مربی‌گری با رویکرد نظریه داده بنیاد (مطالعه موردی پارک‌های علم و فنّاوری کشور) [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 261-288]
 • فرهنگ مشتری مداری شناسایی مکانیزم های توسعه فرهنگ مشتری مداری در سازمان (مورد مطالعه: سه شرکت از گروه مپنا) [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 249-273]
 • فرهنگ نوآوری شناسایی مکانیزم های توسعه فرهنگ نوآوری مورد مطالعه سه شرکت از گروه مپنا [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 223-250]
 • فساد آکادمیک رصد عوامل مؤثر بر کاهش اشتیاق کاری اعضای ‌هیأت‌علمی دانشگاه‌های دولتی ایران [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 5-35]
 • فساد اداری توسعه راهکارهای کاهش فساد اداری در بخش دولتی: مطالعه نقش انگیزه خدمت‌محور و تعهد کارکنان [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 255-278]
 • فسادگریزی تبیین عناصر محتوایی الگوی مدیریت عملکرد مبتنی بر حکمرانی خوب در بخش دولتی [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 187-210]
 • فشار روانی بررسی رابطه مدیریت دانش با استرس شغلی بر اساس مدل HSE در اعضای هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 89-114]
 • فضیلت سازمانی کنکاشی پیرامون پیشآیندهای موثر بر فرایند شکلگیری پدیده بهروزی سازمانی (مورد مطالعه : سازمانهای دولتی) [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 5-24]
 • فضیلت سازمانی طراحی الگوی مطلوب جهت ارتقاء فضیلت سازمانی در سازمان های دولتی ایران [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 47-66]
 • فلات‌زدگی ساختاری تبیین رابطه فلات‌زدگی شغلی با بی‌تفاوتی سازمانی و تمایل خروج از خدمت کارکنان [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 145-160]
 • فلات زدگی ساختاری بررسی رابطه فلات‌زدگی شغلی با درگیری شغلی با نقش میانجی گر تعهد سازمانی (مورد مطالعه: هلدینگ ساختمانی تراز پی‌ریز وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری) [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 135-160]
 • فلات‌زدگی شغلی تبیین رابطه فلات‌زدگی شغلی با بی‌تفاوتی سازمانی و تمایل خروج از خدمت کارکنان [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 145-160]
 • فلات زدگی شغلی محتوایی بررسی رابطه فلات‌زدگی شغلی با درگیری شغلی با نقش میانجی گر تعهد سازمانی (مورد مطالعه: هلدینگ ساختمانی تراز پی‌ریز وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری) [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 135-160]
 • فنآوری اطلاعات مدلی برای ارزیابی عملکرد شرکت های فنآوری اطلاعات مبتنی بر تکنیک های کارت امتیازی متوازن، غربال سازی فازی، فرآیند تحلیل شبکه ای فازی و بهینه سازی چند معیاره و راه حل توافقی [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 51-82]
 • فناوری تأثیر مدیریت دانش درانتقال فناوری با میانجی‌گری توانمندی تکنولوژیک وتوانمندی دانشی [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 69-88]
 • فناوری اطلاعات بررسی عوامل تسهیل کننده مدیریت دانش در سازمان مدیریت بحران [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 95-119]
 • فناوری اطلاعات ارائه مدلی جهت محاسبه کارایی واحدهای فناوری اطلاعات بانکی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (مطالعه موردی ادارات خدمات انفورماتیک مدیریتهای شعب بانک ملت) [دوره 5، شماره 16، 1391، صفحه 119-134]
 • فناوری اطلاعات طراحی الگوی اکوسیستم کارآفرینی کسب و کارهای نوپای حوزه IT (مورد مطالعه: خراسان جنوبی) [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 59-84]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار یادگیری سیار در دانشگاه‌ها (موردمطالعه: دانشگاه سیستان و بلوچستان) [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 245-273]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بررسی رابطه فراموشی سازمانی هدفمند و چابکی سازمانی [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 103-120]
 • فناوری های نوین الگوی تجاری سازی محصولات فن‌آورانه در شرایط رکورد بازار در ایران [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 181-207]

ق

 • قابلیت تحقیق و توسعه نقش قابلیت‌های نوآوری فناورانه در ارتقاء عملکرد نوآوری شرکت‌های دانش بنیان (مطالعه‌ی شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران) [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 83-109]
 • قابلیت تخصیص منابع نقش قابلیت‌های نوآوری فناورانه در ارتقاء عملکرد نوآوری شرکت‌های دانش بنیان (مطالعه‌ی شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران) [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 83-109]
 • قابلیت نوآوری سازمانی بررسی نقش میانجی قابلیت یادگیری سازمانی در رابطه بین تسهیم دانش و قابلیت نوآوری سازمانی [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 135-168]
 • قابلیت‌های سازمانی طراحی و تبیین الگوی صادرات پایدار شرکت های کاشی و سرامیک (موردمطالعه: شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار) [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 211-235]
 • قابلیت‌های صادراتی طراحی و تبیین الگوی صادرات پایدار شرکت های کاشی و سرامیک (موردمطالعه: شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار) [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 211-235]
 • قابلیت های فردی تبیین مدل توسعه قابلیت های فردی سرمایه انسانی با هدف چابک سازی بنگاههای کوچک و متوسط(مطالعه ای در شرکتهای مستقر در پارک علم و فنآوری دانشگاه تهران) [دوره 5، شماره 15، 1391، صفحه 27-44]
 • قابلیت های نوآوری فناورانه نقش قابلیت‌های نوآوری فناورانه در ارتقاء عملکرد نوآوری شرکت‌های دانش بنیان (مطالعه‌ی شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران) [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 83-109]
 • قابلیت یادگیری سازمانی سرمایه فکری ، قابلیت یادگیری سازمانی و کارایی عملکرد توسعه محصول جدید در صنعت خودرو [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 57-74]
 • قابلیت یادگیری سازمانی بررسی نقش میانجی قابلیت یادگیری سازمانی در رابطه بین تسهیم دانش و قابلیت نوآوری سازمانی [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 135-168]
 • قدردانی از مشتری نقش بازاریابی رابطه مند و ابعاد آن در رفتار مصرف‌کننده و قدردانی از مشتری در نمایندگی‌های گروه خودروسازی سایپا [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 217-240]
 • قرآن تبیین تقوا بعنوان معیار سنجش در خط‌مشی‌گذاری فرهنگی در پرتوی آیات قرآن [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 5-33]
 • قصد خرید محصولات سبز بررسی تأثیر دروغ سبز بر قصد خرید محصولات سبز (مطالعه مشتریان فروشگاه اینترنتی انتشارات اطلاعات) [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 67-85]
 • قصد ماندن کارکنان تاثیر نام گذاری تجاری داخلی بر نگرش های حمایتی نام تجاری، رضایت شغلی و قصد ماندن کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 223-249]
 • قصد و رفتارخرید مشتری اثر گرایشات فرهنگی بر عرق ملی و تأثیر آن بر قصد و رفتار خرید مشتری [دوره 5، شماره 15، 1391، صفحه 5-26]
 • قضاوت عادلانه ارائه الگوی پایبندی مدیران به قوانین عدالت سازمانی: تبین نقش محوری عوامل فردی و موقعیتی در سازمان‌های دولتی استان فارس [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 31-57]
 • قوم نگاری قوم نگاری: استراتژی برای فهم فرهنگ سازمانی [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 5-25]

