نمایه نویسندگان

آ

 • آذر، عادل طراحی مدل ارزیابی نرم افزارهای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد دیمتل فازی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 14، شماره 51، 1400، صفحه 35-63]
 • آذر، عادل طراحی مدل چابکی زنجیره تأمین در صنعت دارو با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) [دوره 14، شماره 53، 1400، صفحه 29-63]
 • آهنگ، فرحناز الگوی استقرار نوآوری باز در آموزش و پرورش با رویکرد فراترکیب [دوره 14، شماره 52، 1400، صفحه 253-276]

ا

 • ابراهیمی، الهام بحران کرونا و توسعه فرایند دورکاری در نظام اداری ایران: تجارب سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 54، 1400، صفحه 143-168]
 • ابراهیمی نژاد رفسنجانی، مهدی تأثیر عوامل زمینه‌ای و تفاوت‌های فردی بر کار عاطفی با تبیین نقش تعدیلگر هوش هیجانی [دوره 14، شماره 51، 1400، صفحه 121-147]
 • ابزری، مهدی طراحی الگوی رفتار کنش‌گری استراتژیک در سازمان: پژوهشی داده بنیاد [دوره 14، شماره 51، 1400، صفحه 95-119]
 • احتشام نژاد، احسان الگوی برآورد بهای خدمات دانشگاهی در ایران [دوره 14، شماره 52، 1400، صفحه 199-226]
 • ارامش، حامد عوامل مؤثر بر کارآفرینی اجتماعی و توانمندسازی زنان حاشیه‌نشین شهر زاهدان [دوره 14، شماره 52، 1400، صفحه 143-168]
 • استانستی، صدف تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر ارتقاء عملکرد محیطی بیمارستان‌ها‌‌‌‌‌؛ نقش میانجی فرهنگ سازمانی سبز [دوره 14، شماره 53، 1400، صفحه 115-140]
 • اسدزاده، فرشته تاثیر بی تفاوتی سازمانی بر اینرسی سازمانی با نقش میانجی سکوت سازمانی [دوره 14، شماره 52، 1400، صفحه 277-301]
 • اسکندری، غلامرضا طراحی مدل نظام ارزیابی عملکرد مدیران بانک سپه در شرایط ادغام [دوره 14، شماره 52، 1400، صفحه 65-93]
 • اسمعیلی ماهانی، حانیه شناسایی و اولویت‌بندی عوامل سازمانی موثر بر توسعه حرفه‌ای اعضای هیات‌علمی: رویکردی آمیخته [دوره 14، شماره 52، 1400، صفحه 33-63]
 • افخمی اردکانی، مهدی نقش مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد زیست‌محیطی سازمان با تأکید بر نقش میانجی تعهد سازمانی [دوره 14، شماره 53، 1400، صفحه 141-166]
 • الوانی، سید مهدی بررسی و اولویت‌بندی جانشین‌های رهبری در دانشگاه علوم پزشکی قزوین با نگاه به ماموریت‌های‌ سازمانی [دوره 14، شماره 54، 1400، صفحه 5-30]
 • امیری، مجتبی خط مشی گذاری برای توسعه سرمایه انسانی تاب آور در مواجهه با بحران [دوره 14، شماره 51، 1400، صفحه 5-34]
 • ایمانی، عبدالمجید شناسایی و اولویت‌بندی راهکارهای ارتقای مشارکت عمومی در خط-مشی‌گذاری با رویکرد اجتماع محور (مورد مطالعه: شهرداری تالقانِ استان تخار، افغانستان) [دوره 14، شماره 54، 1400، صفحه 85-113]

ب

 • باباجانی، جعفر الگوی برآورد بهای خدمات دانشگاهی در ایران [دوره 14، شماره 52، 1400، صفحه 199-226]
 • باباشاهی، جبار بررسی وضعیت گرایش به تفکر نقادانه دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان پردیس فارابی دانشگاه تهران) [دوره 14، شماره 51، 1400، صفحه 65-93]
 • بابایی زکلیکی، محمد علی مدل تعیین حقوق و مزایای مدیران‌‌ ارشد در صنعت بیمه کشور [دوره 14، شماره 52، 1400، صفحه 5-32]
 • بخشی، سعید بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی الکترونیکی بر کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی پذیرش سیستم های اطلاعاتی [دوره 14، شماره 51، 1400، صفحه 253-278]
 • بهاروند، فتانه مدلسازی معادلات ساختاری تأثیر هوش بر نیمرخ کارآفرینی با تأکید بر نظریه هوش‌های چندگانه گاردنر (مورد مطالعه: دانشجویان دانشکده هنر دانشگاه سیستان و بلوچستان [دوره 14، شماره 52، 1400، صفحه 227-252]
 • بولو، قاسم الگوی برآورد بهای خدمات دانشگاهی در ایران [دوره 14، شماره 52، 1400، صفحه 199-226]
 • بیات، کریم طراحی مدل ارزیابی نرم افزارهای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد دیمتل فازی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 14، شماره 51، 1400، صفحه 35-63]

