کلیدواژه‌ها = مدیریت استراتژیک منابع انسانی
شناسایی معیارهای مشاغل حیاتی و کلیدی برای جذب و حفظ استعدادها در شرکت ملی نفتکش ایران

دوره 13، شماره 47، خرداد 1399، صفحه 31-54

10.22111/jmr.2020.28746.4450

هادی میرزایی؛ آرین قلی پور؛ سید رضا سید جوادین؛ طهمورث حسنقلی پور


کشف عوامل اقتضایی مدیریت استراتژیک منابع انسانی و شناخت اقدامات اثربخش منابع انسانی

دوره 10، شماره 38، اسفند 1396، صفحه 89-116

10.22111/jmr.2018.3718

علیرضا ذبیحی خرق؛ آذر کفاش پور؛ محمدمهدی فراحی؛ فریبرز رحیم نیا