ک

 • کارآفرینانه طراحی و تبیین مدل برند در شرکت‌های کوچک و متوسط با لحاظ برند شخصی و برند بنگاه [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 27-47]
 • کارآفرینی کارآفرینی در بخش عمومی: رویکرد هم افزایی [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 5-28]
 • کارآفرینی بررسی رابطه ی منابع قدرت مدیران با ویژگی های شخصیتی کارآفرینی کارکنان [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 111-130]
 • کارآفرینی بررسی و تحلیل اثربخشی آموزش کارآفرینی در رشته های کارآفرینی با استفاده از مدل ماتریس رضایت [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 105-130]
 • کارآفرینی تحلیل استراتژیک توسعه کارآفرینی در صنایع شیلاتی استان بوشهر با رویکرد ترکیبی SWOT-AHP [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 97-118]
 • کارآفرینی تحلیل نقش رهبری خدمتگزار در کارآفرینی سازمانی [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 27-44]
 • کارآفرینی شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر نهادینه سازی ابعاد اجرایی کارآفرینی سازمانی (مطالعه ی شرکت کرمان موتورخودروسازی شهرستان بم( [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 123-144]
 • کارآفرینی ارائه مدل تجاری‌سازی ایده‌های کارآفرینانه در مراکز رشد (مطالعه دانشگاه‌ آزاد اسلامی قزوین) [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 63-88]
 • کارآفرینی ارائه مدلی با رویکرد شبکه‌ای به خط‌مشی‌گذاری کارآفرینی [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 5-26]
 • کارآفرینی ارایه الگوی چابکی در دانشگاه کارآفرین با رویکرد مدیریت دانش [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 185-204]
 • کارآفرینی رتبه‌بندی مولفه‌های کارآفرینانه اقتصاد مقاومتی با استفاده از AHP: ارئه مدل کارآفرینی مناسبِ اقتصاد مقاومتی [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 237-260]
 • کارآفرینی دولتی کارآفرینی در بخش عمومی: رویکرد هم افزایی [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 5-28]
 • کارآفرینی دیجیتالی تأثیر شبکه های اجتماعی بر کارآفرینی دیجیتالی با نقش میانجی تشخیص فرصت (مطالعه ی شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری استان کرمان) [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 287-312]
 • کارآفرینی سازمانی بررسی رابطه کارآفرینی سازمانی و عملکرد تجاری شرکت ‏پتروشیمی تبریز [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 121-138]
 • کارآفرینی سازمانی شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر نهادینه سازی ابعاد اجرایی کارآفرینی سازمانی (مطالعه ی شرکت کرمان موتورخودروسازی شهرستان بم( [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 123-144]
 • کارآفرینی سازمانی‎‎‏ تحلیل نقش رهبری خدمتگزار در کارآفرینی سازمانی [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 27-44]
 • کارآفرینی سلامت بررسی رابطه بین اعتماد برند و رفتار شهروندی برند با توجه به نقش میانجی تعهد برند در حوزه کارآفرینی [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 27-42]
 • کارآیی عملکرد توسعه محصول جدید سرمایه فکری ، قابلیت یادگیری سازمانی و کارایی عملکرد توسعه محصول جدید در صنعت خودرو [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 57-74]
 • کارایی سرمایه فکری تاثیر کارایی سرمایه فکری و شفافیت اطلاعاتی بر هزینه حقوق صاحبان سرمایه [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 205-223]
 • کارت امتیازی متوازن مدلی برای ارزیابی عملکرد شرکت های فنآوری اطلاعات مبتنی بر تکنیک های کارت امتیازی متوازن، غربال سازی فازی، فرآیند تحلیل شبکه ای فازی و بهینه سازی چند معیاره و راه حل توافقی [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 51-82]
 • کارخانه سیمان بهبود فرایندهای نظام مدیریت استعداد در پرتو سرمایه اجتماعی [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 191-215]
 • کارکرد بررسی تأثیر کارکردهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر نوآوری سازمانی با نقش میانجیگری قابلیت‌های مدیریت دانش [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 139-164]
 • کارکنان بررسی رابطه ی منابع قدرت مدیران با ویژگی های شخصیتی کارآفرینی کارکنان [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 111-130]
 • کارکنان کاربرد QFD در تبدیل خواسته های مشتریان آموزش ضمن خدمت به الزامات آموزشی (مورد مطالعه: سازمان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی) [دوره 5، شماره 15، 1391، صفحه 85-112]
 • کارکنان بررسی تأثیر رهبری معنوی بر سلامت سازمانی (مطالعه‌ای در بین کارکنان سازمان تأمین اجتماعی زاهدان) [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 135-156]
 • کارکنان بهبود فرایندهای نظام مدیریت استعداد در پرتو سرمایه اجتماعی [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 191-215]
 • کارکنان تعیین میزان توفیق طلبی و وجدان کاری کارکنان و پیش بینی آن از طریق پایبندی به رفتارهای اخلاقی [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 251-270]
 • کارکنان اداره برق حمایت سازمانی و ارتباط آن با کیفیت زندگی کاری کارکنان اداره برق شهرستان زابل [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 97-116]
 • کارکنان دانشگاه تحلیل نقش دینداری در تعالی معنویت در محیط کاری کارکنان [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 155-168]
 • کارکنان شهرداری اداره اثربخش امور شهری با ارتقاء شایستگی های محوری در شهرداری زاهدان [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 289-309]
 • کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات بررسی تأثیر پیاده سازی ISMS و ITIL بر ارتقاء سیستم های اطلاعاتی و تداوم خدمات فناوری اطلاعات [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 225-249]
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی کاربرد QFD در تبدیل خواسته های مشتریان آموزش ضمن خدمت به الزامات آموزشی (مورد مطالعه: سازمان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی) [دوره 5، شماره 15، 1391، صفحه 85-112]
 • کدهای اخلاقی اخلاق در دولت:آگزیوماتیزه کردن اخلاق در سازمان‌های دولتی [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 35-59]
 • کسب و کارهای کوچک و متوسط بررسی عوامل مرتبط با توانمندسازی کارکنان کسب و کارهای کوچک و متوسط خدماتی [دوره 5، شماره 15، 1391، صفحه 113-134]
 • کسب و کارهای نوپا طراحی الگوی اکوسیستم کارآفرینی کسب و کارهای نوپای حوزه IT (مورد مطالعه: خراسان جنوبی) [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 59-84]
 • کشورهای در حال توسعه الگوی صیانت از حریم‌ خصوصی ‌اطلاعاتی شهروندان در دولت الکترونیک برای کشورهای در حال توسعه [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 99-121]
 • کفایت اجتماعی رابطه اخلاق حرفه‌ای با کفایت اجتماعی و عملکرد شغلی مطالعه ی کارکنان سازمان فنی و حرفه ای شهرستان زاهدان [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 113-134]
 • کنترل راهبردی مدلی برای کنترل راهبردی حاکمیت شرکتی با استفاده از استراتژی تئوری داده بنیاد کلاسیک [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 29-58]
 • کنترل شغلی نقش اشتیاق شغلی،‏کنترل شغلی، رفتارهای نوآورانه و رهبری تحولی در پیش بینی دگرگون سازی شغلی [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 145-165]
 • کنش" طراحی مدل کنش پس اندازی: پیش آیندها، پس آیندها و استراتژی های کنش و واکنش (مورد مطالعه: سازمان های دولتی استان ایلام) [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 103-125]
 • کیفیت ادراک شده سبز بررسی تأثیر دروغ سبز بر قصد خرید محصولات سبز (مطالعه مشتریان فروشگاه اینترنتی انتشارات اطلاعات) [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 67-85]
 • کیفیت ادراک شده مشتری تأثیر کیفیت رابطه با مشتری بر کیفیت ادراک شده و وفاداری مشتریان مورد مطالعه: هتل های پنج ستاره کلان شهر مشهد [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 83-101]
 • کیفیت افشا بررسی تاثیر کیفیت افشا و افشای داوطلبانه اطلاعات بر عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 201-227]
 • کیفیت خدمات تحلیل راهبردی کیفیت خدمات بر اساس رویکرد ساخت‏دهی مسئله مبتنی بر تلفیق تحلیل روابط خاکستری فازی(FGRA) و روش SWOT(مطالعه موردی: شهرداری منطقه 3 شهرستان یزد) [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 5-25]
 • کیفیت خدمات بررسی رابطه‌ی بدبینی سازمانی با کیفیت خدمات ارائه شده کارکنان با نقش میانجی‌گری و تعدیل‌گری تعهد سازمانی [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 161-185]
 • کیفیت خدمات ارائه مدل ارزیابی کیفیت خدمات دولت الکترونیکی [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 159-186]
 • کیفیت خدمات الکترونیک بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیک قضایی بر رضایتمندی شهروندان [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 153-174]
 • کیفیت رابطه با مشتری تأثیر کیفیت رابطه با مشتری بر کیفیت ادراک شده و وفاداری مشتریان مورد مطالعه: هتل های پنج ستاره کلان شهر مشهد [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 83-101]
 • کیفیت زندگی کاری حمایت سازمانی و ارتباط آن با کیفیت زندگی کاری کارکنان اداره برق شهرستان زابل [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 97-116]
 • کیفیت زندگی کاری بررسی رابطه ی بین کیفیت زندگی کاری و فرهنگ اخلاقی در فنی و حرفه ای استان کرمان [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 115-134]
 • کیفیت زندگی کاری نقش ویژگی‌های شخصیتی بر درگیری شغلی با میانجی‌گری کیفیت زندگی کاری [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 5-28]
 • کیفیت فروشگاههای الکترونیکی الگوی شناسایی عوامل مؤثر بر فرآیند شکل گیری وفاداری مشتریان فروشگاههای الکترونیکی [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 95-110]

گ

 • گرایشات فرهنگی اثر گرایشات فرهنگی بر عرق ملی و تأثیر آن بر قصد و رفتار خرید مشتری [دوره 5، شماره 15، 1391، صفحه 5-26]
 • گرایش به اعتماد بررسی تأثیر فرهنگ مبتنی بر دانش بر اشتراک دانش با تعدیل‌گری نقش گرایش به اعتماد [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 99-118]
 • گرایش کارآفرینانه مطالعه رابطه بین فرهنگ سازمانی کارآفرینانه و جهت‏گیری کارآفرینانه : مطالعه شرکت‏های کوچک و متوسط [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 49-78]
 • گرایش کارآفرینانه مدل معادلات ساختاری رابطه میان هوش فرهنگی و گرایش کارآفرینانه [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 89-106]
 • گرایش کارآفرینی مقایسه‌ی میزان مهارت‌های افزایش دهنده‌ی گرایش کارآفرینی در نظام آموزش عالی ایران (مطالعه‌ دانشگاههای شهر شیراز) [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 61-81]
 • گردشگری شناسایی و اولویت بندی راهبردهای توسعه گردشگری در منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار با رویکرد ترکیبی SWOT-AHP [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 121-144]
 • گردشگری ساحلی چابهار تأثیر ابعاد ارتباطات بازاریابی یکپارچه بر بهبود تجربه مشتریان در صنعت گردشگری ساحلی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 83-102]
 • گروه‌های کانونی شناسایی چالش های مدیریت فرهنگ سازمانی و ارائه روش های مدیریت آنها در شرکت های هلدینگ [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 43-70]
 • گسترش کارکردهای کیفیت (QFD) بهبود فرایند QFDبه کمک تحلیل ذینفعان: ابزاری کارا برای برنامه‌ریزی استراتژیک ملی( مطالعه موردی نقشه جامع علمی کشور) [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 35-56]
 • گشودگی بررسی رابطه بین عوامل شخصیتی و سکوت کارکنان دانشی [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 65-83]
 • گونه شناسی گونه شناسی نظریه‌های بین‌المللی سازی نظام‌های نوآوری [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 33-60]

