نویسنده = مجتبی امیری
خط مشی گذاری برای توسعه سرمایه انسانی تاب آور در مواجهه با بحران

دوره 14، شماره 51، خرداد 1400، صفحه 5-34

10.22111/jmr.2021.34144.5069

فاطمه نجارشمس؛ علی اصغر پورعزت؛ مجتبی امیری؛ جمشید معصومی


طراحی الگوی اکوسیستم کارآفرینی کسب و کارهای نوپای حوزه IT (مورد مطالعه: خراسان جنوبی)

دوره 12، شماره 45، آذر 1398، صفحه 59-84

10.22111/jmr.2020.31344.4744

محبوبه فلاح؛ مجتبی امیری؛ نسترن حاجی حیدری؛ نادر سید امیری؛ محمدرحیم اسفیدانی