کلیدواژه‌ها = مزیت رقابتی
نقش رفتار کارآفرینی گرایی صادراتی در ارتقای عملکرد صادراتی بنگاه ها با تبیین نقش میانجی کسب مزیت رقابتی

دوره 9، شماره 34، اسفند 1395، صفحه 169-193

10.22111/jmr.2017.3107

عظیم زارعی؛ علیرضا موتمنی؛ داود فیض؛ اسداله کردنائیچ؛ حسین فارسی زاده