دوره و شماره: دوره 12، شماره 44، تابستان 1398، صفحه 5-259 (مقاله پژوهشی) 
1. ارائه الگویی از پیشایندهای رفتارهای انحرافی کارکنان با استفاده از روش فراترکیب

صفحه 5-30

حسین شول؛ حسین دامغانیان؛ عباسعلی رستگار؛ حسن دانایی فرد؛ عادل آذر


3. تاثیرنوآوری باز برعملکرد توسعه محصول جدید با تاکید برتأثیرظرفیت جذب دانش

صفحه 55-78

ناصر سیف الهی؛ محسن شفیعی نیک آبادی؛ سپیده مهاجر؛ الله یار بیگی فیروزی؛ محمد حسین کریم


4. طراحی مدل ترکیبی آینده‌نگاری منابع انسانی بخش دولتی

صفحه 79-105

بهزاد مشعلی؛ حسن شیبانی؛ ابراهیم حاجیانی؛ علی اله قنبری


5. طراحی مدل توانمندی های پویا برای کارکنان بانک سپه با رویکرد شایستگی

صفحه 107-131

مریم سدهی اصفهانی؛ اسحق رسولی؛ فرزاد ستاری؛ بهنام آزادی؛ مجید احمدلو


8. الگوی تجاری سازی محصولات فن‌آورانه در شرایط رکورد بازار در ایران

صفحه 181-207

مصطفی کیخای فرزانه؛ رضا رادفر؛ یگانه موسوی جهرمی


9. طراحی مدل نوآوری باز در شرکت های کوچک و متوسط با استفاده از رویکرد آمیخته

صفحه 209-235

میثم بابایی فارسانی؛ عاطفه امین دوست؛ احمد رضا شکرچی زاده