م

 • مؤلفه‌های مدیریت استعداد طراحی مدل مدیریت استعداد با رویکرد یکپارچه‌سازی [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 117-142]
 • مؤلفه های هوش معنوی شناسایی و سنجش مؤلفه¬های هوش معنوی در محیط کار ؛ مطالعه موردی در بیمارستان لبافی¬نژاد تهران [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 71-94]
 • ماتریس QSPM شناسایی و اولویت بندی استراتژی های بازاریابی و فروش شرکت سیمان سیستان [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 87-106]
 • ماتریس SWOT شناسایی و اولویت بندی استراتژی های بازاریابی و فروش شرکت سیمان سیستان [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 87-106]
 • ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی شناسایی و اولویت بندی استراتژی های بازاریابی و فروش شرکت سیمان سیستان [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 87-106]
 • ماتریس برنامه‌ریزی استراتژیک QSPM تدوین و انتخاب استراتژی توسعه گردشگری منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه بر اساس تحلیل SWOT و ماتریس برنامه‌ریزی استراتژیک کمی (QSPM) [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 109-136]
 • ماتریس تاثیر/عدم قطعیت نمودار تأثیر برنامه‌ریزی راهبردی منابع انسانی آینده پژوهانه براساس رویکرد ترکیبی تغییر‌یافته رولند برگر-لایپزیک و تکنیک دیمتل فازی (مورد مطالعه: سازمان فنی و حرفه‌ای استان اصفهان) [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 209-239]
 • ماتریس داخلی و خارجی شناسایی و اولویت بندی استراتژی های بازاریابی و فروش شرکت سیمان سیستان [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 87-106]
 • ماتریس رضایت بررسی و تحلیل اثربخشی آموزش کارآفرینی در رشته های کارآفرینی با استفاده از مدل ماتریس رضایت [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 105-130]
 • ماتریس قوت ها مدل تصمیم گیری گروهی چند معیاره فازی برای غربال سازی عوامل استراتژیک ماتریس SWOT [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 73-94]
 • مالی ارزیابی عملکرد شعب بانک مهر اقتصاد بر اساس رویکرد BSC وANP (مطالعه شعب بانک مهر اقتصاد استان سیستان و بلوچستان) [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 195-220]
 • مبادله رهبر-عضو بررسی نقش میانجی عدالت سازمانی ادراک شده در اثر روابط مبادله ای بر طفره روی اجتماعی [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 123-148]
 • مبادله عضو-تیم بررسی نقش میانجی عدالت سازمانی ادراک شده در اثر روابط مبادله ای بر طفره روی اجتماعی [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 123-148]
 • مبارزه با فساد الگوی جامع مبارزه با فساد اداری بر مبنای محیط بومی ایران [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 85-108]
 • متخصصان سالمند الگوی توانمندسازی متخصصان سالمند در بخش دولتی با بهره‏گیری از روش تحلیل تم [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 53-78]
 • متغیرهای اقتضایی طراحی ساختار سازمانی تحت محیط فازی تصمیم گیری گروهی (مطالعه موردی: یکی از مراکز تحقیقاتی صنعت هوایی) [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 141-165]
 • مجتمع سپاهان باتری تحلیل تأثیر تناسب فرد-سازمان و تناسب فرد-شغل بر توانمندسازی روانشناختی [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 167-189]
 • محصولات ارگانیک تعیین اثرگذاری مدیریت ابعاد بازارگرایی بر عملکرد شرکتهای صنایع غذایی محصولات ارگانیک در ایران [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 267-297]
 • محصولات خارجی اثر گرایشات فرهنگی بر عرق ملی و تأثیر آن بر قصد و رفتار خرید مشتری [دوره 5، شماره 15، 1391، صفحه 5-26]
 • محصولات فناورانه الگوی تجاری سازی محصولات فن‌آورانه در شرایط رکورد بازار در ایران [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 181-207]
 • محصولات کشاورزی طراحی و تبیین مدل توانمندی بین‌المللی شرکت‌های صادرکننده محصولات کشاورزی برای ورود به بازارهای جهانی [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 29-56]
 • محیط کار شناسایی و سنجش مؤلفه¬های هوش معنوی در محیط کار ؛ مطالعه موردی در بیمارستان لبافی¬نژاد تهران [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 71-94]
 • محیط کاری تحلیل نقش دینداری در تعالی معنویت در محیط کاری کارکنان [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 155-168]
 • مخزن استعداد طراحی مدل مدیریت استعداد با رویکرد یکپارچه‌سازی [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 117-142]
 • مدارس شهر زاهدان طراحی الگوی مدیریت مشارکتی (مطالعه موردی: مدارس شهر زاهدان) [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 101-122]
 • مدل بررسی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر مدل سازمان تحول‌گرا در سازمان آموزش ‌و پرورش(مطالعه ی آموزش ‌و پرورش استان فارس) [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 29-50]
 • مدل ارائه مدلی با رویکرد شبکه‌ای به خط‌مشی‌گذاری کارآفرینی [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 5-26]
 • مدل RFM خوشه‌بندی مشتریان بر مبنای مدل RFM با استفاده از الگوریتم C-means فازی (مورد مطالعه: فروشگاه زنجیره ای رفاه شهر زاهدان) [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 251-276]
 • مدلSWOT تدوین و انتخاب استراتژی توسعه گردشگری منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه بر اساس تحلیل SWOT و ماتریس برنامه‌ریزی استراتژیک کمی (QSPM) [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 109-136]
 • مدل آر.اف.ام. (RFM) بخش بندی مشتریان بر اساس ارزش دوره عمر آنها با استفاده از داده کاوی بر مبنای مدل آر.اف.ام. (RFM) [دوره 5، شماره 15، 1391، صفحه 63-84]
 • مدل ال.آر.اف.ام(LRFM) استفاده از مدل LRFM برای بخش‌بندی مشتریان براساس ارزش چرخه عمر آنها [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 119-140]
 • مدل اوهلسون سنجش ضریب احتمال ورشکستگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از مدل اوهلسون) [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 71-85]
 • مدل بلوغ طراحی مدل بلوغ مدیریت دانش در کلاس جهانی بر اساس مدل تعالی: یک رویکرد آمیخته [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 79-107]
 • مدل بومی طراحی مدل بومی مدیریت منابع انسانی با تاکید بر عوامل زمینه‏ای [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 45-62]
 • مدل بومی ارائه مدل بومی برای ارتقاء سطح توسعه یافتگی استان سیستان و بلوچستان با رویکرد توسعه پایدار [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 117-143]
 • مدل بومی الگوی جامع مبارزه با فساد اداری بر مبنای محیط بومی ایران [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 85-108]
 • مدل پنج نیروی پورتر بررسی و تحلیل وضعیت نیروهای رقابتی در صنعت بانکداری ایران [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 57-85]
 • مدل تاپسیس رتبه بندی اولویت های سرمایه گذاری صنعتی در استان سیستان و بلوچستان [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 107-129]
 • مدل تعالی طراحی مدل بلوغ مدیریت دانش در کلاس جهانی بر اساس مدل تعالی: یک رویکرد آمیخته [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 79-107]
 • مدل توانمندی بین‌المللی طراحی و تبیین مدل توانمندی بین‌المللی شرکت‌های صادرکننده محصولات کشاورزی برای ورود به بازارهای جهانی [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 29-56]
 • مدل سازی ساختاری –تفسیری الگوی جامع استعداد یابی و جانشین پروری در نظام آموزش عالی استان سیستان وبلوچستان [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 251-276]
 • مدل‌سازی معادلات ساختاری تاثیرنوآوری باز برعملکرد توسعه محصول جدید با تاکید برتأثیرظرفیت جذب دانش [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 55-78]
 • مدل سازی معادلات ساختاری شناسایی و تبیین مدل رفتارهای شهروندی سازمانی در سازمان¬های دولتی [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 139-156]
 • مدلسازی معادلات ساختاری پیش زمینه ها و پیامدهای تجربه مشتریان در خرده فروشی های آنلاین ایرانی [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 313-336]
 • مدل‌سازی نرم کاربرد نگاشت شناختی فازی به منظور طراحی ساختار علّی و تحلیل توانمندسازهای مدیریت زنجیره تامین پایدار در صنعت پتروشیمی [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 5-29]
 • مدل شایستگی واکاوی، اولویت بندی و ارائه الگوی شایستگی‌های محوری مدیران (مورد مطالعه: ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان) [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 109-134]
 • مدل کسب‌وکار پایدار مدلسازی عوامل موثر بر پایداری مدل های کسب و کار [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 111-134]
 • مدل گسترش عملکرد کیفیت کاربرد QFD در تبدیل خواسته های مشتریان آموزش ضمن خدمت به الزامات آموزشی (مورد مطالعه: سازمان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی) [دوره 5، شماره 15، 1391، صفحه 85-112]
 • مدل لوفتمن ارائه چارچوب نظری در ارزیابی بلوغ همسویی فناوری اطلاعات و کسب و کار [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 131-153]