پ

 • پایان، علی طراحی الگوی پایش بهره‌وری صنایع خودرو [دوره 14، شماره 51، 1400، صفحه 201-224]
 • پایان، علی بررسی تأثیر بکارگیری سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری بر عملکرد مدیریت [دوره 14، شماره 52، 1400، صفحه 169-198]
 • پور انجنار، گلبهار الگوی استقرار نوآوری باز در آموزش و پرورش با رویکرد فراترکیب [دوره 14، شماره 52، 1400، صفحه 253-276]
 • پورعزت، علی اصغر خط مشی گذاری برای توسعه سرمایه انسانی تاب آور در مواجهه با بحران [دوره 14، شماره 51، 1400، صفحه 5-34]
 • پورقاز، عبدالوهاب تاثیر رهبری تحول آفرین بر تحلیل رفتگی شغلی: نقش واسطه‌ای سرمایه روان شناختی [دوره 14، شماره 51، 1400، صفحه 149-174]
 • پورکریمی، جواد شناسایی و اولویت‌بندی عوامل سازمانی موثر بر توسعه حرفه‌ای اعضای هیات‌علمی: رویکردی آمیخته [دوره 14، شماره 52، 1400، صفحه 33-63]
 • پورکریمی، جواد ارائه الگوی شایستگی‌های حکمرانِ خوب دانشگاهی: رویکردی کیفی [دوره 14، شماره 54، 1400، صفحه 115-141]
 • پیفه، احمد طراحی الگوی پایش بهره‌وری صنایع خودرو [دوره 14، شماره 51، 1400، صفحه 201-224]
 • پیفه، احمد بررسی تأثیر بکارگیری سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری بر عملکرد مدیریت [دوره 14، شماره 52، 1400، صفحه 169-198]

ت

 • ترابی، تقی ارائه الگوی نوآورانه توانایی‌های انتقال فناوری در صنایع پتروشیمی ایران [دوره 14، شماره 53، 1400، صفحه 199-226]
 • تیموری، هادی طراحی الگوی رفتار کنش‌گری استراتژیک در سازمان: پژوهشی داده بنیاد [دوره 14، شماره 51، 1400، صفحه 95-119]

ج

 • جمالی، احسان شناسایی و اولویت‌بندی عوامل سازمانی موثر بر توسعه حرفه‌ای اعضای هیات‌علمی: رویکردی آمیخته [دوره 14، شماره 52، 1400، صفحه 33-63]
 • جمشیدی، محمدجواد بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی الکترونیکی بر کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی پذیرش سیستم های اطلاعاتی [دوره 14، شماره 51، 1400، صفحه 253-278]

ح

 • حاجیانی، ابراهیم عارضه‌یابی مدیریت استعداد در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی :یک مطالعه پدیدارشناسی [دوره 14، شماره 53، 1400، صفحه 167-197]
 • حاجی پور عبایی، نجمه تأثیر عوامل زمینه‌ای و تفاوت‌های فردی بر کار عاطفی با تبیین نقش تعدیلگر هوش هیجانی [دوره 14، شماره 51، 1400، صفحه 121-147]
 • حاجی زاده، آزیتا تببین الگوی نزدیک‌بینی مدیران ارشد سازمان‌های بخش دولتی [دوره 14، شماره 53، 1400، صفحه 65-88]
 • حسن زاده، خلیل مدل تعیین حقوق و مزایای مدیران‌‌ ارشد در صنعت بیمه کشور [دوره 14، شماره 52، 1400، صفحه 5-32]
 • حسین پور، مهدی بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی الکترونیکی بر کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی پذیرش سیستم های اطلاعاتی [دوره 14، شماره 51، 1400، صفحه 253-278]
 • حسینی شکیب، مهرداد ارائه الگوی نوآورانه توانایی‌های انتقال فناوری در صنایع پتروشیمی ایران [دوره 14، شماره 53، 1400، صفحه 199-226]
 • حمیدی، ناصر آزمون الگوی اثرگذاری محرک های مدیریت منابع انسانی پایدار با استفاده از ترکیب ISM-SEM [دوره 14، شماره 52، 1400، صفحه 95-119]
 • حمیدی، ناصر بررسی و اولویت‌بندی جانشین‌های رهبری در دانشگاه علوم پزشکی قزوین با نگاه به ماموریت‌های‌ سازمانی [دوره 14، شماره 54، 1400، صفحه 5-30]

