کلیدواژه‌ها = دانشگاه‌های برتر
الگوی شایستگی مدیران منابع انسانی در دانشگاه‌های برتر ایران

دوره 13، شماره 50، اسفند 1399، صفحه 93-116

10.22111/jmr.2021.34473.5099

صادق فراهانی؛ وجه الله قربانی زاده؛ محمد تقی تقوی فرد؛ حسن رنگریز