کلیدواژه‌ها = فازی
تاثیر پیاده سازی PFMEA با رویکرد فازی در ارتقای اثربخشی کلی تجهیزات در صنایع قند

دوره 12، شماره 46، اسفند 1398، صفحه 199-226

10.22111/jmr.2020.30009.4580

محمد باغبانی؛ سلیمان ایرانزاده؛ مجید باقرزاده‌خواجه


اعتباریابی ابعاد و مؤلفه‌های فرهنگ ریسک: کاربرد دلفی فازی

دوره 11، شماره 42، اسفند 1397، صفحه 5-31

10.22111/jmr.2019.4514

ابوالحسن فقیهی؛ آرین قلی پور؛ محمد ابویی‌اردکان؛ حسن قالیباف ‌اصل؛ اصغر اسدی