دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. شناسایی و تبیین پیشایندها و پسایندهای معماری دانش منابع انسانی با استفاده از رویکرد آمیخته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1399

10.22111/jmr.2019.29502.4520

عبداله ساعدی؛ رضا سپهوند؛ سید نجم الدین موسوی؛ محمد حکاک


2. الگوی استقرار نوآوری باز در آموزش و پرورش با رویکرد فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1399

10.22111/jmr.2020.31392.4755

مریم راشکی؛ حبیب الله سالارزهی؛ گلبهار پور انجنار؛ فرحناز آهنگ


3. شناسایی الزامات خلق سازمان هوشمند در پرتو سازمان یادگیرنده و مدیریت دانش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1399

10.22111/jmr.2020.35391.5165

نجمه مهدی بیگی؛ امین رضا کمالیان؛ نورمحمد یعقوبی


4. ارائه الگوی مشارکت بخش دولتی و خصوصی در صنایع پایین دستی نفت ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

10.22111/jmr.2021.36721.5305

سمانه فایض؛ ابوالحسن فقیهی؛ سعید صیاد شیرکش