کلیدواژه‌ها = نوآوری باز
الگوی استقرار نوآوری باز در آموزش و پرورش با رویکرد فراترکیب

دوره 14، شماره 52، شهریور 1400، صفحه 253-276

10.22111/jmr.2020.31392.4755

مریم راشکی؛ حبیب الله سالارزهی؛ گلبهار پور انجنار؛ فرحناز آهنگ


تاثیرنوآوری باز برعملکرد توسعه محصول جدید با تاکید برتأثیرظرفیت جذب دانش

دوره 12، شماره 44، شهریور 1398، صفحه 55-78

10.22111/jmr.2019.24775.3921

ناصر سیف الهی؛ محسن شفیعی نیک آبادی؛ سپیده مهاجر؛ الله یار بیگی فیروزی؛ محمد حسین کریم


طراحی مدل نوآوری باز در شرکت های کوچک و متوسط با استفاده از رویکرد آمیخته

دوره 12، شماره 44، شهریور 1398، صفحه 209-235

10.22111/jmr.2019.24228.3848

میثم بابایی فارسانی؛ عاطفه امین دوست؛ احمد رضا شکرچی زاده


بررسی نقش نوآوری استراتژیک و نوآوری باز بر عملکرد شرکت های فعال در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر

دوره 10، شماره 38، اسفند 1396، صفحه 225-249

10.22111/jmr.2018.3723

محمد قاسمی؛ الهام بیگی راد؛ علی مارگیر؛ محسن شیخیانی