دوره و شماره: دوره 10، شماره 35، بهار 1396، صفحه 5-324 
2. واکاوی افتخار سازمانی: طراحی سنجه‌ای پژوهشی و اعتبارسنجی آن

صفحه 35-59

علی نوری؛ حسن دانایی فرد؛ احمد خائف الهی؛ لطف الله فروزنده


4. بررسی رابطه‌ی آوای کارکنان با تسهیم دانش

صفحه 85-104

ناصر ناستی زایی؛ رضا نوروزی کوهدشت


7. تأثیر عملکرد برند بر رقابت پذیری برند با تبیین نقش فرصت طلبی فناورانه

صفحه 159-182

داود فیض؛ علیرضا موتمنی؛ اسداله کرد نائیچ؛ عظیم زارعی؛ مهدی دهقانی سلطانی