 • مدل معادلات ساختاری طراحی الگوی پیاده سازی کارآمد نظام مدیریت عملکرد در سازمانهای خدماتی [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 5-31]
 • مدل معادلات ساختاری طراحی مدل نوآوری باز در شرکت های کوچک و متوسط با استفاده از رویکرد آمیخته [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 209-235]
 • مدل مفهومی ترسیم مدل مفهومی بهره وری کارکنان با استفاده از رهیافت مدل سازی ساختاری تفسیری(مورد مطالعه : معاونت طرح و برنامه دانشگاه فردوسی مشهد) [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 5-33]
 • مدل های رگرسیون گسسته اعتبارسنجی مشتریان بانک با استفاده از رویکرد امتیازدهی اعتباری:مطالعه موردی شعب بانک سپه در زاهدان [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 135-152]
 • مدل‌های شایستگی مدل مفهومی شایستگی مدیران منابع انسانی در چارچوب نظام ارزشی اسلام [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 191-221]
 • مدل هم‏آفرینی هم ‏آفرینی ارزش در بانکداری ایران: تحلیل عناصر و روابط خلق ارزش [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 95-122]
 • مدل هم‌سویی راهبردی لوفتمن رویکردی برای سنجش شکاف هم‌سویی راهبردی و حاکمیت فناوری-اطلاعات در حوزه سرویس‌های آموزش مجازی دانشگاه‌ها مبتنی بر یک روش تلفیقی (مورد مطالعه: دانشگاه شهید بهشتی) [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 105-129]
 • مدل‏یابی معادلات ساختاری تحلیل اثرات مدیریت دانش بر نگرش و رفتار سرمایه‏گذاران [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 5-33]
 • مدل یابی معادلات ساختاری تبیین رابطه بین سیستم های اطلاعات منابع انسانی و اثربخشی مدیریت منابع انسانی [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 131-152]
 • مدیران بررسی رابطه ی منابع قدرت مدیران با ویژگی های شخصیتی کارآفرینی کارکنان [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 111-130]
 • مدیران دانشگاه‌ها رابطه بین مهارتهای مدیریت کوانتومی و قابلیتهای چابکی سازمانی از طریق نقش میانجی هوش سازمانی در دانشگاه‌های دولتی منتخب اصفهان [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 113-138]
 • مدیران عامل گونه شناسی تجانس نقش عاملیت/خادمیت مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره و تأثیر آن بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در شرکتهای صنایع غذایی [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 41-59]
 • مدیران گروه‌های آموزشی رابطه شایستگی‌های محوری با عملکرد مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 33-52]
 • مدیر سرمایه‌گذاری واکاوی ویژگی‌های مدیران سرمایه‌گذاری موفق در ایران:رویکرد سرمایه انسانی [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 85-112]
 • مدیریت اخلاقی اخلاق در دولت:آگزیوماتیزه کردن اخلاق در سازمان‌های دولتی [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 35-59]
 • مدیریت ارتباط با مشتری بررسی تأثیر ویژگی های سازمانی بر فرایند پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری(مورد مطالعه : خودروهای وارداتی شهر مشهد) [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 25-48]
 • مدیریت ارتباط با مشتری بخش بندی مشتریان بر اساس ارزش دوره عمر آنها با استفاده از داده کاوی بر مبنای مدل آر.اف.ام. (RFM) [دوره 5، شماره 15، 1391، صفحه 63-84]
 • مدیریت ارتباط با مشتری تبیین مدل چهار مرحله ای خلق وفاداری از طریق متغیرهای موثر در مدیریت ارتباط با مشتری [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 53-67]
 • مدیریت ارتباط با مشتری استفاده از مدل LRFM برای بخش‌بندی مشتریان براساس ارزش چرخه عمر آنها [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 119-140]
 • مدیریت ارتباط با مشتری تاثیر ارتباطات بازاریابی یکپارچه بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانکهای خصوصی شهر زاهدان [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 279-304]
 • مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) بررسی عوامل مؤثر بر استقرار فرایند مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت های بیمه [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 131-144]
 • مدیریت ارزش عمومی مدیریت ارزش عمومی: پارادایم نوین در مدیریت دولتی بر پایه ارزش های عمومی [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 189-218]
 • مدیریت استراتژیک منابع انسانی کشف عوامل اقتضایی مدیریت استراتژیک منابع انسانی و شناخت اقدامات اثربخش منابع انسانی [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 89-116]
 • مدیریت استراتژیک منابع انسانی شناسایی معیارهای مشاغل حیاتی و کلیدی برای جذب و حفظ استعدادها در شرکت ملی نفتکش ایران [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 31-54]
 • مدیریت استعداد طراحی مدل بهینه سازی فرایند مدیریت استعداد ؛ مطالعه موردی شرکت نفت و گاز پارس [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 103-128]
 • مدیریت استعداد مدیریت استعدادها : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب و نگهداشت استعدادهای علمی [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 5-26]
 • مدیریت استعداد تدوین شاخص های شناسائی استعدادها در مشاغل استراتژیک شرکت ساپکو (مورد مطالعه : حوزه ساخت و تامین قطعه) [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 97-119]
 • مدیریت استعداد بررسی رابطه بکارگیری نظام مدیریت استعداد و کاهش تمایل به ترک خدمت [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 113-140]
 • مدیریت استعداد تأثیر مدیریت استعداد بر قابلیت یادگیری سازمانی با نقش میانجی هوش سازمانی [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 145-164]
 • مدیریت استعداد طراحی و تدوین مدل فرایند مدیریت استعداد اعضای هیات علمی برای دانشگاه های استعداد محور [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 5-27]
 • مدیریت استعداد ارائه مدل مدیریت استعداد به روش نظریه مبنایی (مورد مطالعه: اپراتور تلفن همراه) [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 59-90]
 • مدیریت استعداد طراحی مدل مدیریت استعداد با رویکرد یکپارچه‌سازی [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 117-142]
 • مدیریت استعداد رویکرد سیستمی بر مدیریت استعداد در دانشگاهها و تأثیر آن بر روی اجتماع و سازمان [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 143-160]
 • مدیریت استعداد بهبود فرایندهای نظام مدیریت استعداد در پرتو سرمایه اجتماعی [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 191-215]
 • مدیریت استعداد طراحی الگوی بنیادی سیستم مدیریت استعداد [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 161-188]
 • مدیریت استعداد شناسایی معیارهای مشاغل حیاتی و کلیدی برای جذب و حفظ استعدادها در شرکت ملی نفتکش ایران [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 31-54]
 • مدیریت بر مبنای ارزش شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد مدیریت بر مبنای ارزش [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 271-298]
 • مدیریت تاب آوری شناسایی مؤلفه های تاب‌آوری سازمانی در صنعت بانکداری ایران [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 135-158]
 • مدیریت تداوم خدمات فناوری اطلاعات بررسی تأثیر پیاده سازی ISMS و ITIL بر ارتقاء سیستم های اطلاعاتی و تداوم خدمات فناوری اطلاعات [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 225-249]
 • مدیریت تسهیلات بانکی مدیریت تسهیلات اعتباری با استفاده از توسعه تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 53-74]
 • مدیریت دانش بررسی عوامل تسهیل کننده مدیریت دانش در سازمان مدیریت بحران [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 95-119]
 • مدیریت دانش تأملی بر ارتقاء تسهیم دانش در پرتو رفتار شهروندی سازمانی(مورد مطالعه: وزارتخانه مسکن و شهرسازی و وزارتخانه راه و ترابری) [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 63-84]
 • مدیریت دانش نقش مولفه¬های مدیریت دانش در پیش‌بینی مؤلفه‌های سلامت سازمانی (مورد مطالعه: اداره‌ی راه و شهرسازی جنوب استان سیستان و بلوچستان) [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 85-108]
 • مدیریت دانش ارزیابی اثر فرایندی و زیرساختی مدیریت دانش بر چابک سازی سازمان [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 27-52]
 • مدیریت دانش تأثیر مدیریت دانش درانتقال فناوری با میانجی‌گری توانمندی تکنولوژیک وتوانمندی دانشی [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 69-88]
 • مدیریت دانش بررسی تأثیر عوامل اثرگذار بر اشتراک دانش در جوامع مجازی ایرانی [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 107-128]
 • مدیریت دانش تحلیل اثرات مدیریت دانش بر نگرش و رفتار سرمایه‏گذاران [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 5-33]
 • مدیریت دانش الگوی استراتژی‌های مدیریت دانش متناسب با وظایف مدیریت منابع انسانی و نوع مشاغل (مورد مطالعه شهرداری تهران) [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 63-87]
 • مدیریت دانش بررسی رابطه مدیریت دانش با استرس شغلی بر اساس مدل HSE در اعضای هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 89-114]
 • مدیریت دانش رویکرد همراستایی راهبردی و بلوغ متوازن در استقرار اثربخش مدیریت دانش [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 61-84]