خ

 • خرمی، امیر طراحی مدل چابکی زنجیره تأمین در صنعت دارو با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) [دوره 14، شماره 53، 1400، صفحه 29-63]
 • خمسه، عباس ارائه الگوی نوآورانه توانایی‌های انتقال فناوری در صنایع پتروشیمی ایران [دوره 14، شماره 53، 1400، صفحه 199-226]
 • خوراکیان، علیرضا معرفی و آزمون الگوی پیشایندهای فردی- زمینه‌ای رفتار پیشگامانه و نقش واسط متغیرهای شناختی– انگیزشی در صنعت قطعهسازی خودرو( استان خراسان رضوی) [دوره 14، شماره 54، 1400، صفحه 31-60]
 • خوش نواز، اختر بررسی و اولویت‌بندی جانشین‌های رهبری در دانشگاه علوم پزشکی قزوین با نگاه به ماموریت‌های‌ سازمانی [دوره 14، شماره 54، 1400، صفحه 5-30]

د

 • دانایی فرد، حسن بررسی وضعیت گرایش به تفکر نقادانه دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان پردیس فارابی دانشگاه تهران) [دوره 14، شماره 51، 1400، صفحه 65-93]
 • دانایی فرد، حسن تبیین علل ترک خدمت کارکنان در شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی و ارائه راهکار: بررسی نقش جبران خدمات [دوره 14، شماره 53، 1400، صفحه 89-114]
 • دستیاری، اکرم بررسی وضعیت گرایش به تفکر نقادانه دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان پردیس فارابی دانشگاه تهران) [دوره 14، شماره 51، 1400، صفحه 65-93]
 • دهقان، شهین تاثیر رهبری تحول آفرین بر تحلیل رفتگی شغلی: نقش واسطه‌ای سرمایه روان شناختی [دوره 14، شماره 51، 1400، صفحه 149-174]
 • دهقانی، مسعود عوامل مؤثر بر کارآفرینی اجتماعی و توانمندسازی زنان حاشیه‌نشین شهر زاهدان [دوره 14، شماره 52، 1400، صفحه 143-168]

ر

 • راشکی، مریم الگوی استقرار نوآوری باز در آموزش و پرورش با رویکرد فراترکیب [دوره 14، شماره 52، 1400، صفحه 253-276]
 • رجائی، زهرا تاثیر بی تفاوتی سازمانی بر اینرسی سازمانی با نقش میانجی سکوت سازمانی [دوره 14، شماره 52، 1400، صفحه 277-301]
 • رجب پور، ابراهیم نقش مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد زیست‌محیطی سازمان با تأکید بر نقش میانجی تعهد سازمانی [دوره 14، شماره 53، 1400، صفحه 141-166]
 • رحیم نیا، فریبرز تببین الگوی نزدیک‌بینی مدیران ارشد سازمان‌های بخش دولتی [دوره 14، شماره 53، 1400، صفحه 65-88]
 • رخشانی، محمودرضا بررسی تأثیر بکارگیری سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری بر عملکرد مدیریت [دوره 14، شماره 52، 1400، صفحه 169-198]

ز

 • زارعی متین، حسن بررسی وضعیت گرایش به تفکر نقادانه دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان پردیس فارابی دانشگاه تهران) [دوره 14، شماره 51، 1400، صفحه 65-93]
 • زراعتگری، رامین بررسی تأثیر بکارگیری سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری بر عملکرد مدیریت [دوره 14، شماره 52، 1400، صفحه 169-198]
 • زنده‌دل نوبری، بابک بحران کرونا و توسعه فرایند دورکاری در نظام اداری ایران: تجارب سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 54، 1400، صفحه 143-168]
 • زین الدینی میمند، زهرا تأثیر عوامل زمینه‌ای و تفاوت‌های فردی بر کار عاطفی با تبیین نقش تعدیلگر هوش هیجانی [دوره 14، شماره 51، 1400، صفحه 121-147]

