نویسنده = حسین دامغانیان
تعداد مقالات: 3
1. سیر تاریخی دانش مدیریت در ایران

دوره 13، شماره 48، تابستان 1399، صفحه 5-25

10.22111/jmr.2020.34732.5115

محمد شهاب شیبانی فر؛ سید مهدی الوانی؛ عباسعلی رستگار؛ حسین دامغانیان؛ حسن دانایی فرد


2. ارائه الگوی برندسازی ملی در حوزه نخبگان و استعدادهای برتر با رویکرد تئوری داده‌بنیاد

دوره 12، شماره 46، زمستان 1398، صفحه 171-198

10.22111/jmr.2019.30447.4631

زهره شرعی؛ سید عباس ابراهیمی؛ حسین دامغانیان؛ عظیم زارعی


3. ارائه الگویی از پیشایندهای رفتارهای انحرافی کارکنان با استفاده از روش فراترکیب

دوره 12، شماره 44، تابستان 1398، صفحه 5-30

10.22111/jmr.2019.27715.4305

حسین شول؛ حسین دامغانیان؛ عباسعلی رستگار؛ حسن دانایی فرد؛ عادل آذر