 • مدیریت دانش بررسی تأثیر کارکردهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر نوآوری سازمانی با نقش میانجیگری قابلیت‌های مدیریت دانش [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 139-164]
 • مدیریت دانش ارایه الگوی چابکی در دانشگاه کارآفرین با رویکرد مدیریت دانش [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 185-204]
 • مدیریت دانش بررسی رابطه مدیریت دانش و خلاقیت سازمانی با بهره‌وری کارکنان (مطالعه‌ی نیروگاه بخار ایرانشهر) [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 305-328]
 • مدیریت دانش-توسعه منابع انسانی-فرهنگ –ساختار-فناوری ارائه مدل تبیین رابطه فرایندهای مدیریت دانش با توسعه منابع انسانی در آموزش عالی [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 49-70]
 • مدیریت دانش در کلاس جهانی طراحی مدل بلوغ مدیریت دانش در کلاس جهانی بر اساس مدل تعالی: یک رویکرد آمیخته [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 79-107]
 • مدیریت دانشگاه بررسی انتقادی مدیریت دانشگاه‌ها در دستیابی به رتبه برتر در رتبه بندی های جهانی [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 219-243]
 • مدیریت دولتی سنتی مدیریت ارزش عمومی: پارادایم نوین در مدیریت دولتی بر پایه ارزش های عمومی [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 189-218]
 • مدیریت دولتی نوین کارآفرینی در بخش عمومی: رویکرد هم افزایی [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 5-28]
 • مدیریت دولتی نوین مدیریت ارزش عمومی: پارادایم نوین در مدیریت دولتی بر پایه ارزش های عمومی [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 189-218]
 • مدیریت راهبردی طراحی مدل ترکیبی آینده‌نگاری منابع انسانی بخش دولتی [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 79-105]
 • مدیریت راهبردی هویت ملی الگوی سیستمی مدیریت راهبردی هویت ملی [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 5-23]
 • مدیریت ریسک اعتبارسنجی مشتریان بانک با استفاده از رویکرد امتیازدهی اعتباری:مطالعه موردی شعب بانک سپه در زاهدان [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 135-152]
 • مدیریت ریسک اعتباریابی ابعاد و مؤلفه‌های فرهنگ ریسک: کاربرد دلفی فازی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 5-31]
 • مدیریت ریسک منابع انسانی مدیریت ریسک منابع انسانی: کاربرد رویکرد آمیخته [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 73-96]
 • مدیریت زنجیره تأمین طراحی مدل مدیریت زنجیره ی تأمین خدمات با رویکرد نظریه داده بنیاد [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 5-32]
 • مدیریت زنجیره تامین پایدار کاربرد نگاشت شناختی فازی به منظور طراحی ساختار علّی و تحلیل توانمندسازهای مدیریت زنجیره تامین پایدار در صنعت پتروشیمی [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 5-29]
 • مدیریت سبز شناسایی و رتبه بندی مؤلفه های استراتژی بهره‌وری سبز با رویکرد FAHP (سازمان مترو تهران ) [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 167-191]
 • مدیریت عملکرد تبیین عناصر محتوایی الگوی مدیریت عملکرد مبتنی بر حکمرانی خوب در بخش دولتی [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 187-210]
 • مدیریت عملکرد سازمانی ساخت و اعتبار سنجی مدل مدیریت عملکرد منابع انسانی همراستا با اهداف سازمانی [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 33-59]
 • مدیریت عملکرد فردی گروهی ساخت و اعتبار سنجی مدل مدیریت عملکرد منابع انسانی همراستا با اهداف سازمانی [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 33-59]
 • مدیریت فرهنگ شناسایی چالش های مدیریت فرهنگ سازمانی و ارائه روش های مدیریت آنها در شرکت های هلدینگ [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 43-70]
 • مدیریت کوانتومی رابطه بین مهارتهای مدیریت کوانتومی و قابلیتهای چابکی سازمانی از طریق نقش میانجی هوش سازمانی در دانشگاه‌های دولتی منتخب اصفهان [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 113-138]
 • مدیریت کیفیت جامع بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی، مدیریت کیفیت جامع و عملکرد شرکتهای صنعتی استان تهران [دوره 5، شماره 16، 1391، صفحه 99-117]
 • مدیریت مسیر شغلی مدیریت مسیر شغلی و جانشین‌پروری: تبیین نقش تعدیل‌گری فرهنگ مربی‌گری [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 145-170]
 • مدیریت مشارکتی طراحی الگوی مدیریت مشارکتی (مطالعه موردی: مدارس شهر زاهدان) [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 101-122]
 • مدیریت منابع انسانی طراحی مدل بومی مدیریت منابع انسانی با تاکید بر عوامل زمینه‏ای [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 45-62]
 • مدیریت منابع انسانی الگوی استراتژی‌های مدیریت دانش متناسب با وظایف مدیریت منابع انسانی و نوع مشاغل (مورد مطالعه شهرداری تهران) [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 63-87]
 • مدیریت منابع انسانی تبیین رابطه بین سیستم های اطلاعات منابع انسانی و اثربخشی مدیریت منابع انسانی [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 131-152]
 • مدیریت منابع انسانی مدل مفهومی شایستگی مدیران منابع انسانی در چارچوب نظام ارزشی اسلام [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 191-221]
 • مدیریت منابع انسانی طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی مشتری‌مدار در صنایع تولیدی [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 29-58]
 • مدیریت منابع انسانی الگوی توانمندسازی متخصصان سالمند در بخش دولتی با بهره‏گیری از روش تحلیل تم [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 53-78]
 • مدیریت منابع انسانی اثربخش طراحی مدل مدیریت منابع انسانی اثربخش مبتنی بر فرهنگ سازمانی مشارکتی در بخش دولتی ایران [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 59-83]
 • مدیریت منابع انسانی الکترونیک بررسی تأثیر کارکردهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر نوآوری سازمانی با نقش میانجیگری قابلیت‌های مدیریت دانش [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 139-164]
 • مدیریت منابع انسانی- بوم شناسی- کشورهای در حال گذار مدیریت منابع انسانی در کشورهای در حال گذار: رویکردی بوم شناسانه [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 5-22]
 • مربی گری مدل سازمان مربی گرا درصنعت بیمه ایران براساس عوامل منابع انسانی، زمینه های کسب و کار ونقش واسطه ای فرهنگ مربی گری [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 25-48]
 • مربی گری نقش روابط مبتنی بر اعتماد در پیش بینی و تبیین فرهنگ مطلوب مربی گری (مورد مطالعه:شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان) [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 31-58]
 • مربی گری استراتژی‌ها و پیامدهای به کارگیری فرهنگ مربی‌گری با رویکرد نظریه داده بنیاد (مطالعه موردی پارک‌های علم و فنّاوری کشور) [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 261-288]
 • مردم سالاری شناسایی شاخص های موثر بر شهروندی با تاکید بر ارتقای مردم سالاری در سازمان های دولتی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 179-199]
 • مرکز رشد ارائه مدل تجاری‌سازی ایده‌های کارآفرینانه در مراکز رشد (مطالعه دانشگاه‌ آزاد اسلامی قزوین) [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 63-88]
 • مرکز رشد عوامل کلیدی موفقیت شرکت های مستقر در مرکز رشد دانشگاه سیستان و بلوچستان [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 155-177]
 • مرکز رشد دانشگاهی عوامل کلیدی موفقیت شرکت های مستقر در مرکز رشد دانشگاه سیستان و بلوچستان [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 155-177]
 • مزیت راهبردی رویکرد راهبردی به نگهداشت نیروی انسانی در آموزش عالی استان خراسان جنوبی [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 137-153]
 • مزیت رقابتی نقش رفتار کارآفرینی گرایی صادراتی در ارتقای عملکرد صادراتی بنگاه ها با تبیین نقش میانجی کسب مزیت رقابتی [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 169-193]
 • مزیت رقابتی بررسی تأثیر یادگیری زدایی سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به متغیر میانجی چابکی سازمانی [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 243-265]
 • مزیت رقابتی اداره امور عمومی و اشتغال در شهرستان زاهدان : بررسی مزیت فعالیت های اقتصادی و اثر آن بر اشتغال [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 181-198]
 • مزیت رقابتی بررسی رابطه بین هوشمندی فناوری و نوآوری استراتژیک در شرکت های مستقر در پارک های فناوری(مورد مطالعه: پارک فناوری پردیس) [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 111-137]
 • مسأله عمومی بازشناسی هویت مدیریت دولتی و دانش اداره [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 5-31]
 • مسئولیت اجتماعی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر شهرت سازمانی با توجه به نقش میانجی اعتماد اجتماعی (مورد مطالعه: شرکت مدیران خودرو-خودروسازی شهرستان بم) [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 227-254]
 • مسئولیت‌پذیری بررسی و سنجش رابطه اخلاق کسب و کار و رضایت مشتری [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 87-105]