س

 • سارانی، سمیرا عوامل مؤثر بر کارآفرینی اجتماعی و توانمندسازی زنان حاشیه‌نشین شهر زاهدان [دوره 14، شماره 52، 1400، صفحه 143-168]
 • سالارزهی، حبیب الله الگوی استقرار نوآوری باز در آموزش و پرورش با رویکرد فراترکیب [دوره 14، شماره 52، 1400، صفحه 253-276]
 • سلاجقه، سنجر بررسی تأثیرپذیری فرسودگی شغلی بر توانمندسازی ساختاری با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی و نقش تعدیلگر جنسیت (مطالعه موردی: اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی ایران) [دوره 14، شماره 54، 1400، صفحه 169-195]
 • سلطانی نژاد، جواد بررسی تأثیرپذیری فرسودگی شغلی بر توانمندسازی ساختاری با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی و نقش تعدیلگر جنسیت (مطالعه موردی: اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی ایران) [دوره 14، شماره 54، 1400، صفحه 169-195]

ش

 • شجاع، علی بحران کرونا و توسعه فرایند دورکاری در نظام اداری ایران: تجارب سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 54، 1400، صفحه 143-168]
 • شریفی، امیرمحمد شناسایی و اولویت بندی راهبردهای استقرار تکنولوژی های دومنظوره در ایران [دوره 14، شماره 51، 1400، صفحه 175-199]
 • شیخی، ایوب بررسی تأثیرپذیری فرسودگی شغلی بر توانمندسازی ساختاری با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی و نقش تعدیلگر جنسیت (مطالعه موردی: اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی ایران) [دوره 14، شماره 54، 1400، صفحه 169-195]
 • شیرازی، علی تببین الگوی نزدیک‌بینی مدیران ارشد سازمان‌های بخش دولتی [دوره 14، شماره 53، 1400، صفحه 65-88]
 • شیرازی، علی معرفی و آزمون الگوی پیشایندهای فردی- زمینه‌ای رفتار پیشگامانه و نقش واسط متغیرهای شناختی– انگیزشی در صنعت قطعهسازی خودرو( استان خراسان رضوی) [دوره 14، شماره 54، 1400، صفحه 31-60]

ص

 • صادقی مرزناکی، یداله ارائه الگوی نوآورانه توانایی‌های انتقال فناوری در صنایع پتروشیمی ایران [دوره 14، شماره 53، 1400، صفحه 199-226]
 • صفری، علی طراحی الگوی رفتار کنش‌گری استراتژیک در سازمان: پژوهشی داده بنیاد [دوره 14، شماره 51، 1400، صفحه 95-119]

ض

 • ضامنی، داود عارضه‌یابی مدیریت استعداد در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی :یک مطالعه پدیدارشناسی [دوره 14، شماره 53، 1400، صفحه 167-197]
 • ضیائی، محمود طراحی الگوی مدیریت توسعه گردشگری عشایری با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری – تفسیری [دوره 14، شماره 53، 1400، صفحه 5-27]

ط

 • طهماسبی، اصغر طراحی الگوی مدیریت توسعه گردشگری عشایری با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری – تفسیری [دوره 14، شماره 53، 1400، صفحه 5-27]

ع

 • عبدالحمید، مهدی شناسایی و اولویت بندی راهبردهای استقرار تکنولوژی های دومنظوره در ایران [دوره 14، شماره 51، 1400، صفحه 175-199]
 • عزتی، میترا ارائه الگوی شایستگی‌های حکمرانِ خوب دانشگاهی: رویکردی کیفی [دوره 14، شماره 54، 1400، صفحه 115-141]
 • عزیزآبادی فراهانی، فاطمه عارضه‌یابی مدیریت استعداد در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی :یک مطالعه پدیدارشناسی [دوره 14، شماره 53، 1400، صفحه 167-197]
 • عزیزی، مریم شناسایی و اولویت‌بندی عوامل کلیدی موفقیت مدل کسب‌وکار [دوره 14، شماره 54، 1400، صفحه 61-84]

