کلیدواژه‌ها = عوامل زمینه‌ای
تأثیر عوامل زمینه‌ای و تفاوت‌های فردی بر کار عاطفی با تبیین نقش تعدیلگر هوش هیجانی

دوره 14، شماره 51، خرداد 1400، صفحه 121-147

10.22111/jmr.2020.34942.5135

زهرا کوشان؛ علیرضا منظری توکلی؛ زهرا زین الدینی میمند؛ نجمه حاجی پور عبایی؛ مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی


شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر شکل‌گیری و توسعه شرکت‌های چند کسب و کاره ناهمگون

دوره 13، شماره 48، شهریور 1399، صفحه 293-318

10.22111/jmr.2020.33119.4971

سلمان عیوضی نژاد؛ سید محمود حسینی؛ بهمن حاجی پور؛ علی عبدالهی