 • مشارکت ارائه الگوی عوامل مؤثر بر مشارکت نخبگان در فرایند تدوین خط‌مشی‌‌‌های عمومی نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 37-67]
 • مشارکت در تصمیم گیری بررسی اثر مشارکت در تصمیم گیری گروهی بر سازمان شاد با فرض متغیر میانجی اعتماد سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه پیام نور استان خوزستان) [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 187-204]
 • مشارکت سازمانی طراحی الگوی مدیریت مشارکتی (مطالعه موردی: مدارس شهر زاهدان) [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 101-122]
 • مشارکت سازمانی بررسی تأثیر اعتماد سازمانی بر تعهد سازمانی از طریق متغیر میانجی مشارکت سازمانی [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 155-180]
 • مشاغل حیاتی شناسایی معیارهای مشاغل حیاتی و کلیدی برای جذب و حفظ استعدادها در شرکت ملی نفتکش ایران [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 31-54]
 • مشاغل کلیدی شناسایی معیارهای مشاغل حیاتی و کلیدی برای جذب و حفظ استعدادها در شرکت ملی نفتکش ایران [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 31-54]
 • مشتری بررسی عوامل مؤثر بر استقرار فرایند مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت های بیمه [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 131-144]
 • مشتری ارزیابی عملکرد شعب بانک مهر اقتصاد بر اساس رویکرد BSC وANP (مطالعه شعب بانک مهر اقتصاد استان سیستان و بلوچستان) [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 195-220]
 • مشتریان بانک پیش‌بینی احتمال رویگردانی مشتریان در صنعت بانکداری ایران مورد مطالعه: یک بانک خصوصی ایرانی [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 57-82]
 • مشتری‌مداری طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی مشتری‌مدار در صنایع تولیدی [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 29-58]
 • مشتری مداری شناسایی مکانیزم های توسعه فرهنگ مشتری مداری در سازمان (مورد مطالعه: سه شرکت از گروه مپنا) [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 249-273]
 • مشخصه های خط مشی شکل گیری خط مشی در حوزه سلامت نظام اداری در ایران [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 5-34]
 • مطالعه تطبیقی اسلام و غرب شناسایی آموزه¬های دینی مؤثر بر شکل¬گیری رهبری تحول¬گرای موثق (ATL) بر اساس مطالعه تطبیقی متون اسلامی و غربی (با استفاده از تکنیک دلفی فازی) [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 109-133]
 • معادلات ساختاری تحلیل و رتبه بندی عوامل مؤثر در ایجاد جریان های شکافندۀ سازمانی [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 59-82]
 • معلمان تحلیل نقش مکانیزم های یادگیری سازمانی در رفتار اشتراک دانش [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 153-180]
 • معماری محصول سیاستگذاری کلان برای معماری محصول در صنعت خودروسازی ابزاری برای طراحی یکپارچه [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 137-162]
 • معنویت بررسی نقش رهبری معنوی در هویت‌یابی سازمانی [دوره 5، شماره 16، 1391، صفحه 39-63]
 • معنویت طراحی مدل سازمان معنویت گرا درآموزش عالی ایران [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 5-24]
 • معنویت بررسی رابطه معنویت محیط کاری و ادراک کارکنان از رهبری خدمتگزار [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 145-164]
 • معنویت طراحی مدل انطباق‌پذیری مسیر شغلی(مورد مطالعه: شرکت پتروشیمی شازند) [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 31-62]
 • معنویت تأثیر تناسب ضعیف فرد با سازمان بر تمایل به ترک خدمت کارکنان حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش با توجه به نقش میانجی فرسودگی شغلی و تعدیل‌‌کننده معنویت [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 311-330]
 • معنویت در محیط کار بررسی نقش رهبری معنوی در هویت‌یابی سازمانی [دوره 5، شماره 16، 1391، صفحه 39-63]
 • معنویت درونی و بیرونی مدلی برای مطالعه رفتار شهروندی عمومی، معنویت و رفتار شهروندی سازمانی در بخش دولتی ایران(پژوهشی درشرکت سهامی بیمه ایران) [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 107-128]
 • معنویت سازمانی بررسی رابطه تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی و معنویت سازمانی در بین کارمندان اداره پست شهرستان زاهدان و گرگان [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 129-144]
 • معنویت سازمانی بررسی رابطه معنویت سازمانی با فرسودگی شغلی در بین پرستاران بیمارستان‌های دولتی زاهدان [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 141-152]
 • معنویت فردی و سازمانی مدلی برای مطالعه رفتار شهروندی عمومی، معنویت و رفتار شهروندی سازمانی در بخش دولتی ایران(پژوهشی درشرکت سهامی بیمه ایران) [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 107-128]
 • معنویت محیط کاری بررسی رابطه معنویت محیط کاری و ادراک کارکنان از رهبری خدمتگزار [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 145-164]
 • مکانیزم های یادگیری سازمانی تحلیل نقش مکانیزم های یادگیری سازمانی در رفتار اشتراک دانش [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 153-180]
 • مکتور طراحی مدلی برای سناریونگاری بر اساس شناسایی عوامل کلیدی و تجزیه و تحلیل فعل و انفعالات بازیگران کلیدی [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 61-90]
 • منابع آب بررسی رویکردهای مدیریتی بهره‌برداری منابع آب منطقه سیستان با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 73-98]
 • منابع انسانی کاربرد روش کیو در شناخت الگوهای ذهنی: ارزش گذاری عوامل بهره‏وری منابع انسانی از دیدگاه اعضای هیات علمی [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 5-28]
 • منابع انسانی طراحی مدل ترکیبی آینده‌نگاری منابع انسانی بخش دولتی [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 79-105]
 • منابع انسانی مستعد طراحی مدل بهینه سازی فرایند مدیریت استعداد ؛ مطالعه موردی شرکت نفت و گاز پارس [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 103-128]
 • منابع سازمانی تبیین تأثیر منابع نامشهود سازمانی بر عملکرد سازمان:بررسی دانشگاه‌های دولتی کشور [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 115-134]
 • منابع قدرت بررسی رابطه ی منابع قدرت مدیران با ویژگی های شخصیتی کارآفرینی کارکنان [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 111-130]
 • منابع نامشهود سازمانی تبیین تأثیر منابع نامشهود سازمانی بر عملکرد سازمان:بررسی دانشگاه‌های دولتی کشور [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 115-134]
 • منصفانه بودن حقوق و دستمزد بررسی رابطه ی بین کیفیت زندگی کاری و فرهنگ اخلاقی در فنی و حرفه ای استان کرمان [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 115-134]
 • منطق فازی ارائه مدلی جهت محاسبه کارایی واحدهای فناوری اطلاعات بانکی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (مطالعه موردی ادارات خدمات انفورماتیک مدیریتهای شعب بانک ملت) [دوره 5، شماره 16، 1391، صفحه 119-134]
 • منطق فازی درخت تصمیم فازی ؛ رویکردی نوین در تدوین استراتژی [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 25-39]
 • منطقه آزاد چابهار شناسایی و اولویت بندی راهبردهای توسعه گردشگری در منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار با رویکرد ترکیبی SWOT-AHP [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 121-144]
 • منطقه سیستان بررسی رویکردهای مدیریتی بهره‌برداری منابع آب منطقه سیستان با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 73-98]
 • منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه تدوین و انتخاب استراتژی توسعه گردشگری منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه بر اساس تحلیل SWOT و ماتریس برنامه‌ریزی استراتژیک کمی (QSPM) [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 109-136]
 • مهارت مقایسه‌ی میزان مهارت‌های افزایش دهنده‌ی گرایش کارآفرینی در نظام آموزش عالی ایران (مطالعه‌ دانشگاههای شهر شیراز) [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 61-81]
 • موانع نگهداشت کشف و تبیین خوشه های اعضای هیأت علمی مهاجرت کرده براساس تحلیل عاملی دیدگاه درباره موانع نگهداشت سرمایه انسانی دانشگاه های برتر ایران [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 157-183]
 • موبایل مطالعه و بررسی عوامل فرهنگی- اجتماعی موثر بر ارائه خدمات دولت سیار [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 87-103]
 • موردپژوهی غفلت از راهبرد بنیانی آموزش مدیریت در کشور: اندیشه‌ی انتقادی [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 51-72]
 • موضوع شناسی بازشناسی هویت مدیریت دولتی و دانش اداره [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 5-31]
 • موفقیت سازمانی نقش رهبری تحولی مدیران در توسعه‌ی رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 47-72]
 • مولتیپول طراحی مدلی برای سناریونگاری بر اساس شناسایی عوامل کلیدی و تجزیه و تحلیل فعل و انفعالات بازیگران کلیدی [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 61-90]
 • میک مک طراحی مدلی برای سناریونگاری بر اساس شناسایی عوامل کلیدی و تجزیه و تحلیل فعل و انفعالات بازیگران کلیدی [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 61-90]

