دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. کشف و احصاء مکانیزم های استقرار نظام جانشین پروری در سازمان های دولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1400

10.22111/jmr.2021.36537.5294

محمد مهدی؛ سید حسن حسینی؛ ابراهیم حاجی پور؛ امجد عظمی


2. ارائه الگوی نوآورانه توانایی‌های انتقال فناوری در صنایع پتروشیمی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1400

10.22111/jmr.2020.33936.5043

یداله صادقی مرزناکی؛ مهرداد حسینی شکیب؛ عباس خمسه؛ تقی ترابی