کلیدواژه‌ها = کارکنان
بهبود فرایندهای نظام مدیریت استعداد در پرتو سرمایه اجتماعی

دوره 11، شماره 41، آذر 1397، صفحه 191-215

10.22111/jmr.2018.4456

محسن یعقوبی؛ عبدالباسط پیری یوسف آبادی