ن

 • نام گذاری تجاری داخلی تاثیر نام گذاری تجاری داخلی بر نگرش های حمایتی نام تجاری، رضایت شغلی و قصد ماندن کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 223-249]
 • نخبگان ارائه الگوی عوامل مؤثر بر مشارکت نخبگان در فرایند تدوین خط‌مشی‌‌‌های عمومی نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 37-67]
 • نخبگان و استعدادهای برتر ارائه الگوی برندسازی ملی در حوزه نخبگان و استعدادهای برتر با رویکرد تئوری داده‌بنیاد [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 171-198]
 • نظام آموزش عالی الگوی جامع استعداد یابی و جانشین پروری در نظام آموزش عالی استان سیستان وبلوچستان [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 251-276]
 • نظام آموزش عالی مقایسه‌ی میزان مهارت‌های افزایش دهنده‌ی گرایش کارآفرینی در نظام آموزش عالی ایران (مطالعه‌ دانشگاههای شهر شیراز) [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 61-81]
 • نظام اداری موانع تحول نظام اداری ایران: مطالعه‏ای درفرهنگ سازمانی [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 5-30]
 • نظام جذب زمینه‌های جذب نیروی انسانی در دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بیرجند [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 157-175]
 • نظام جمهوری اسلامی ایران ارائه الگوی عوامل مؤثر بر مشارکت نخبگان در فرایند تدوین خط‌مشی‌‌‌های عمومی نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 37-67]
 • نظام مدیریت عملکرد طراحی الگوی پیاده سازی کارآمد نظام مدیریت عملکرد در سازمانهای خدماتی [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 5-31]
 • نظام ملی نوآوری تحلیل ارتباط دانشگاه و صنعت از دیدگاه بازاریابی رابطه مند با رویکرد معادلات ساختاری [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 181-210]
 • نظام نگهداری منابع انسانی و نظام خروج منابع انسانی طراحی مدل مدیریت منابع انسانی اثربخش مبتنی بر فرهنگ سازمانی مشارکتی در بخش دولتی ایران [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 59-83]
 • نظام نگهداشت بررسی پیشران‌های نگهداشت نیروی انسانی در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 271-294]
 • نظام نوآوری گونه شناسی نظریه‌های بین‌المللی سازی نظام‌های نوآوری [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 33-60]
 • نظام ورود منابع انسانی طراحی مدل مدیریت منابع انسانی اثربخش مبتنی بر فرهنگ سازمانی مشارکتی در بخش دولتی ایران [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 59-83]
 • نظریه انتشار نوآوری بررسی تجربی ارتباط انتشار نوآوری با اعتماد سازمانی و تأثیر آنها بر پذیرش بانکداری سیار [دوره 5، شماره 16، 1391، صفحه 65-98]
 • نظریه برخاسته از داده ها ارایه الگوی چابکی در دانشگاه کارآفرین با رویکرد مدیریت دانش [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 185-204]
 • نظریه‌پردازی داده بنیاد شناسایی الگوی همکاری رقابت در صنعت خودروسازی ایران بر اساس رویکرد سیستمی: مورد مطالعه شرکت ایران خودرو [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 275-306]
 • نظریه خادمیت گونه شناسی تجانس نقش عاملیت/خادمیت مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره و تأثیر آن بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در شرکتهای صنایع غذایی [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 41-59]
 • نظریه داده بنیاد طراحی و تبیین مدل سیاست گذاری خبری بر اساس مولفه های بنیادین در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 28، 1394، صفحه 109-137]
 • نظریه داده بنیاد طراحی مدل مدیریت زنجیره ی تأمین خدمات با رویکرد نظریه داده بنیاد [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 5-32]
 • نظریه داده بنیاد طراحی مدل نوآوری باز در شرکت های کوچک و متوسط با استفاده از رویکرد آمیخته [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 209-235]
 • نظریه داده بنیاد استراتژی‌ها و پیامدهای به کارگیری فرهنگ مربی‌گری با رویکرد نظریه داده بنیاد (مطالعه موردی پارک‌های علم و فنّاوری کشور) [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 261-288]
 • نظریه سازه شخصی شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر در تحقق تولید پایدار با گذر از تولید صنعتی به‌سوی تولید اکولوژیک (مطالعه ی شرکت‌های تولیدی صنعتی بخش خصوصی استان سمنان) [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 177-201]
 • نظریه عاملیت گونه شناسی تجانس نقش عاملیت/خادمیت مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره و تأثیر آن بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در شرکتهای صنایع غذایی [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 41-59]
 • نظریه مبنائی مطالعه اکتشافی آئین رهبری فرماندهان شهید با استفاده از نظریه مبنائی [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 53-70]
 • نظریه‌ی چندزمینه‌ای و نظریه‌ی داده‌بنیاد شناسایی پارامترهای ملی اثرگذار بر عوامل ریسک‌ استقرار ERP در ایران با رویکرد نظریه‌ی چندزمینه‌ای [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 5-28]
 • نقاط فرصت و تهدید تحلیل استراتژیک توسعه کارآفرینی در صنایع شیلاتی استان بوشهر با رویکرد ترکیبی SWOT-AHP [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 97-118]
 • نقاط قوت و ضعف تحلیل استراتژیک توسعه کارآفرینی در صنایع شیلاتی استان بوشهر با رویکرد ترکیبی SWOT-AHP [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 97-118]
 • نقاط مرجع استراتژیک بررسی رابطه هماهنگی بین استراتژی منابع انسانی و استراتژی تصمیم¬گیری اخلاقی با عملکرد سازمانی : پژوهشی در سازمانهای تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 5-24]
 • نقشه جامع علمی بهبود فرایند QFDبه کمک تحلیل ذینفعان: ابزاری کارا برای برنامه‌ریزی استراتژیک ملی( مطالعه موردی نقشه جامع علمی کشور) [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 35-56]
 • نقشه‏های شناختی فازی و صنعت ارتباطات همراه بررسی ارتباط میان عوامل مؤثر بر ترک خدمت دانشگرانICT در صنعت ارتباطات همراه ایران با استفاده از متدولوژی نقشه‏های شناختی فازی [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 25-44]
 • نگاشت شناختی فازی کاربرد نگاشت شناختی فازی به منظور طراحی ساختار علّی و تحلیل توانمندسازهای مدیریت زنجیره تامین پایدار در صنعت پتروشیمی [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 5-29]
 • نگرش بررسی تأثیر نگرش کارکنان بر استفاده از دولت الکترونیک در سازمان امور مالیاتی [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 25-45]
 • نگرش اکولوژیک شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر در تحقق تولید پایدار با گذر از تولید صنعتی به‌سوی تولید اکولوژیک (مطالعه ی شرکت‌های تولیدی صنعتی بخش خصوصی استان سمنان) [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 177-201]
 • نگرش سرمایه‏‏گذاران تحلیل اثرات مدیریت دانش بر نگرش و رفتار سرمایه‏گذاران [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 5-33]
 • نگرش شغلی بررسی تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر نگرش‌های شغلی با میانجی‌گری توانمندسازی روان‌شناختی [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 157-180]
 • نگرش شغلی و سازمانی بررسی تأثیر رفتارهای مثبت‌گرا و بدبینانه بر نگرش شغلی و سازمانی [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 139-166]
 • نگرش های حمایت کننده از نام تجاری تاثیر نام گذاری تجاری داخلی بر نگرش های حمایتی نام تجاری، رضایت شغلی و قصد ماندن کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 223-249]
 • نگهداشت نیروی انسانی متخصص رویکرد راهبردی به نگهداشت نیروی انسانی در آموزش عالی استان خراسان جنوبی [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 137-153]
 • نمایندگی¬¬های خودروهای وارداتی بررسی تأثیر ویژگی های سازمانی بر فرایند پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری(مورد مطالعه : خودروهای وارداتی شهر مشهد) [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 25-48]
 • نمایندگی‌های گروه خودروسازی سایپا نقش بازاریابی رابطه مند و ابعاد آن در رفتار مصرف‌کننده و قدردانی از مشتری در نمایندگی‌های گروه خودروسازی سایپا [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 217-240]
 • نمودار تاثیر نمودار تأثیر برنامه‌ریزی راهبردی منابع انسانی آینده پژوهانه براساس رویکرد ترکیبی تغییر‌یافته رولند برگر-لایپزیک و تکنیک دیمتل فازی (مورد مطالعه: سازمان فنی و حرفه‌ای استان اصفهان) [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 209-239]
 • نهادینه سازی شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر نهادینه سازی ابعاد اجرایی کارآفرینی سازمانی (مطالعه ی شرکت کرمان موتورخودروسازی شهرستان بم( [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 123-144]
 • نوآوری بررسی تأثیر سیستم کاری تعهد بالا بر تسهیم دانش و نوآوری سازمانی [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 23-44]
 • نوآوری طراحی مدل مفهومی برای توسعه نوآوری باز در پارک های علم و فناوری با استفاده از تحلیل عاملی [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 71-98]
 • نوآوری شناسایی مکانیزم های توسعه فرهنگ نوآوری مورد مطالعه سه شرکت از گروه مپنا [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 223-250]
 • نوآوری طراحی مدل پیش‌بینی و ارزیابی ظرفیت نوآوری شرکت‌های دانش‌بنیان با رویکرد استنتاج فازی عصبی- تطبیقی(ANFIS) [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 55-84]
 • نوآوری استراتژیک بررسی نقش نوآوری استراتژیک و نوآوری باز بر عملکرد شرکت های فعال در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 225-249]
 • نوآوری استراتژیک بررسی رابطه بین هوشمندی فناوری و نوآوری استراتژیک در شرکت های مستقر در پارک های فناوری(مورد مطالعه: پارک فناوری پردیس) [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 111-137]
 • نوآوری باز طراحی مدل مفهومی برای توسعه نوآوری باز در پارک های علم و فناوری با استفاده از تحلیل عاملی [دوره 8، شماره 27، 1394، صفحه 71-98]
 • نوآوری باز بررسی نقش نوآوری استراتژیک و نوآوری باز بر عملکرد شرکت های فعال در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 225-249]
 • نوآوری باز تاثیرنوآوری باز برعملکرد توسعه محصول جدید با تاکید برتأثیرظرفیت جذب دانش [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 55-78]
 • نوآوری باز طراحی مدل نوآوری باز در شرکت های کوچک و متوسط با استفاده از رویکرد آمیخته [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 209-235]
 • نوآوری سازمانی ارزیابی اثرات استقرار سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی بر نوآوری سازمان [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 57-74]
 • نوآوری سازمانی بررسی تأثیر کارکردهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر نوآوری سازمانی با نقش میانجیگری قابلیت‌های مدیریت دانش [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 139-164]
 • نورو – فازی طراحی مدل برنامه ریزی استراتژیک فناوری با رویکرد هوشمند ترکیبی [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 23-39]
 • نوسانات نرخ ارز بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر شاخص‌های عملکرد مالی بانک‌های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 251-267]
 • نوع مشاغل الگوی استراتژی‌های مدیریت دانش متناسب با وظایف مدیریت منابع انسانی و نوع مشاغل (مورد مطالعه شهرداری تهران) [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 63-87]
 • نیازسنجی آموزشی کاربرد QFD در تبدیل خواسته های مشتریان آموزش ضمن خدمت به الزامات آموزشی (مورد مطالعه: سازمان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی) [دوره 5، شماره 15، 1391، صفحه 85-112]
 • نیروگاه بخار بررسی رابطه مدیریت دانش و خلاقیت سازمانی با بهره‌وری کارکنان (مطالعه‌ی نیروگاه بخار ایرانشهر) [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 305-328]
 • نیروی انسانی زمینه‌های جذب نیروی انسانی در دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بیرجند [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 157-175]
 • نیروی انسانی بررسی پیشران‌های نگهداشت نیروی انسانی در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 271-294]
 • نیروی کار احساسی شناسایی مولفه‌های ابعاد نیروی کار احساسی پرستاران در تعامل با همراهان بیمار [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 63-88]
 • نیروی کارسالمند الگوی توانمندسازی متخصصان سالمند در بخش دولتی با بهره‏گیری از روش تحلیل تم [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 53-78]
 • نیم واریانس آزمون تجربی تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ با رویکرد ریسک نامطلوب (D-APT) در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 267-292]

