نویسنده = عظیم زارعی
ارائه الگوی برندسازی ملی در حوزه نخبگان و استعدادهای برتر با رویکرد تئوری داده‌بنیاد

دوره 12، شماره 46، اسفند 1398، صفحه 171-198

10.22111/jmr.2019.30447.4631

زهره شرعی؛ سید عباس ابراهیمی؛ حسین دامغانیان؛ عظیم زارعی


تأثیر عملکرد برند بر رقابت پذیری برند با تبیین نقش فرصت طلبی فناورانه

دوره 10، شماره 35، خرداد 1396، صفحه 159-182

10.22111/jmr.2017.3300

داود فیض؛ علیرضا موتمنی؛ اسداله کرد نائیچ؛ عظیم زارعی؛ مهدی دهقانی سلطانی


نقش رفتار کارآفرینی گرایی صادراتی در ارتقای عملکرد صادراتی بنگاه ها با تبیین نقش میانجی کسب مزیت رقابتی

دوره 9، شماره 34، اسفند 1395، صفحه 169-193

10.22111/jmr.2017.3107

عظیم زارعی؛ علیرضا موتمنی؛ داود فیض؛ اسداله کردنائیچ؛ حسین فارسی زاده