دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، زمستان 1397، صفحه 5-294 (مقاله پژوهشی ) 
1. اعتباریابی ابعاد و مؤلفه‌های فرهنگ ریسک: کاربرد دلفی فازی

صفحه 5-31

ابوالحسن فقیهی؛ آرین قلی پور؛ محمد ابویی‌اردکان؛ حسن قالیباف ‌اصل؛ اصغر اسدی


2. گونه شناسی نظریه‌های بین‌المللی سازی نظام‌های نوآوری

صفحه 33-60

محمدجواد دهقان اشکذری؛ طاهره میرعمادی؛ سید سپهر قاضی نوری؛ قاسم رمضان‌پور نرگسی


9. بررسی تاثیر کیفیت افشا و افشای داوطلبانه اطلاعات بر عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 201-227

حمید تابلی؛ مسلم مرادزاده؛ مسعود کاشی؛ زهره دروهی؛ وحید حسینی طباطبایی


10. عوامل زمینه‌ای مؤثر بر آموزش‌های مجازی دانشگاهی در ایران

صفحه 229-246

احمد قائم مقامی تبریزی؛ امین رضا کمالیان؛ حبیب ا... رودساز؛ مقصود امیری