و

 • واحدهای تکنولوژی محصول سیاستگذاری کلان برای معماری محصول در صنعت خودروسازی ابزاری برای طراحی یکپارچه [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 137-162]
 • واحدهای فناور عوامل کلیدی موفقیت شرکت های مستقر در مرکز رشد دانشگاه سیستان و بلوچستان [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 155-177]
 • وب 2.0 الگوی الزامات استقرار خدمات دولت الکترونیکی در بستر رسانه‌های اجتماعی: دولت الکترونیک 2.0 [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 149-170]
 • وجدان کاری تعیین میزان توفیق طلبی و وجدان کاری کارکنان و پیش بینی آن از طریق پایبندی به رفتارهای اخلاقی [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 251-270]
 • ورشکستگی سنجش ضریب احتمال ورشکستگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از مدل اوهلسون) [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 71-85]
 • وظایف مدیریت منابع انسانی طراحی و تبیین مدل تأثیرگذاری وظایف مدیریت منابع انسانی بر بازارگرایی عملکرد سازمانی [دوره 4، شماره 14، 1390، صفحه 85-106]
 • وظیفه شناسی بررسی رابطه بین عوامل شخصیتی و سکوت کارکنان دانشی [دوره 5، شماره 18، 1391، صفحه 65-83]
 • وفاداری تبیین مدل چهار مرحله ای خلق وفاداری از طریق متغیرهای موثر در مدیریت ارتباط با مشتری [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 53-67]
 • وفاداری الکترونیکی الگوی شناسایی عوامل مؤثر بر فرآیند شکل گیری وفاداری مشتریان فروشگاههای الکترونیکی [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 95-110]
 • وفاداری مشتری بررسی عوامل مؤثر بر استقرار فرایند مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت های بیمه [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 131-144]
 • وفاداری مشتری تأثیر کیفیت رابطه با مشتری بر کیفیت ادراک شده و وفاداری مشتریان مورد مطالعه: هتل های پنج ستاره کلان شهر مشهد [دوره 5، شماره 17، 1391، صفحه 83-101]
 • و نگهداشت طراحی الگوی بنیادی سیستم مدیریت استعداد [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 161-188]
 • ویژگی‏های فردی ارائه مدل سنجش تناسب شغل و شاغل مبتنی بر استعدادها (مورد مطالعه: مرکز آمار ایران) [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 5-34]
 • ویژگی های سازمانی بررسی عوامل مرتبط با توانمندسازی کارکنان کسب و کارهای کوچک و متوسط خدماتی [دوره 5، شماره 15، 1391، صفحه 113-134]
 • ویژگی¬های سازمانی بررسی تأثیر ویژگی های سازمانی بر فرایند پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری(مورد مطالعه : خودروهای وارداتی شهر مشهد) [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 25-48]
 • ویژگی‌های شخصیتی نقش ویژگی‌های شخصیتی بر درگیری شغلی با میانجی‌گری کیفیت زندگی کاری [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 5-28]
 • ویژگی¬های شخصیتی بررسی رابطه ی منابع قدرت مدیران با ویژگی های شخصیتی کارآفرینی کارکنان [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 111-130]

ه

 • هزینه اثربخش تبیین نقش انعطاف پذیری تولید در کلاس جهانی مطالعه موردی: گروه خودروسازی سایپا [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 99-120]
 • هزینه حقوق صاحبان سهام تاثیر کارایی سرمایه فکری و شفافیت اطلاعاتی بر هزینه حقوق صاحبان سرمایه [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 205-223]
 • هم‏آفرینی ارزش هم ‏آفرینی ارزش در بانکداری ایران: تحلیل عناصر و روابط خلق ارزش [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 95-122]
 • هم آفرینی ارزش راهبردی مدل هم آفرینی ارزش راهبردی در صنعت بانکداری ایران خلق ارزش در پارادایمی نوین [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 27-52]
 • هم‌آفرینی ارزش سازمانی مدل هم آفرینی ارزش راهبردی در صنعت بانکداری ایران خلق ارزش در پارادایمی نوین [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 27-52]
 • هم آفرینی ارزش مشتری مدل هم آفرینی ارزش راهبردی در صنعت بانکداری ایران خلق ارزش در پارادایمی نوین [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 27-52]
 • هم افزایی کارآفرینی در بخش عمومی: رویکرد هم افزایی [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 5-28]
 • هم افزایی راهبردی رویکرد راهبردی به نگهداشت نیروی انسانی در آموزش عالی استان خراسان جنوبی [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 137-153]
 • هماهنگی استراتژیک بررسی رابطه هماهنگی بین استراتژی منابع انسانی و استراتژی تصمیم¬گیری اخلاقی با عملکرد سازمانی : پژوهشی در سازمانهای تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 5-24]
 • هماهنگی راهبردی رویکرد راهبردی به نگهداشت نیروی انسانی در آموزش عالی استان خراسان جنوبی [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 137-153]
 • همراستایی ساخت و اعتبار سنجی مدل مدیریت عملکرد منابع انسانی همراستا با اهداف سازمانی [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 33-59]
 • همسان سازی مدیریت دانش تدوین الگویی برای بررسی نقش زیرساخت‏های پویای مدیریت دانش بر ارتقاء بهره‏وری شرکت‏های دانش بنیان [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 91-114]
 • هم‌سویی راهبردی رویکردی برای سنجش شکاف هم‌سویی راهبردی و حاکمیت فناوری-اطلاعات در حوزه سرویس‌های آموزش مجازی دانشگاه‌ها مبتنی بر یک روش تلفیقی (مورد مطالعه: دانشگاه شهید بهشتی) [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 105-129]
 • همکاری شناسایی الگوی همکاری رقابت در صنعت خودروسازی ایران بر اساس رویکرد سیستمی: مورد مطالعه شرکت ایران خودرو [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 275-306]
 • همکاری-رقابت شناسایی الگوی همکاری رقابت در صنعت خودروسازی ایران بر اساس رویکرد سیستمی: مورد مطالعه شرکت ایران خودرو [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 275-306]
 • همکاری‌های فناورانه ارائه الگوی همکاری‌های فناورانه بین شرکت‌های زایشی دانشگاهی و صنایع مرتبط با حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 83-106]
 • هوش شناسایی و سنجش مؤلفه¬های هوش معنوی در محیط کار ؛ مطالعه موردی در بیمارستان لبافی¬نژاد تهران [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 71-94]
 • هوش رقابتی چابکی سازمانی و هوش رقابتی در بانک‌های خصوصی و دولتی [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 141-160]
 • هوش سازمانی تأثیر مدیریت استعداد بر قابلیت یادگیری سازمانی با نقش میانجی هوش سازمانی [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 145-164]
 • هوش سازمانی رابطه بین مهارتهای مدیریت کوانتومی و قابلیتهای چابکی سازمانی از طریق نقش میانجی هوش سازمانی در دانشگاه‌های دولتی منتخب اصفهان [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 113-138]
 • هوش فرهنگی مدل معادلات ساختاری رابطه میان هوش فرهنگی و گرایش کارآفرینانه [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 89-106]
 • هوش معنوی شناسایی و سنجش مؤلفه¬های هوش معنوی در محیط کار ؛ مطالعه موردی در بیمارستان لبافی¬نژاد تهران [دوره 4، شماره 12، 1390، صفحه 71-94]
 • هوشمندی فناوری بررسی رابطه بین هوشمندی فناوری و نوآوری استراتژیک در شرکت های مستقر در پارک های فناوری(مورد مطالعه: پارک فناوری پردیس) [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 111-137]
 • هوش هیجانی طراحی مدل انطباق‌پذیری مسیر شغلی(مورد مطالعه: شرکت پتروشیمی شازند) [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 31-62]
 • هوش هیجانی- رفتار شهروندی سازمانی مدل‌یابی معادلات ساختاری رابطه هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی(مطالعه موردی: کارمندان بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان الشتر) [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 187-214]
 • هویت اداره امور دولت بازشناسی هویت مدیریت دولتی و دانش اداره [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 5-31]
 • هویت رهبری اصیل تحلیل شاخصه‌های هویت رهبری اصیل در راستای بهسازی منابع انسانی با استفاده از رویکرد فرآیند رتبه‌بندی تفسیری (IRP) [دوره 11، شماره 39، 1397، صفحه 199-227]
 • هویت سازمانی شناسایی و تبیین مدل رفتارهای شهروندی سازمانی در سازمان¬های دولتی [دوره 4، شماره 13، 1390، صفحه 139-156]
 • هویت سازمانی کنکاشی پیرامون پیشآیندهای موثر بر فرایند شکلگیری پدیده بهروزی سازمانی (مورد مطالعه : سازمانهای دولتی) [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 5-24]
 • هویت ملی الگوی سیستمی مدیریت راهبردی هویت ملی [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 5-23]
 • هویت‌یابی سازمانی بررسی نقش رهبری معنوی در هویت‌یابی سازمانی [دوره 5، شماره 16، 1391، صفحه 39-63]
 • هیأت مدیره گونه شناسی تجانس نقش عاملیت/خادمیت مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره و تأثیر آن بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در شرکتهای صنایع غذایی [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 41-59]

ی

 • یادگیری الکترونیکی سنجش اثربخشی به کارگیری تلفن همراه در آموزش‌های رفتاری [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 35-56]
 • یادگیری الکترونیکی ارزیابی وضعیت یادگیری الکترونیکی واحد آموزش مجازی دانشگاه سیستان و بلوچستان [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 221-241]
 • یادگیری زدایی بررسی تأثیر یادگیری زدایی سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به متغیر میانجی چابکی سازمانی [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 243-265]
 • یادگیری سازمانی تأثیر مدیریت استعداد بر قابلیت یادگیری سازمانی با نقش میانجی هوش سازمانی [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 145-164]
 • یادگیری سازمانی نقش رهبری تحول‌گرا در تسهیل فرایند پیاده‌سازی استراتژی [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 161-180]
 • یادگیری سیار شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار یادگیری سیار در دانشگاه‌ها (موردمطالعه: دانشگاه سیستان و بلوچستان) [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 245-273]
 • یکپارچگی ارزیابی اثرات استقرار سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی بر نوآوری سازمان [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 57-74]
 • یکپارچگی روانشناختی مفهوم‌سازی و اعتبارسنجی مولفه‌ها و ویژگی‌های رهبری معنوی در دانشگاه‎های شمال شرق ایران [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 31-54]
 • یکپارچه سازی سیاستگذاری کلان برای معماری محصول در صنعت خودروسازی ابزاری برای طراحی یکپارچه [دوره 11، شماره 40، 1397، صفحه 137-162]