ف

 • فانی، علی اصغر تبیین علل ترک خدمت کارکنان در شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی و ارائه راهکار: بررسی نقش جبران خدمات [دوره 14، شماره 53، 1400، صفحه 89-114]
 • فراحی، محمد مهدی تببین الگوی نزدیک‌بینی مدیران ارشد سازمان‌های بخش دولتی [دوره 14، شماره 53، 1400، صفحه 65-88]
 • فرهمند، الیاس الدین شناسایی و اولویت‌بندی راهکارهای ارتقای مشارکت عمومی در خط-مشی‌گذاری با رویکرد اجتماع محور (مورد مطالعه: شهرداری تالقانِ استان تخار، افغانستان) [دوره 14، شماره 54، 1400، صفحه 85-113]
 • فروهی، مهشید طراحی الگوی رفتار کنش‌گری استراتژیک در سازمان: پژوهشی داده بنیاد [دوره 14، شماره 51، 1400، صفحه 95-119]
 • فغانی، مهدی طراحی الگوی پایش بهره‌وری صنایع خودرو [دوره 14، شماره 51، 1400، صفحه 201-224]
 • فقیهی، ابوالحسن طراحی الگوی مدیریت توسعه گردشگری عشایری با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری – تفسیری [دوره 14، شماره 53، 1400، صفحه 5-27]
 • فقیهی، ابوالفضل تبیین ویژگی های شخصیتی موثر بر عملکرد مدیران بحران با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری [دوره 14، شماره 52، 1400، صفحه 121-141]

ق

 • قاضی نوری، سید سروش الگوی برآورد بهای خدمات دانشگاهی در ایران [دوره 14، شماره 52، 1400، صفحه 199-226]
 • قلی پور، آرین مدل تعیین حقوق و مزایای مدیران‌‌ ارشد در صنعت بیمه کشور [دوره 14، شماره 52، 1400، صفحه 5-32]
 • قیومی، عباسعلی عارضه‌یابی مدیریت استعداد در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی :یک مطالعه پدیدارشناسی [دوره 14، شماره 53، 1400، صفحه 167-197]

ک

 • کاوسی، سیده الهه تبیین علل ترک خدمت کارکنان در شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی و ارائه راهکار: بررسی نقش جبران خدمات [دوره 14، شماره 53، 1400، صفحه 89-114]
 • کرد، باقر واکاوی پیشران های نافرمانی مدنی منابع انسانی در سازمان های دولتی (رویکرد دلفی فازی) [دوره 14، شماره 54، 1400، صفحه 197-223]
 • کلابی، امیرمحمد شناسایی و اولویت‌بندی عوامل کلیدی موفقیت مدل کسب‌وکار [دوره 14، شماره 54، 1400، صفحه 61-84]
 • کهربایی، سارا معرفی و آزمون الگوی پیشایندهای فردی- زمینه‌ای رفتار پیشگامانه و نقش واسط متغیرهای شناختی– انگیزشی در صنعت قطعهسازی خودرو( استان خراسان رضوی) [دوره 14، شماره 54، 1400، صفحه 31-60]
 • کوشان، زهرا تأثیر عوامل زمینه‌ای و تفاوت‌های فردی بر کار عاطفی با تبیین نقش تعدیلگر هوش هیجانی [دوره 14، شماره 51، 1400، صفحه 121-147]
 • کیانی، روناک طراحی مدل ارزیابی نرم افزارهای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد دیمتل فازی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 14، شماره 51، 1400، صفحه 35-63]
 • کیخا، عالمه نقش رهبری حکمت محور بر انگیزه خدمت عمومی کارکنان با میانجیگری متغیرهای مبادله رهبر - پیرو و هویت یابی سازمان [دوره 14، شماره 51، 1400، صفحه 225-252]

گ

 • گوران، میلاد مدلسازی معادلات ساختاری تأثیر هوش بر نیمرخ کارآفرینی با تأکید بر نظریه هوش‌های چندگانه گاردنر (مورد مطالعه: دانشجویان دانشکده هنر دانشگاه سیستان و بلوچستان [دوره 14، شماره 52، 1400، صفحه 227-252]

