کلیدواژه‌ها = گونه شناسی
گونه شناسی نظریه‌های بین‌المللی سازی نظام‌های نوآوری

دوره 11، شماره 42، اسفند 1397، صفحه 33-60

10.22111/jmr.2019.4515

محمدجواد دهقان اشکذری؛ طاهره میرعمادی؛ سید سپهر قاضی نوری؛ قاسم رمضان‌پور نرگسی