نویسنده = حسن دانایی فرد
تعداد مقالات: 4
1. بررسی وضعیت گرایش به تفکر نقادانه دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان پردیس فارابی دانشگاه تهران)

دوره 14، شماره 51، بهار 1400، صفحه 65-93

10.22111/jmr.2021.32722.4926

اکرم دستیاری؛ حسن زارعی متین؛ حسن دانایی فرد؛ حمیدرضا یزدانی؛ جبار باباشاهی


2. طراحی مدل یکپارچه تفکر استراتژیک: پیشران‌ها، عناصر و پیامدها

دوره 13، شماره 49، پاییز 1399، صفحه 111-134

10.22111/jmr.2021.29814.4554

علی بیاضی؛ اسدالله کردنائیج؛ سید حمید خدادحسینی؛ حسن دانایی فرد


3. سیر تاریخی دانش مدیریت در ایران

دوره 13، شماره 48، تابستان 1399، صفحه 5-25

10.22111/jmr.2020.34732.5115

محمد شهاب شیبانی فر؛ سید مهدی الوانی؛ عباسعلی رستگار؛ حسین دامغانیان؛ حسن دانایی فرد


4. ارائه الگویی از پیشایندهای رفتارهای انحرافی کارکنان با استفاده از روش فراترکیب

دوره 12، شماره 44، تابستان 1398، صفحه 5-30

10.22111/jmr.2019.27715.4305

حسین شول؛ حسین دامغانیان؛ عباسعلی رستگار؛ حسن دانایی فرد؛ عادل آذر