م

 • مرتضوی، سعید معرفی و آزمون الگوی پیشایندهای فردی- زمینه‌ای رفتار پیشگامانه و نقش واسط متغیرهای شناختی– انگیزشی در صنعت قطعهسازی خودرو( استان خراسان رضوی) [دوره 14، شماره 54، 1400، صفحه 31-60]
 • مردانی، محمد رضا آزمون الگوی اثرگذاری محرک های مدیریت منابع انسانی پایدار با استفاده از ترکیب ISM-SEM [دوره 14، شماره 52، 1400، صفحه 95-119]
 • معصومی، جمشید خط مشی گذاری برای توسعه سرمایه انسانی تاب آور در مواجهه با بحران [دوره 14، شماره 51، 1400، صفحه 5-34]
 • معمارزاده طهران، غلامرضا آزمون الگوی اثرگذاری محرک های مدیریت منابع انسانی پایدار با استفاده از ترکیب ISM-SEM [دوره 14، شماره 52، 1400، صفحه 95-119]
 • معمارزاده طهران، غلامرضا بررسی و اولویت‌بندی جانشین‌های رهبری در دانشگاه علوم پزشکی قزوین با نگاه به ماموریت‌های‌ سازمانی [دوره 14، شماره 54، 1400، صفحه 5-30]
 • معینی، علیرضا شناسایی و اولویت بندی راهبردهای استقرار تکنولوژی های دومنظوره در ایران [دوره 14، شماره 51، 1400، صفحه 175-199]
 • ملاحسینی، علی تبیین ویژگی های شخصیتی موثر بر عملکرد مدیران بحران با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری [دوره 14، شماره 52، 1400، صفحه 121-141]
 • منظری توکلی، علیرضا تأثیر عوامل زمینه‌ای و تفاوت‌های فردی بر کار عاطفی با تبیین نقش تعدیلگر هوش هیجانی [دوره 14، شماره 51، 1400، صفحه 121-147]
 • مهدی بیگی، نجمه تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر ارتقاء عملکرد محیطی بیمارستان‌ها‌‌‌‌‌؛ نقش میانجی فرهنگ سازمانی سبز [دوره 14، شماره 53، 1400، صفحه 115-140]
 • مهدی نژاد، عالیه واکاوی پیشران های نافرمانی مدنی منابع انسانی در سازمان های دولتی (رویکرد دلفی فازی) [دوره 14، شماره 54، 1400، صفحه 197-223]
 • موغلی، علیرضا طراحی مدل نظام ارزیابی عملکرد مدیران بانک سپه در شرایط ادغام [دوره 14، شماره 52، 1400، صفحه 65-93]
 • میرسپاسی، ناصر عارضه‌یابی مدیریت استعداد در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی :یک مطالعه پدیدارشناسی [دوره 14، شماره 53، 1400، صفحه 167-197]
 • میرکمالی، سید محمد شناسایی و اولویت‌بندی عوامل سازمانی موثر بر توسعه حرفه‌ای اعضای هیات‌علمی: رویکردی آمیخته [دوره 14، شماره 52، 1400، صفحه 33-63]

ن

 • نجارشمس، فاطمه خط مشی گذاری برای توسعه سرمایه انسانی تاب آور در مواجهه با بحران [دوره 14، شماره 51، 1400، صفحه 5-34]
 • ندیمی داراب، صیاد آزمون الگوی اثرگذاری محرک های مدیریت منابع انسانی پایدار با استفاده از ترکیب ISM-SEM [دوره 14، شماره 52، 1400، صفحه 95-119]
 • نعمتی، ولی طراحی الگوی مدیریت توسعه گردشگری عشایری با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری – تفسیری [دوره 14، شماره 53، 1400، صفحه 5-27]
 • نوروزی، محمد تاثیر رهبری تحول آفرین بر تحلیل رفتگی شغلی: نقش واسطه‌ای سرمایه روان شناختی [دوره 14، شماره 51، 1400، صفحه 149-174]
 • نوه ابراهیم، عبدالرحیم ارائه الگوی شایستگی‌های حکمرانِ خوب دانشگاهی: رویکردی کیفی [دوره 14، شماره 54، 1400، صفحه 115-141]
 • نیری، شهرزاد تبیین علل ترک خدمت کارکنان در شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی و ارائه راهکار: بررسی نقش جبران خدمات [دوره 14، شماره 53، 1400، صفحه 89-114]

ه

 • هماینی دمیرچی، امین ارائه الگوی شایستگی‌های حکمرانِ خوب دانشگاهی: رویکردی کیفی [دوره 14، شماره 54، 1400، صفحه 115-141]
 • هیراد، علیرضا طراحی الگوی پایش بهره‌وری صنایع خودرو [دوره 14، شماره 51، 1400، صفحه 201-224]

ی

 • یدالهی فارسی، جهانگیر شناسایی و اولویت‌بندی عوامل کلیدی موفقیت مدل کسب‌وکار [دوره 14، شماره 54، 1400، صفحه 61-84]
 • یزدانی، حمیدرضا بررسی وضعیت گرایش به تفکر نقادانه دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان پردیس فارابی دانشگاه تهران) [دوره 14، شماره 51، 1400، صفحه 65-93]