کلیدواژه‌ها = رهبری
شناسایی عوامل موثر بر نهادینه سازی رهبری اصیل

دوره 15، شماره 55، خرداد 1401، صفحه 277-303

10.22111/jmr.2021.26491.4142

امید آراد؛ امیرحسین محمدداودی


بررسی و اولویت‌بندی جانشین‌های رهبری در دانشگاه علوم پزشکی قزوین با نگاه به ماموریت‌های‌ سازمانی

دوره 14، شماره 54، دی 1400، صفحه 5-30

10.22111/jmr.2021.34745.5152

اختر خوش نواز؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ سید مهدی الوانی؛ ناصر حمیدی


طراحی مدل ساختاری-تفسیری عوامل سازمانی توسعه رهبری اثربخش

دوره 13، شماره 49، آذر 1399، صفحه 83-109

10.22111/jmr.2020.31771.4805

یوسف رضایی؛ عباسعلی حاج کریمی؛ سید رضا سید جوادین؛ طهمورث حسن قلی پور


شناسایی عوامل حیاتی اثرگذار بر تشکیل سرمایه رهبری در محیط های دانشگاهی: کاربرد دیمتل فازی

دوره 13، شماره 48، شهریور 1399، صفحه 193-215

10.22111/jmr.2020.30638.4657

محمد راغ؛ رضا سپهوند؛ امیر هوشنگ نظرپوری؛ سید نجم الدین موسوی